مفهوم رفتار مدیریت:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

دانلود پایان نامه
  • رفتار مدیریت:

ما از رفتار سازمانی با توجه به رفتار افراد، به خصوص هنگامی که به عنوان مدیر کار می کنند، یاد کردیم. سازمان های پیچیده با قسمت های زیاد، درصدند رفتار افراد را پیچیده تر کنند. هم چنین رفتار فردی به درستی درک نشده است و به دنبال آن، این حقیقت وجود دارد که فنون کنترلی مطلوب در یک سازمان نیز پیچیده بوده و به درستی درک نشده است.زمانی می گوییم یک سازمان تحت کنترل است که کاری را بکند که مدیریت خواهان آن است. به این منظور، افراد شاغل در سازمان بایستی این موضوع را درک کنند که مدیریت از سازمان چه می خواهد؟ و این که چگونه آن کار را انجام دهد؟چنان چه دائماً به کارکنان گفته شود که برای رسیدن به هدف های سازمان نیاز به کارهای فوق العاده ای است، ممکن است زمانی که اینان آگاهی کامل از چگونگی و ماهیت آن کار نداشته باشند، اختلاف پدید آید و یا این که در ارتباطات کوتاهی هایی نمایان گردد؛ به این سبب نظام های کنترل مدیریت که در یک سازمان به افراد می گویند که چه باید بکنند، عموماً متمایل به رفتار فردی هستند.

هدف های کلی سازمان به توسط مدیران عالی تدوین گردیده و مدیریت از کلیه ی مدیران اجرایی می خواهد که برای رسیدن به این هدف ها تلاش کنند. برای این که مدیران اجرایی همان گونه که مورد دلخواه مدیریت است، کار کنند، مدیریت عالی سازمان از نظام کنترل مدیریت برای ترغیب و راهنمایی مدیران اجرایی استفاده می کند. این نظام کنترلی بایستی اختلافات رفتاری افراد را تشخیص دهد. در یک مورد، مدیران توانایی هایشان در قبول مسئولیت با یکدیگر فرق دارند. قسمتی از توانایی مدیریت، خصیصه های ذاتی؛ و قسمتی دیگر به آموزش، تجربه و تناسب آن ها به کار محول بستگی دارد. طراح یک نظام کنترل مدیریت بایستی این حقیقت را بپذیرد که این اختلافات وجود دارد و واکنش تک تک مدیران به انگیزه های پیش بینی شده از طریق نظام کنترل مدیریت به درستی پیش بینی ناشدنی است. از آن جایی که کنترل از طریق عملیات مدیران حاصل می شود، نظام های کنترل مدیریت در سازمان ها با نظام های کنترل بیولوژیکی و مکانیکی فرق دارند. اولاً، مدیران اجرایی ممکن است به طور کامل خواست های مدیریت عالی سازمان را درک نکنند، که این مشکل «درک هدف» است. ثانیاً مدیران اجرایی ممکن است به نحوی از خود واکنش نشان دهند که مدیریت عالی سازمان خواهان آن واکنش است و یا برعکس، که این مسأله ی «انگیزش» است.(آنتونی،1381،49)

  • فرهنگ سازمانی:

آگاهی از هدف های کلی سازمان و تصمیم هایی که برای رسیدن به آن هدف ها گرفته می شوند، نه فقط از طریق نظام کنترل رسمی، که هم چنین از طریق سازمان غیررسمی ناشی می گردد. ساختار رسمی و غیررسمی به صورت توأم فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهند.

فرهنگ سازمانی[1] عبارت از گروهی از اعتقادات مشترک، برخوردها(رفتارها)، ارتباطات و فرضیاتی است که تلویحاً یا آشکارا پذیرفته شده اند و از آن ها برای رسیدن به هدف های سازمان و کمک به مقابله با عوامل محیطی در کل سازمان، استفاده می شود.(دیل و کندی،1983،498). فرهنگ سازمانی اثرات مهمی بر انگیزش دارد. گرایش یک مدیرعامل سازمان به طرف کنترل، یک عامل محیطی است. ماهیت فرهنگ و فرایند کنترل مدیریت در یک سازمان خاص متأثر از سبک مدیریت عالی سازمان نیز هست. بعضی از مدیران عامل بیشتر روی گزارش ها و دیگر مدارک رسمی تکیه می کنند در حالی که دیگران ارتباطات غیررسمی و گفت و شنود را ترجیح می دهند.جدول زیر کنترل در سازمان ها را نشان می دهد.(آنتونی،1381،57(

 

جدول 2-1- کنترل در سازمان ها،(آنتونی،1381،57)

کنترل از طریق جهت کنترل ها ناشی از معیارهای رفتاری وکارکردی نشانی برای کنش های اصلاحی تقویت پاداش برای قبول تحریک و یا تنبیه برای عدم قبولی
سازمان رسمی طرح ها، استراتژی ها و سنجش های سازمانی در برابر تقاضاهای رقابتی بودجه ها، بهای تمام شده ی استاندارد و هدف های فروش اختلاف تقدیر مدیریت، انگیزه های پولی، ارتقاء تقاضای توضیح
گروه غیررسمی تعهدات دوطرفه، خواسته های گروه هنجار گروه انحراف تأیید، عضویت و رهبری خصومت و محرومیت از حقوق اجتماعی
فرد هدف ها و انتظارات فرد خود انتظاری، هدف های میانی آگاهی از کوتاهی در عمل، هدف های فراموش شده رضایت از اینکه «تحت کنترل» است، ترفیع حس ناامیدی، احساس غفلت و کوتاهی

[1] Organizational Culture

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.