وجه نقد/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

وجه نقد

در بیانیه 95 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، وجه نقد شامل پول نقد و معادل های آن (شبه پول ) تعریف شده است.شبه پول عبارت از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش  آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد می باشد.

بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران ،  وجه  نقد  صرفاً شامل موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و یا ارزی ( شامل  سپرده های  سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید ) می باشد.

در مواردي‌ كه‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاري‌مجاز باشد (مثلاً اضافه‌برداشت‌درحسابهاي‌ بانكي‌ خارج‌ از كشور توسط‌ واحد تجاري‌)،مانده‌ اضافه‌برداشتهايي‌ كه‌ بدون‌ اطلاع‌قبلي‌ مورد مطالبه‌ قرار گيرد بايد از مبلغ‌ مذكور كسر گردد. ويژگي‌ ديداري‌ بودن‌در مورد اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ وجه‌ نقد بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ اين‌ اقلام‌ بدون‌اطلاع‌ قبلي‌ قابل‌ برداشت‌ يا مطالبه‌ باشد.سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ وجه‌ نقد تلقي‌ نمي‌شود،زيرا هدف‌ از نگهداري‌ آنها تحصيل‌ سود است‌.هرگاه‌ براي‌ تسويه‌ اضافه‌ برداشتهاي‌ بانكي‌مهلتي‌ تعيين‌ شده‌ باشد درصورتي‌ مي‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه‌ نقد منظور كرد كه‌ مهلت‌ مزبور از يك‌ روز كاري‌ تجاوز نكند، تعريف‌ مذكور در بند 12دربرگيرنده‌اقلامي‌ از سرمايه‌گذاريها و استقراض‌ كوتاه‌مدت‌ كه‌ معمولاًدرصورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد ساير كشورها تحت‌عنوان‌معادل‌ وجه‌ نقداز آنها يادمي‌شود،نيست‌.

معادل‌ وجه‌ نقد

بنابر تعريف‌ رايج‌ عبارت‌ است از سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ سريع‌التبديل‌به‌ وجه‌ نقد ‌ كه‌ احتمال‌ خطر كاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچيز بوده‌ و به‌ آساني‌ وبدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ مبلغ‌ معيني‌ وجه‌ نقد باشد و موعد آن‌ درزمان‌ تحصيل‌ تا سررسيد حداكثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ كسر وامها و قرض‌الحسنه‌هاي‌دريافتي‌ از بانكها و ساير اشخاص‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تحصيل‌ قابل‌بازپرداخت‌ است‌.عدم‌ شمول‌ معادل‌ وجه‌نقد در تعريف‌ وجه‌ نقد در اين‌ استاندارد به‌ دلايل‌ زير صورت‌ گرفته‌ است‌:

الف‌. تشخيص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد از ساير سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌واحد تجاري‌ يا استقراضهاي‌ كوتاه‌مدت‌ براساس‌ يك‌ مرزبندي‌ اختياري‌ صورت‌ گرفته‌است‌.اين‌ نحوه‌ عمل‌ موجب‌ مي‌شود اولاًنقش‌ صورت‌جريان‌ وجوه‌ نقددر كمك‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌جهت‌ ارزيابي‌ نقدينگي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ تضعيف‌ گردد و ثانياً تصويري‌مصنوعي‌ از نحوه‌ عمل‌ واقعي‌ مديريت‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ اغلب‌ به‌چنين‌تفكيكي‌ بين‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد و ساير فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ يا تأمين‌مالي‌ اعتقاد ندارند،ارائه‌ شود.

ب‌ . تعريف‌ وجه‌ نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد تطابق‌ بيشتري‌باتفكر حاكم‌بر مديريت‌ فعاليتهاي‌اقتصادي‌ و فرهنگ‌ رايج‌ تجاري‌ كشور دارد.

ج‌ . انعكاس‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد تحت‌عنوان‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌ يا جريانهاي‌ نقدي‌ناشي‌ از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد،هماهنگي‌ بيشتري‌ بين‌ اين‌ صورت‌ و طبقه‌بندي‌اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ مي‌آورد.

د . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد در تعريف‌ وجه‌ نقد، قابليت‌مقايسه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

رابطه جریان وجوه نقد و درآمد (سود) خالص شرکتها

پابلو فرناندز[1]اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقدیک واقعیت است (فرناندز،2002).

امروزه تجزیه‌وتحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکتها وجود دارد. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به‌طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهامداران خود خلق ‌کرده است. همچنین، براساس همین منطق، شرکتهای دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکتهای دارای زیان، باعث کاهش ارزش (سهامداران) شر‌کتها می‌شوند. البته، همه این نظریه‌ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود. اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند.

از سوی دیگر، امکان دارد که سود خالص به‌عنوان معیار عینی به‌کار رود که محدود به معیارهای خاصی نیست. بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی، تفاوتی وجود دارد. معنای دقیق این تفاوت،آن است ‌که پول وارد شده به درون شرکت، کمتر از پولی است که از آن خارج می‌شود. در مورد جریان وجوه نقد، دو مفهوم اساسی دیگر شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیزاز واژه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد

[1]Pablo Fernandez

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.