مهارت های خودآگاهی:پایان نامه درباره اعتماد و خودآگاهی کارکنان

دانلود پایان نامه

مهارت های خودآگاهی

مهارت های خودآگاهی در یک فرد عبارتند از:

– خود نظم دهی:

کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خودآگاهی شکل می گیرد. افرادی که در این مهارت قوی هستند با سرعت بیشتری می توانند ناملایمات زندگی را پشت سر بگذارند و این خصیصه را کلید بهزیستی عاطفی می دانند. افرادی که به لحاظ این احساس ضعیفند، دائماً با احساس نومیدی و افسردگی مواجهند. عامل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمان ها مستهلک می شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد، فقط افرادی که بر هیجان هایشان تسلط یافته اند قادر به انطباق با این تغییرها هستند (فتحی و موتابی، 1386).

خودكنترلی:

می توان خودكنترلی را مراقبتی درونی دانست كه بر اساس آن وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی ترك می شود، بی آن كه نظارت و یا كنترل خارجی در بین بوده باشد. هنگامی كه كسی بی توجه به كنترل خارجی، تلاش خود را مصروف انجام دادن كاری كه بر عهده او واگذار شده است نماید و مرتكب خلافی از قبیل كم كاری و سهل انگاری نشود، از كنترل درونی بهره مند است. در این صورت است كه نظارت خارجی در تحقق چنین رفتاری كه متضمن انجام دادن وظیفه و ترك خلاف است، نقشی ندارد و تنها مراقبت درونی است كه موجب رفتار مزبور می شود. به عبارتی دیگر، خودكنترلی، ایجاد حالتی است در درون فرد كه او را به انجام وظایفش متمایل        می سازد، بدون آن که عامل خارجی او را تحت كنترل داشته باشد. هدفی كه در خودكنترلی دنبال    می شود ارائه یك شخصیت سالم است كه به بلوغ فكری رسیده است و در برابر انواع مشكلات از خود مقاومت نشان می دهد و خود با بینش عامل آن را انتخاب می كند. هم چنین علاوه بر محیط كار در زندگی شغلی خویش نیز خودكنترل می شود و این میسر و ممكن نخواهد بود، مگر بسترهای مناسب در سازمان فراهم شود تا خودكنترلی در سازمان نهادینه شود. خودکنترلی عبارت است از توانایي كنترل هيجانات، عواطف، رفتار صادقانه، درست و به شيوه هاي معتبر و تطبيق پذير. رهبران خودكنترل اجازه نمي دهند بدخلقي هاي گاه و بيگاه در طول روز از آنان سر بزند. آنان از اين توانایي بدين منظور استفاده مي كنند كه بدخلقي و روحيه بد را به محيط كاري و اداره نكشانند، يا منشا و علت بروز آن را به شيوه اي منطقي براي مردم توضيح دهند (مشبکی و تیزرو، 1388).

 

2-2-3-5- نتایج حاصل از مهارت های خودآگاهی

– خودپنداره:

از نتایج خودآگاهی خودپنداره است که نقش مهمی در سلامت روانی فرد دارد.  به احساسی كه هر فرد دربارهﻱ خود دارد، خودپنداره می گویند.  خودپنداره یعنی این كه ما خودمان را چگونه می بینیم، یعنی تصویر یا برداشتی كه هر كس از خودش دارد.  طرز برداشت ما از خودمان تا حد زیادی        به وسیله تجارب گذشته ما ‌(موفقیت ها و شكست های ما) و آن چه دیگران درباره ما فكر می كنند، شكل می گیرد (فهیمی، 1390).

– عزت نفس:

عزت نفس جزیی از خودپنداره فرد است که شامل جنبه هاي شناختی، رفتاري و عاطفی می باشد و عبارت است از درجه تصویب، تأیید و ارزشی که شخص نسبت به خود احساس می کند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد. کوپر اسمیت[1] عزت نفس را یک ارزشیابی فردي معرفی کرده است که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می شود. به این ترتیب عزت نفس عبارت است از قضاوتی فردي از شایستگی، که ویژگی عام شخصیت است نه یک نگرش لحظه اي یا مختص به موقعیت هاي خاص. عزت نفس در واقع کلید اصلی بهداشت روان است (سلملیان و کاظم نژاد، 1393).

 

2-2-3-6- عوامل موثر بررشد خودآگاهی

در ارتباط با عوامل موثر بر رشد خودآگاهی می توان به موار زیر اشاره کرد:

  1. پذیرش خود

خودمان را با تمام نقاط قوت و ضعف بپذیریم و دوست داشته باشیم.

  1. پذیرش دیگران

به پذیرش انسان ها با تمامی شباهت ها و تفاوت های بین فردی، پذیرش دیگران گفته می شود.

  1. پذیرش مسئولیت ها

پذیرش مسئولیت ها، نقش بسیار مهمی در رشد اعتماد به نفس خود و رسیدن به خودآگاهی بیشتر دارد. قبول مسئولیت و درگیر شدن با مسایل مربوط به آن، ما را از نقاط قوت و ضعف خود بیشتر آگاه می کند (امامی نایینی، 1385).

[1]. Kouper Smith

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.