کارت امتیازی متوازن:پایان نامه درباره عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

کارت امتیازی متوازن[1]

کاپلان[2] و نورتون[3] (1992)، یک روش جدید برای اندازه گیری عملکرد تحت عنوان کارت کارت امتیازی متوازن را بنا نهادند. در سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد، تاکید مدیران بر معیار های مالی در اندازه گیری  عملکرد است. اما در عصرحاضر این مساله به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا تاکید صرف بر عملکرد مالی نتایج ضعیفی را در ارزیابی عملکرد ارئه می دهد. در روش مرسوم کارت امتیاز ی متوازن علاوه بر مقیاس مالی، عملکرد سازمان از سه منظر مشتری، فرآیند های داخلی کسب و کار و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد (فیضی، سلوکدار،1393، ص 58).

هدف ها و اندازه های کارت امتیازی متوازن از راهبرد و چشم انداز سازمان نتیجه می شود. کارت امتیازی متوازن، هدف ها و اندازه های عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه مالی، مشتریان، فرآیند داخلی کسب و کار و رشد و یادگیری می نگرد. این چهار دیدگاه ساختاری را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می نماید. مجریان سازمان ها با استفاده از این روش می توانند اندازه بگیرند که چگونه واحد های کسب و کار آن برای مشتریان جاری و آینده شان ارزش می سازد و چگونه آن ها باید توانمندی های داخلی و سرمایه گذاری بر روی افراد، سیستم ها و رویه هایی که برای بهبود عملکرد در آینده ضروری است، را توسعه دهند. کارت امتیازی متوازن با ایجاد مهارت در میان کارکنان و انگیزش افراد سازمان موجب غلبه بر فعالیت های بحرانی و همچنین فراهم کردن ارزش در سازمان می گردد (ضرغام بروجنی، ابراهیمی، میرفخرالدینی، 1392، صص 28 – 27).

 

2_27) کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت

از آنجایی که بسیاری از سازمان ها از شاخص های اندازه گیری مالی و غیر مالی عملکرد فقط برای گرفتن بازخوردهای تاکتیکی و کنترل فعالیت های جاری و دید بهبود کوتاه مدت استفاده می کنند، کارت امتیازی متوازن بر استفاده این شاخص ها به عنوان جزیی از یک سیستم اطلاعاتی برای کارکنان در تمامی سطوح سازمانی تاکید می کند. اهداف و شاخص های موجود در این مدل چیزی فراتر از مجموعه ای از شاخص های اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند. این اهداف و شاخص ها در یک فرآیند بالا به پایین از ماموریت ها و راهبردهای واحد های کاری مشتق شده اند. کارت امتیازی متوازن، توازن و تعادل را بین موارد زیر برقرار می سازد:

1_ شاخص های برون سازمانی که به سهامداران و مشتریان مربوط می شود و شاخص های درون سازمانی که به فرآیند های کاری، نوآوری یادگیری و رشد مربوط است.

2_ شاخص های تابع که از فعالیت های گذشته ناشی شده اند و شاخص های هادی که منجر به شکل گیری عملکرد و وضعیت آینده سازمان هستند (دادخواه، امینی، فروزنده دهکردی،1391، ص 89).

 

[1]. Balanced scorecard

[2]. Kaplan

[3]. Norton

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.