وجه نقد//پایان نامه درباره سرمایه گذاری و تامین مالی

دانلود پایان نامه

مبانی نظری مربوط به وجه نقد

وجوه نقد ، از منابع بسیار با اهمیت برای بقای هر واحد اقتصادی است. در واقع شرکت هایی که دارای وجوه نقد داخلی بسیار خوبی هستند کمتر به تامین مالی خارجی متکی می باشند . بنابراین این شرکت ها سریع تر از سایر رقیبان ، قادر به اجرای پروژه های سرمایه گذاری مورد نظر خود می باشند(هوانگ و آئون،2008).

توجه خاص به جریان های نقدی به حدی بوده است که در اکثر کشورها از جمله ایران این مهم به عنوان یکی از اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیان شده است زیرا جریان نقد از نظر تئوریکی در زمینه تصمیم گیری نظیر ارزیابی ریسک مربوط به مقدار و زمان وام و پیش بینی میزان اعتبار و ارزش گذاری شرکت و فراهم آوردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام و… می تواند مفید باشد(جنت رستمی، 1378)

دستکاری در وجه نقد حاصل از عملیات توسط مدیریت به راحتی انجام‌پذیر نیست،  مگر اینکه وجه  نقد مربوط به درآمدها یا هزینه‌ها را آگاهانه و عمداً معوق کرده یا به جلو اندازند(مشایخی و صفری، 1385).

در ادامه تعاریفی از وجوه نقد و جریان  نقد عملیاتی ارائه خواهیم داد:

 

2-1-1-1- وجه نقد

وجه نقد عبارتست از موجودی نقد وسپرده های دیداری نزد بانها و موسسات مالی اعم از ریالی وارزی(شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید)به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد.

وجه نقد در این استاندارد تنها به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی اطلاق می گردد. در مواردی که اضافه برداشت در حساب جاری مجاز باشد ، مانده اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد باید از مبلغ مذکور کسر گردد. ویژگی دیداری بودن در مورد اقلام تشکیل دهنده وجه نقد به این معنی است که این اقلام بدون اطلاع قبلی قابل برداشت یا مطالبه باشد. سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت وجه نقد تلقی نمی شود، زیرا هدف نگهداری آنها تحصیل سود است(استانداردحسابداری شماره 2)0

اتخاذ تصمیم های اقتصادی از سوی استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری برای ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است.ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن ها در پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی تسهیل می شود(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381).

2-1-1-2- نظریه های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد

الف: نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

براساس نظریه مذکور،یکی از طرف های معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتی برخوردار است.در اقتصاد به چنین وضعیتی، نامتقارن بودن اطلاعات گفته می شود. با توجه به نظریه مذکور، می توان آثار ناشی از تفاوت بین اطلاعات عمومی و محرمانه را در بازارهای مالی مشاهده کرد. در مجموع، می توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تاثیر مهمی در میزان هزینه تامین مالی خارجی دارد(اسکات، 1386).

ب: نظریه نمایندگی

از آنجایی که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسی قرار می گیرد(اسکات، 1386).

مشکلات نمایندگی، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد در شرکت ها است. نتایج پژوهش ها نشان داده اند در کشورهایی که از حقوق سهام داران به خوبی محافظت نمی شود، شرکت ها نسبت به کشورهایی که سهامداران از حمایت خوبی برخوردارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند(دیتمار و همکاران، 2003).

 

ج: نظریه موازنه

بر اساس نظریه مذکور، شرکت ها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد، تعیین می کنند(جانی و همکاران، 2004).

نگهداری وجه نقد، احتمال پیدایش بحران مالی را کاهش می دهد و ذخیره ای مطمئن در زمان مواجه با زیان های غیر منتظره محسوب می شود. نگهداری وجه نقد موجب می شود که در زمان رویارویی شرکت با محدودیت های مالی، پیگیری سیاست های سرمایه گذاری مطلوب، میسر گردد و هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، 1999).

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.