ویژگیهای کیفیت زندگی کاری،پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه

 ویژگیهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی:

1- ارتباط تاثیر کار بر افراد در جهت اثربخشی سازمان به عبارت دیگر واکنش کارکنان نسبت به کار به ویژه بیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی است.

2-  روش کار یعنی نحوه انجام کار که شامل فنون و روشهای خاص کار است مانند غنی سازی شغلی سیستم های فنی- اجتماعی و طراحی شغل.

3-  ایده مشارکت در حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان.

به طور خلاصه ویژگیهای کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

معنی دار بودن و با مفهوم بودن کار.

تناسب سازمانی و اجتماعی کار.

چالشی غنی و بر بار بودن کار.

رشد و ایمنی و زمینه پرورش مهارتها و یادگیری مستمر در کار (سلمانی،1384)

 

محیط کاری و فضای سازمانی:

در اولین کنفرانس که با شرکت دانشمندان علوم رفتاری انجام گرفت، آنان نه فقط احساس کردند که ویژگیهای محیط و فرد ملاحظات مهمی اند، بلکه به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در نابهنگامی  مهم ترند تا عوامل شخصی.

وارن بنیس معتقد است، محیط درجهتی درحرکت است که در آینده با سازمانهای موقت غیرثابتی روبرو خواهیم بود. از این رو، هر تغییر و تحولی طبعاً با خود، اوضاع و احوال تازه و نا آشنایی را به همراه می آورد. افراد مجبور به کسب اطلاعات تازه و فراگرفتن مهارتهای نوینی مـی شوند و لازم است که با نظریات تازه ای آشنا شوند و آنچه را که به آن، عادت کرده اند و راه و روش هـایی را که به خوبی می شناسند رها سازند. موقعیت های تازه برای افراد ذینفع با گنگی و ابهام همراه است.

کیفیت زنـدگی کاری د رهر قوم و جامعه ای معنـا و محتوای خاص دارد و نمی توان برای آن یک شاخص عام و جهان شمول ارائه کرد. ضمناً رابطه کیفیت زنــــدگی کاری و بهره وری منابع انسانی، رابطه ای دوسویه است. محیط کار به شرطی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب آیند. ذهن انسان در آن محیط با چالش فکری و اندیشه ای مواجه باشد، شرایط محیط باعث پرورش و رشد توانایی اوشود و در آن محیط کارها به خوبی انجام پذیرد.

در تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به عمل آمده، کارکنان معتقدند که 11 مورد ذیل اجزای عمده کیفیت زندگی کاری است:

حقوق ودستمزد؛مزایا بویژه مزایای خدمات پرسنلی؛امنیت شغلی؛داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان؛نداشتن تنش کاری؛شرکت در تصمیماتی که در سرنوشت افراد مربوط می شود؛دموکراسی در محل کار؛سهیم بودن در سود؛وجود نظام بیمه بازنشستگی؛وجود امکانات و خدمات رفاهی؛چهار روز کار در هفته.
والتون معیارهایی نظیر، حقوق کافی، محیط کار سالم، ایجاد فرصت برای رشد مداوم شغلی مستمر برای کارکنان، اجتماعی کردن کار در سازمان، آزادی در محیط کار، وجود تعادل و توازن در بین کار و زندگی کاری برشمرده است (http://www.imi.ir/tadbir-151/article151/80asp-26k).

 

2-23-مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری

1-  روند روابط انسانی.

2-  روند دوگانه علم مدیریت یا نظریه تصمیم گیری و جنبش انسان مدار.

3-  نظریه عمومی سیستمها.

 

 2-23-1-سیستم های فنی-اجتماعی

یکی از مدخل های مهم توسعه سازمانی جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری، استفاده و به کارکیری سیستمهای فنی-اجتماعی است.

انجام هر کاری مستلزم یک تکنولوژی و یک سیستم اجتماعی است.تکنولوژی ابزار، فنون، رویه ها، مهارت ها، دانش و شیوه های مورد استفاده کارکنان برای انجام مشاغل شان را در برمی گیرد.سیستم اجتماعی شامل افرادی است که درون سازمان کار می کنند و نیز روابط متقابل بین آن ها را در بر می گیرد.هر نوع طراحی شغل موفق باید به طور همزمان خواسته های اجتماعی و فنی را در شغل مرتفع کند.

طرفداران این رویکرد بحث کرده اند که نیازهای سازمان و کارکنان هر دو باید در طراحی شغل مورد توجه قرار گیرند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.