وضعيت وفاداري//پایان نامه درباره بازاريابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

وفاداري مشتري به عنوان يك ساختار دو بعدی

به منظور چيرگي بر كمبودهاي كاربرد يك ساختار واحد براي تعريف وفاداري ، چندين محقق كاربرد يك روش وفاداري دو بعدي رفتاري – نگرشي را بيان كرده اند.(jacoby , 1978, 34).

كمبود و نقص اتخّاذ معيارهاي ديدگاهي يا رفتاري وفاداري در يك تحقيق توسط دي[1] (1969) مورد پرسش قرار گرفت كه مي گويد بايد بعد نگرشي را به بعد رفتاري وفاداري افزود.به طور خاص ، وي وفاداري را اين گونه توصيف كرده كه يك خريدار با وفاداري نسبت به يك مارك ، براي مارك خريداري شده در يك دوره ي خاص ، بر اساس تكرار خريدها و نگرشي كه نسبت به آن مارك دارد ، داراي امتيازاتي است. (Shammout 2007,61) .اولسون و ژاكوبي به پشتيباني بيشتر از ديدگاه دي پرداخته و در تحقيقات خود دريافته اند كه وفاداري به عنوان ” روندي تعريف مي شود كه در آن چندين مارك تجاري از لحاظ روانشناختي با هم مقايسه و ارزيابي شده اند و بر اساس معيارهاي معيّن ، مارك يا ماركهاي منتخب ، گزينش مي شوند”.(olson & jacoby , 1971 , 46).پس محققين با بررسي موَلفّه هاي نگرشي ، وفاداري به يك مارك تجاري را به عنوان يك ديدگاه مطلوب نسبت به آن مارك تجاري دانسته اند كه منجر به خريد ثابت از آن مارك تجاري در طي زمان مي شود (Assael , 1992 , 87).در اين تحقيق وفاداري به عنوان يك زمينه تركيبي مد نظر است كه وفاداري رفتاري و نگرشي را با هم تلفيق مي كند.

2-2-3 وضعيت وفاداري[2]

مشتریان را مي توان با توجّه به درجات وفاداري به گروه هاي مختلفي تقسيم كرد. بعضي از مشتریان نسبت به نام و نشان خاصي وفاداري نشان مي دهند.وفاداري برخي از مشتریان  نسبي است.مشتریان دیگر ي هم هستنذ كه نسبت به هيچ نام و نشاني از خود وفاداري نشان نمي دهند.

مشتريان را مي توان بر مبناي وفاداري به نام هاي تجاري به چهار گروه تقسيم كرد:

1) بسيار وفادار:[3] مشترياني كه همواره محصولي با نام تجاري خاصی مي خرند.

2) نيمه وفادار:[4] مشترياني كه نسبت به محصولي با دو يا سه نام تجاري وفادار هستند.

3) وفادار ناپايدار:[5] مشتريانی كه درهر بار خريد نام تجاري مورد علاقه خود را تغيير مي دهد.در واقع محصولاتي  با نام های تجاري گوناگون خريداري مي كند.

4)غير وفادار:[6] مصرف كنندگاني كه هيچ گونه وفاداري را به هيچ كدام از نام هاي تجاري از خود نشان نمي دهند.

– در توصيف تعامل بين وفاداري به عنوان يك نگرش يا رفتار ، تحقيقات بيشتري توسط ديك و باسو (1994) صورت گرفته كه آن را به چهار نوع مختلف گروه بندي مي كنند:

1- وفاداري حقيقي: مشتريان ارتباط مطلوبي را بين نگرش نسبي و تكرار خريد نشان مي دهند.

2- وفاداري برتر: مشتريان نگرش نسبي اندكي را همراه با ميزان بالاي تكرار خريد نشان مي دهند.

3- وفاداري نهفته: مشتريان نگرش نسبي بالا با تكرار خريد كم را نشان مي دهند.

4- عدم وفاداري: مشتريان ميزان ضعيف يا اندك هر دو ديدگاه نگرشي و تكرار خريد را نشان مي دهند(Shammout , 2007 , 62).

[1]Day

[2]loyalty status

[3]hard – core loyals

[4]split loyals

[5]shifting loyals

[6]switchers

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.