هوشمندی رقابتی در عمل:/پایان نامه هوش اخلاقی مدیران

دانلود پایان نامه

هوشمندی رقابتی در عمل

چه کسی از هوشمندي رقابتی استفاده می‌کند؟ براساس نتایج تحقیقی که توسط گروه آیندگان
گلاستونبري[1]انجام شده است بالغ بر 82 درصد از شرکت‎هایی که درآمد سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار دارند ازسیستم هوشمند سازماندهی شده استفاده می‎کردند. ضمن اینکه بسیاري ازاین شرکت‎هاي بزرگ، واحد هوشمندي رقابتی دارند، شرکت‎هاي متوسط مایل هستند که زمینه هوشمندي رقابتی را ایجاد و از آن استفاده کنند،حال اینکه واحدهاي تجارتی کوچک هم به خودي خود از هوشمندي رقابتی استفاده می‎کنند.

هوشمندي رقابتی می‎تواند بدون پرداخت هزینه صورت گیرد. در سال 1995 مطالعه‎اي توسط دانشگاه تگزاس صورت گرفت و به این مهم دست یافتند که حرفه‎اي که به هوشمندي رقابتی اهمیت می‎دهد در عمل برروي سه موضوع کار می‎کند: فروش، سهم بازار و درآمد حاصل از هر سهم. با توجه به سه شاخص کلیدي مالیدر نظر گرفته شده در این مطالعه شامل: متوسط فروش، سهم بازار و سوددهی نشان داد که شرکت‎هاي داراي هوشمندي رقابتی عملکردي متمایز از دیگر شرکت‎ها دارند، لذا لازم است در همه موارد سه عامل مذکور اندازه‎گیري شود و شرکتی که در این سه بعد وضعیت مناسبی داشته باشد در سایر ابعاد هم عملکرد خوبی خواهدداشت.

همچنین شرکت‎هاي هوشمند با ایجاد تشکیلاتی مناسب و استفاده از این فناوري، محیط را تحلیل، رقبا راشناسایی، فرصت هاي بازار را کشف و از آن استفاده کرده و نیز از طریق جمع آوري اطلاعات ضمن یادگیري واستفاده از اطلاعات موجود براي مقاصد بعدي، در مقابل تغییرات عکس‎العمل سریع از خود نشان می‎دهند.

سینا شارپ[2]بنیانگذار یکی از اولین شرکت‎هاي هوشمندي رقابتی در ایالات متحده در کتاب مزایاي هوشمندي رقابتی، هوشمندي رقابتی را ابزاري مدیریتی می داند که مزایاي بیشمارش دست کم گرفته شده است. وي معتقد است هوشمندي رقابتی براي تصمیم‎گیري هوشمندانه تجاري حیاتی است و با کاهش ریسک برنامه‎ریزي استراتژیک مارا به سمت سود بیشتر و اشتباهات کمتر راهنمایی می‎نماید(شارپ، 2009).

2-3-9 خواص پنچ‌گانه هوشمندی رقابتی

تحلیلگران هوشمندي رقابتی، پنج خاصیت را براي آن شناسایی کرده‎اند:

  • خاصیت و روحیه مبارزه طلبی: حالت تهاجمی در این خاصیت کاملاً مشهود است. تحلیلگر هوشمندي درمدیریت کردن فرایند بسیار اثرگذار بوده و به صورت کاملاً پیوسته، همانند یک دیده بان در جستجوي فرصت‎هاست.
  • خاصیت و روحیه تهاجمی: این خاصیت نیز زمینه‎هاي اثرگذاري را در خود داراست. تحلیلگرهوشمندي، غالباً ساختارهایی از متخصصان هوشمندي در امور نظامی را در خود دارند.
  • خاصیت و روحیه فعال: تحلیلگر هوشمندي دائماً به دنبال اطلاعات استراتژیک در لابلاي منابع اطلاعاتی عادي است، اما باید گفت که سیستم‎هاي اطلاعاتی شرکت واقعاً ساختار نیافته‎اند.
  • خاصیت انفعالی: مدیر هوشمندي تنها زمانی عکس العمل نشان می‎دهد که رقبا نسبت به شرکت واقعاً حالت تهاجمی و خصمانه‎اي از خود نشان دهند.
  • در خواب رفتگان: تیم مدیریتی شرکت تمایلی به فرایند هوشمندي رقابتی یا مدیریت دانش از خود نشان نمی‎دهد و علی الظاهر باکی از رقابت ندارد.

[1]Glastonbury

[2]sharp

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.