ویژگی های مالی،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

دانلود پایان نامه

نوع صنعت

دراین بخش درموردآن ویژگیهای ذاتی صنعت وشرکت که باکیفیت سودمرتبط می باشد،بحث
می شود. نمونه ای ازاین موارد،ثبات وپایداری سود،حفظ ونگهداشت سرمایه وکیفیت مدیریت
می باشد.ثبات وتکرارپذیری دوفاکتورمهم وموثربرکیفیت سودمی باشدکه امکان پیش بینی سودهای آتی وتعیین قیمت سهام رافراهم می آورد.سودهای باثبات درمقابل سودهای نامنظم دارای کیفیت بیشتری می باشند.تحلیلگران،برای پیش بینی های سـودهای آتـی به درآمـدهاوفعالیتهای تکرار پذیر اتکامی نمایند.دلایل متعددی برای عدم ثبات وناپایداری سودوجوددارد،نظیردرجه اهرم عملیاتی شرکت ومیزان موفقیت آمیزبودن شرکت وصنعت درچرخه تجاری.نگهداشت سرمایه این امکان رامی دهدکه ماشین آلات وتجهیزات درسالهای آتی ازکارایی وبهره وری لازم برخوردار خواهد بود.یک مدیریت خوب این امکـان راخواهــددادکه فعالیتــهای موثــروســودآور در چــرخه فعالیتـــهای تجــاری تداوم خواهدداشت.بادرنظرگرفتن مطالب فوق الذکرمی توان ادعانمودکه درمجموع، سود عملیاتی مناسب تری جهت ارزیابی کیفیت سودمی باشد.

تحلیلگران مالی معتقدندکه سودعملیاتی درمقایسه باسودغیرعملیاتی دارای کیفیت بالاتری است چرا که سودحاصل ازفروش فعالیتهای موسسه که نتیجه فعالیتهای عادی ومعمولی موسسه است،ازپایداری بیشتری برخورداراست.

2-8-4-ویژگی های مالی

ویژگی های مالی مرتبط باکیفیت سودممکن است برنامه ریزی شده یااختیاری باشند.برخی ازاین ویژگی های مالی عبارتندازاهرم مالی نقدینگی ودسترسی به منابع تامین مالی.شرکتی که ازنظرمالی درشرایط مطلوبی نباشد،قادربه تامین منبع مالی برای رشدآتی خودنخواهدبود.بدهی بالاموجب
می شودهزینه های ثابت تامین مالی زیادگشته وبه دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختارسرمایه افزایش می یابد،تامین مالی ازطریق بدهی وحقوق صاحبان سهام مشکلات عدیده ای برای شرکت بوجود آورد.وضعیت نامناسب نقدینگی درجهت ایفای تعهدات نیزشرکت رابامشکلات زیادی مواجه
می کند.ضعف مالی،شرکت رابه ورطه سقوط ویابدترازآن ورشکستگی می کشاند.اهرم مالی شامل استفاده ازبدهی هابه منظورافزایش بازده سهامداران عادی می باشد.وقتی اهرم مطلوب فراهم
می شودکه سودحاصل ازداراییها که بااستقراض فراهم شده،بیشترازهزینه های بهره(سود)استقراض باشد.دربرخی ازمنابع  نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی ازکیفیت سودمی کاهدزیرا نشانگر هزینه تامین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سودمی گردد.درارزیابی درجه اهرم شرکت،تحلیلگران ازمیان معیارهای گوناگون نسبت بدهی ه ارزش ویژه شرکت رابامتوسط صنعت مقایسه می کنند. رشدشرکت مستلزم منابع مالی است.بنابراین ،تحلیلگران مالی هرمحدودیتی راکه توان استقراضی شرکت راتحت تاثیرقرارمی دهد(مثل شرایط قراردادهای استقراضی)موردارزیابی قرارداده وتوان شرکت رادرجلب منابع مالی باهزینه استقراض (بهره)معقول موردبررسی قرارمی دهند.درموردشرکتی که داراییهای بلندمدت خودرابابدهی های کوته مدت تامین مالی کرده باشد،ممکن است تحلیلگران مالی روندنسبت بدهی های کوتاه مدت رابررسی نمایند.

برخی تحلیلگران مالی عقیده دارند،شرکتهایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند،کیفیت سودشان هم پایین است.نقدینگی مویدتوانایی شرکت درایفای تعهدات فعلی اش می باشد.بدان مفهوم که شرکت می توانددارایی هایش رابه وجه نقدتبدیل کرده ویاوجه نقدبدست آورد.وجوددارایی های سیال تاثیری برکیفیت سودی که درحال حاضرگزارش شده ندارداماشایان ذکراست که درمواردی که شرکت نتواندبه موقع تعهدات خودراانجام دهد،ممکن  است سودآوری آتی خودراموردسوال وتردیدقراردهد.

2-8-5-عوامل سیاسی

عوامل سیاسی متعددی بایددرتجزیه وتحلیل وارزیابی کیفیت سودمدنظرقرارگیرد.به عقیده گرودنسیکی  عوامل سیاسی وتغییرات اجتماعی ،همانندخط مشی هاوروش های مدیریت برکیفیت سودتاثیرمی گذارند،اگرچه اینگونه عوامل خارج ازکنترل مدیریت می باشند.سودناشی ازفعالیت در کشورهایی که ازنظراقتصادی وسیاسی فعالیت می کنندباسودشرکتی که دریک کشورباثبات فعالیت
می کند،برابرنمی باشدوبسیاری ازشرکتها نتیجه عدم ثبات درکشورهای خارجی راتجربه کرده اند.

یکی ازمواردی که معمولابه عنوان عوامل سیاسی درفعالیتهاوعملکردشرکتهاموردبررسی قرار
می گیرد، میزان تسلط وکنترل فعالیتهای شرکت ازجهت قیمت گذاری وفروش محصولات توسط دولت است.شرکتهایی که ازجهت تولیدوفروش تحت کنترل سیاست دولت هستنددارای کیفیت سودپایین تری می باشند.نمونه این شرکتهادرکشورهای خارجی،صنایع نظامی است ولی درایران شرکتهای بیشتری مشمول قیمت گذاری وکنترل دولت هستند.ازصنایع قندوشکرگرفته تاصنعت سیمان وفولادوروغن نباتی و…….میزان مداخله دولت درفعالیتهای شرکت ممکن است به وسیله قوانین وآیین نامه های دولتی وبخش نامه هااعمال گردد.قوانین محیط زیست نیزمعمولابرفعالیتهای برخی ازشرکتهاتاثیرمنفی داشته وسبب می شودکه درعدم ثبات سودآن شرکت تاثیربگذارند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.