ویژگی سرمایه فکری/پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

الگوي هدايتگر دارايي هاي نامشهود اسويبي

الگوي نمايشگر دارايي‌هاي نامشهود كه جز روشهاي كارت امتيازي محسوب مي شود، توسط Sveiby بر اثر تجربياتش به عنوان مدير يك هفته نامه مالي در سال 1997 (فطرس و تورج بیگی،1389)ارائه شد. اسویبی در سه حوزه این دسته بندی را انجام داد که عبارتست:

–  سرمایه ی انسانی، در حوزه ی شایستگی فردی؛

–  سرمایه ی ساختاری، در حوزه ی ساختار داخلی؛ و

– سرمایه ی ارتباطی ، در حوزه ی ساختار خارجی (اسویبی، 1997)

این دسته بندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد.(فطرس و تورج بیگی،1389)

اين الگو در شکل زیر، نشان داده شده است:

شکل2-9: ارزش بازاری سازمان اسویبی

ارزش بازار
دارايي هاي نامشهود  

ارزش خالص سازمان برابر است با دارايي هاي مشهود منهاي بدهي هاي قابل رويت

سرمايه دانش ساختار خارجي

مارکهاي تجاري، مشتريان و روابط عرضه کنندگان

شايستگي افراد

تحصيلات و تجربه

ساختار دروني

مديريت سازمان، ساختار قانوني، سيستمهاي دستي،گرايشات، واحد تحقيق و توسعه و نرم افزار

 

Sveiby (1997) معتقد است که ارزش بازار کل يک سازمان شامل ارزش خالص و مشهود سازمان همراه با سه نوع دارايي ناملموس مي شود: ارزش خالص مشهود سازمان، ارزش دفتري سازمان است. دارايي هاي نامشهود، به ساختار خارجي و سرمايه دانش تقسيم مي شوند. ساختار خارجي شامل مارکهاي تجاري، مشتريان و روابط عرضه کنندگان است.

سرمايه دانش از ساختار داخلي و شايستگي افراد تشکيل شده است. ساختار دروني از مديريت سازمان، ساختار قانوني، سيستمهاي دستي،گرايشات، واحد تحقيق و توسعه و نرم افزار تشکيل شده است و شايستگي افراد شامل تحصيلات و تجربه مي شود. معيارهاي اندازه گيري براي هرکدام از دارايي هاي نامشهود را مي توان با سه گروه معيار (معيار نوسازي و رشد، معيار ثبات و معيارکارايي) نشان داد. (بهرامی و همکاران)

 

2-5 ویژگی های سرمایه فکری:

” هاردوار ” در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترين و مهمترين منابع يك شركت را سرمايه هاي فكري و داراييهاي نامشهود آن مي داند . از نظر وي به خاطر ويژگي هاي خاص اين دارايي ها يعني منابع فكري شركت، حالت انحصاري و يگانه دارند و قابل كپي برداري و تقليد نيستند و به اين دليل براي شركت ارزشمند هستند و مي توانند مزيت هاي رقابتي را براي شركت ايجاد كنند . (نمامیان و حسن قلی زاده،1390)

باوجود شباهت سرمايه فكري با دارايي هاي مشهود، در توانايي بالقوه براي ايجاد جريان هاي نقدي آتي، اما ويژگي هايي كه سرمايه فكري را از اين دارايي ها متمايز مي كنند، عبارتند از:

دارايي هاي فكري، دارايي هاي غير رقابتي هستند . بر خلاف دارايي هاي فيزيكي كه فقط مي توانند براي انجام يك كار به خصوص در يك زمان خاص مورد استفاده قرار بگيرند، دارايي هاي فكري را مي توان به طور همزمان براي چند امر خاص به كار گرفت . براي مثال، سيستم پشتيباني از مشتري مي تواند، امكان حمايت از هزاران مشتري را در يك زمان خاص فراهم كند . اين توانايي يكي از مهمترين معيارهاي برتري دارايي هاي فكري بر دارايي هاي فيزيكي است . (نمامیان و حسن قلی زاده،1390)

سرمايه انساني و سرمايه رابطه اي، قابليت تبديل شدن به مالكيت شخصي ندارند، بلكه بايد بين كاركنان و مشتريان و تأمين كنندگان مشترك باشند . بنابراين، رشد اين نوع از دارايي ها نياز به مراقبت و توجّه جدي دارد.(نمامیان و حسن قلی زاده،1390)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.