پيش بيني جريان نقدي،پایان نامه درباره اقلام تعهدی درارزیابی

دانلود پایان نامه
  • عوامل موثر بر پيش بيني جريانهاي نقدي
    • ويژگي هاي شرکت

ديچو و دايچو در تحقيق خود ويژگي هاي شرکت را به عنوان عوامل تأثير گذار بر کيفيت اقلام تعهدي و پيش بيني جريانهاي نقدي آتي مورد بررسي و آزمون قرار دادند. آنها بيان نمودند که ويژگي‌هاي شرکت مي تواند به عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت اقلام تعهدي استفاده شود(دیچو و همکاران ، 2002)[1] .از جمله ويژگي هاي شرکت مي توان به طول چرخه عمليات، انحراف استاندارد فروش، جريان نقد، اقلام تعهدي و سود عملياتي اشاره نمود.

با توجه به اينکه ويژگي هاي شرکت مي تواند بر قابليت پيش بيني مدل هاي اقلام تعهدي و مدلهاي جريان نقد تأثير بگذارد در اين تحقيق اقدام به بررسي دو ويژگي شرکت به عنوان ويژگي‌هاي اصلي تأثير گذار بر قابليت پيش بيني مدلها شده است. اين دو ويژگي عبارتند از تغيير پذيري فروش‌ها و سودهاي عملياتي و اندازه شرکت.

  • تغيير پذيري فروش ها و سودهاي عملياتي

تغيير پذيري فروش و سودهاي عملياتي عموماً از ادبيات پيش بيني سود و تأثيرات اين تغيير پذيري بر روي پيش بيني سود برگرفته شده است. اين گونه ارتباط را مي توان با اثرات تغييرات سود بر روي اقلام تعهدي و در نتيجه بر روي پيش بيني هاي جريان نقد آتي شرکت مورد بررسي قرار داد. تغيير پذيري فروش ها و سودهاي عملياتي، منعکس کننده تغيير پذيري محيط عملياتي شرکت مي باشد. شرکتهاي بزرگ عمليات پايدار و قابل پيش بيني دارند و بنابراين خطاي پيش بيني کمتر و کوچکتري خواهند داشت(دچو و همکاران ، 2002).

  • اندازه شرکت

يکي ديگر از ويژگي هاي شرکت که مي تواند در پيش بيني جريانهاي نقدي تأثير گذار باشد اندازه شرکت است. شرکتهاي بزرگتر احتمالاً پارامترهاي با ثبات تري براي مدلهاي اقلام تعهدي از قبيل مشتريان و فروشندگان گوناگون دارند. براي شرکتهاي کوچک، پارامترهاي مدل ممکن است به گونه اي با اهميت از مشتريان و يا قراردادها تأثير بپذيرد.

هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد از دست دادن مشتريان و يا قراردادها نمي توانند تأثير با اهميتي بر توانايي خلق سود شرکت بگذارد و در نتيجه نمي تواند جريانهاي نقدي شرکت را تحت تأثير قرار دهد. براساس موارد ذکر شده اندازه شرکت احتمالاً همبستگي منفي با تغيير پذيري جريانهاي نقدي دارد. بنابراين انتظار مي رود که قابليت پيش بيني مدلهاي پيش بيني جريانهاي نقدي با اندازه شرکت افزايش يابد.

گفتار دوم: مبانی نظری مدیریت سود    

  • تعريف مديريت سود

مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری بوده، لیکن تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است  و از دیدگاههای مختلف تعاریف متعددی از آن بعمل آمده است

هيلي و والن (1999)، مديريت سود را به اينصورت تعريف مي‌كنند:

“قضاوت در گزارشگری مالي و شكل دهي معاملات به منظور دستكاري گزارشات مالي با هدف گمراه نمودن برخي افراد ذينفع در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت و یا تأثيرگذاري بر نتايج قراردادهایي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند.”

به نظر دچو و همکاران (1996) مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشد حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستد.

هرچند که این تعریف ها در سطح وسیعی مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار است، زیرا موضوع اصلی قصد، نیت و انگیزه مدیریت است که قابل مشاهده نیست. در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود دشوار است،  زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. اگرچه برای حد نهایی مدیربت سود که همانا تقلب محسوب می شود تعریف مشخصی (بر حسب انگیزه مدیر) وجود دارد.

[1]-Dechow and  et al, 2002

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.