نرخ بازده دارایي‌//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

دانلود پایان نامه

چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می‌کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه‌ی تحقیق مشخص شده‌اند. این متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله‌ای تعریف شده را شناسایی و نشان می‌دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می‌کند (خاکی،1389،32). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.

2-2-1- نرخ بازده دارایي‌ها

نرخ بازده دارایي‌ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارایي ها بدست مي آيد. ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي‌گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارایي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي‌باشد. با توجه به اين که دارایي‌ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي‌شوند، بنابراين ارزش واقعي دارایي‌ها ممکن است بسيار پایين‌تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارایي‌ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي‌بايست نسبت به خريد همان دارایي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد (جهانخانی و سجادی، 1374).

2-2-2- نسبت Q توبين

نسبت Q توبين يکي ديگر از ابزارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها مي باشد که از طريق تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري يا ارزش جايگزيني دارایي‌هاي شرکت بدست مي‌آيد. اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل‌ها اقتصاد کلان به‌منظور پيش بيني آينده فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلومي بين شاخص Q توبين و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، به‌عبارتي نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانه ی ارزشمندي فرصت‌هاي رشد شرکت مي‌باشد. اگر نسبت Q توبين کوچک‌تر از يک باشد سرمايه‌گذاري متوقف مي‌شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت‌هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي Q توبين به‌سوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند (همتی و همکاران، 1390).

2-2-3- ارزش افزوده اقتصادي

در حالي که MVA تاثير اقدام‌هاي مديريت را از زمان شروع فعاليت شرکت اندازه گيري مي‌کند، ارزش افزوده اقتصادي بر اثربخشي مديريت در يکسال معين تاکيد دارد. EVA برآورد سود اقتصادي واقعي يک شرکت در يک سال مي باشد و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از کسر هزينه سرمايه است. در حالي که سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي‌شود. تامين مالي از طريق سهامداران هزينه دارد، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي‌توانست در جاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذاري شود. با سرمايه گذاري در شرکت، سهامداران فرصت سرمايه‌گذاري در جاي ديگر را از دست مي‌دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسک مشابه، هزينه فرصت ناميده مي‌شود. EVA معياري براي اندازه‌گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملکرد مالی و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت که EVA مي‌تواند هم براي کل شرکت و هم در بخش‌هاي مختلف يک شرکت به کار رود. بنابراين EVA مبنايي را براي تعيين عملکرد مالی مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد. هر چقدر EVA شرکت بيشتر باشد، وضعيت آن شرکت مطلوب‌تر است، غالباً EVA به عنوان مبناي اصلي براي پاداش مديران در نظر گرفته مي‌شود (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383، صص91-89 ) .البته در ادامه به تفصيل در مورد EVA ونحوه ی محاسبه آن توضيح خواهيم داد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.