نظارت بر نتایج:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

دانلود پایان نامه

نظارت بر نتایج

در طول اجرای برنامه تغییر،نتایج به طور مداوم مورد نظارت قرار می گیرد.مخصوصا در ماههای اول تغییر،اطلاع یافتن از چگونگی فهم، تفسیر و قبول کردن پیامهای تغییر بسیار مهم است.

در همین راستا رسانه های موجود در شرکت باید بررسی شود تا موثر ترین آن انتخاب شود.سریع ترین راه برای تعیین این امر اجرای یک پیمایش در شرکت است.

بسته به اینکه از چه کانال ارتباطی در شرکت استفاده می شود،از گروههای مختلف توسط ایمیل یا پرسشنامه کاغذی نظر سنجی می شود(ابیلی،موفقی،سایت سازمان مدیریت صنعتی). همچنین پیمایش را می توان از طریق تماسهای تلفنی  هم انجام داد.این پیمایش برای جمع آوری واقعیت های موجود شرکت انجام می شود.برای مثال در مورد اینکه چه پیامهایی و با چه مفهومی دریافت شود ، این پیمایش میتواند اینگونه انجام شود:

*ماموریت جدید شرکت چیست؟

*منابع اطلاعاتی شما در مورد تغییر چیست؟

*چه میزان از تغییرات آگاه می شوید؟

*اگر ماموریت جدید اجرا شود،انتظار دارید چه تغییراتی در گروه شما اتفاق بیفتد؟

چهار فعالیت اصلی بحث شده می تواند بر سطح موفقیت برنامه تغییر تاثیرگذار باشد ولی در نهایت موفقیت کامل بستگی به مدیریت دارد، مدیریت باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1-تعهد و پایبندی مدیریت ارشد به اهمیت ارتباطات تغییر و تمایل صرف منابع و زمان

2-تاکید بر تعاملات پی در پی مدیریت و کارکنان

3-توجه فوری به ایده های جدید و تشویق این ایده ها

4-شناسایی موانع موفقیت و رفع آنها

5-نظارت مستمر بر اثر بخشی ارتباطات

زیربنای هریک از عوامل موفقیت این است که در طول تغییر پیامهایی مداوم و متناوب وجود داشته باشد و اینکه تغییر تاثیر مثبتی بر عملیات شرکت دارد. برنامه موفق نخواهد بود مگر اینکه تفاوت ها و تمایزهای معنی داری در کل سازمان (و نه فقط در کارکنان) بوجودآید(ابیلی، موفقی، سایت مدیریت صنعتی)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.