هزینه‌یابی محصول در نظام بودجه‌ریزی:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

دانلود پایان نامه
 • هزینهیابی محصول در نظام بودجهریزی عملیاتی

امروزه به دليل پيچيدگی‌های فزاينده محيطی، وجود متغيرهای بی‌شمار مؤثر در فرآيند تصميم‌گيری مديران، به ويژه در دولت به دليل تقاضای روز افزورن نسبت به ارائه خدمات با کيفيت بالاتر فشار برای پاسخگويی و شفافيت عملکرد دولت، نياز به کاهش هزينه‌های جاری دولت و اثر بخشی حاکميت و نيز جامعه‌ای که به‌طور دائم تمايل خود را به پرداخت ماليات بيشتر از دست می‌دهد موضوع افزايش بهره‌وری و مديريت عملکرد کانون توجه دولت‌ها را تشکيل داده است. در قرن 21 تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رويکردهای نوين مديريت از قبيل مديريت فرآيندها، مديريت کيفيت، ارزيابی و مديريت عملکرد، نظام هزينه‌يابی خروجی و محصول، بودجه‌ريزی بر اساس خروجی‌ها و عملکرد که به‌طور غالب مورد استفاده در بخش خصوصی بود در دولت‌ها قوت گرفته است و رويکردهای خروجی محور، شهروند مداری و بازارگرايی که رويکردهای بخش خصوصی است جايگزين رويکردهای بخش دولتی يعنی فرآيند محوری، بوروکراسی مداری و انحصار گرديده و شاکله مديريت دولتی نوين را به‌وجود آورده است. بنابراين مديريت بخش دولتی و بخش خصوصی و ابزارهای مديريتی هر يک به ديگری نيز سرايت کرده است به‌طوری که در ادبيات حرفه‌ای عبارت مديريت دولتی و مديريت خصوصي جای خود را به عبارت مديريت بدون پيوند داد.

در اين ميان محاسبه قيمت تمام شده محصول يا هزينه‌يابی محصول که پايه و اساس حسابداری صنعتی بود و حتی حسابداری قيمت تمام شده گاهی اوقات به جای حسابداری صنعتی استفاده می‌گرديد از طريق نظام بودجه‌ريزی عملياتی با توجه به ضرورت‌ها و رويکردهای مديريت دولتی نوين به شکل فزاينده‌ای مورد توجه جدی دولت‌ها قرار گرفته است. (حسن آبادی، صراف، 1387، 72-71)

هزينه‌يابی محصول فرآيندی است که به وسيله آن هزينه نهاده‌ها (حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گيرد. در اين فرآيند هزينه‌های کل هر دستگاه اجرايی برای توليد محصولات آن به نحوی اختصاص می‌يابد که پاسخگوی واقعی ارائه يا توليد هر محصول باشد. به طور مثال اگر يک دستگاه اجرايی خدمات متنوعی ارائه دهد يا کالاهای متنوعی توليد کند بخواهد کل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايند. (حسن‌آبادی، صراف، 1387، 79)

 • ویژگي‌های یک سیستم هزینه‌یابی
 • مرتبط: بايد اطلاعات دقيقی را در قالب مرتبط با فرآيند تصميم‌گيری توليد کند.
 • تخصيص شفاف: بايد هزينه‌ها را به صورت شفاف به فعاليت‌های دولت تخصيص دهد و در عين حال از خط انتقال اعتبارات يعنی فعاليت‌ها اجتناب کند.
 • به صرفه اقتصادی: بايد هزينه‌های مديريت سيستم هزينه‌يابی، از لحاظ منابع مورد نياز سنگين نباشد.
  • گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی
 • تفکيک برنامه‌ها به فعاليت‌هايی که اهداف، خدمات يا محصول برنامه‌ها را توليد می‌کنند و شناسايی واحدهای کاری که هر فعاليت را انجام می‌دهند.
 • شناسايی کليه منابع استفاده شده و هزينه‌های مربوط به آن‌ها در قالب واحدهای کاری که خروجی‌ها يا پيامدهای برنامه‌ها را به‌وجود می‌آورند.
 • دسته‌بندی و اندازه‌گيری هزينه‌های مستقيم شامل هزينه‌هايی که از فعاليت‌های واحدکاری ناشی می‌شود و هزينه‌هايی که توسط واحدهای کاری ديگر برای واحد کاری مورد نظر انجام می‌شود و هزينه‌های دولت يا وزارتخانه (هزينه‌های غيرمستقيم يا سربار)
 • تخصيص کليه هزينه‌های مستقيم يا غيرمستقيم به فعاليت‌های مشخص به وسيله يک تکنيک هزينه‌يابی مورد توافق (مانند ABC)
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.