مفاهیم سود وانواع کیفیت سود-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

دانلود پایان نامه

مفاهیم سود وانواع کیفیت سود

سود حسابداری که متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، ممکن است تحت دستکاری توسط مدیران قرار گیرد. و امکان استفاده از روش‌ها و برآوردهای متفاوت موجب شده که سود واقعی با گزارش‌شده تفاوت داشته باشد.

نتایج نشان می‌دهد که هرچه اقلام تعهدی ( قابل دستکاری به دلیل قضاوتی و برآوردی بودن ) بالاتر باشد کیفیت سود کمتر و پایداری کمتر سود خواهد شد .( همان منبع، ص72)

سیاست تقسیم سودمی‌تواند نشان دهنده واقعی ومنصفانه بودن یا نبودن نتایج عملکرد مالی باشد.درواقع، مدیران زمانی به پرداخت سود تمایل نشان می‌دهند که از دستکاری نشدن سودها اطمینان حاصل نموده و کاهش سودهای تقسیمی در آینده ( پایدارنبودن سود ) غیر محتمل باشد .

به این ترتیب سودهای تقسیمی نه‌تنها علامتی برای پرداخت سودها در آینده، بلکه علامتی برای کیفیت سود با درجه کمتری از دستکاری می‌باشد .

همچنین سود تقسیمی یک شیوه نظارتی مدیریتی است که در آن مدیران برای کمک به خود، کمتر سود را دستکاری می‌کنند .از طرف دیگر با پرداخت مرتب و افزایشی سود ، سرمایه‌گذاران به کیفیت سودهای گزارش‌شده پی خواهند برد .(علوی طبری ،1388،ص 56)

کیفیت سود مسأله ایست که برمتغیرهای بی شماری تأثیرگذاراست و در این تحقیق به فروش که متغیر اساسی در برنامه ریزی جهت طرح کلی عملیات و شروع به کار شرکت محسوب می‌شود ، بازده  دارایی ها که عمده عامل تشکیل دهنده کارایی شرکت هستند ونسبت بدهی ها که برای هرگونه تامین مالی، مبنا پرداخت وام از سوی اعتبار دهندگان می‌باشد، اشاره می گردد.

نقش اصلی گزارشگری مالی ،انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به‌طور معتبر و به موقع است.

برای این گزارشگری ،مدیران از اختیار وقضاوت برخوردارند ومی‌توانند از آگاهی های خود درباره فعالیت‌های شرکت، صورت‌های مالی را اثر بخش تر کنند .

با این حال اگر مدیران برای گمراهی استفاده‌کنندگان ،از اختیارات خود جهت گزینش روش‌های حسابداری استفاده کند ،مدیریت سود رخ‌داده است .

ازجمله مواردی که در خدشه دار شدن کیفیت سود به آن اشاره می‌شود،رفتار فرصت‌طلبانه مدیران وکوشش های آن‌ها برای تأثیر بر بازده کوتاه مدت سهام از طرق مدیریت سود وتحقق بخشیدن به انتظارات بازار تحلیل گران مالی ،می‌باشد .

شواهد نشان می‌دهد که اخیرا مدیریت سود در شرکت‌ها شیوع یافته وبازارهای سرمایه برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران ،چاره ای جز محدود کردن آن ندارند .از این رو وضع استانداردهای حسابداری مؤثر وتعیین الزامات افشای جدیدی که بتواند سطح آزادی عمل مدیران را در گزارشگری تعیین کند ،انکار ناپذیر بوده ومی‌تواند ضمن افزایش کارایی اطلاعاتی ،ارتقا دهنده اعتماد عمومی به بازارهای سرمایه باشد.

تهیه و تنظیم صورت تطبیق فعالیت‌های عملیاتی با مانده وجوه نقد در صورت جریان گردش وجوه نقد، حاکی از پی جویی عوامل ایجادکننده سود هستند.مثلا اگر سودی از فعالیت های غیر عملیاتی یا استثنایی و غیرمترقبه حاصل شده باشد این سود پایدار نیست و از توان پیش‌بینی کنندگی در آینده برخوردار نیست .

در این تحقیق پس از شناسایی ویژگی‌های کیفی سود تأثیر هرکدام از عوامل پنجگانه آن با متغیرهای فروش  بازده دارایی ها ونسبت بدهی ها مورد آزمون قرار می گیرد .با فرض اینکه مدیریت فرصت‌طلبانه به منافع شخصی خود فکر می‌کند ،مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری کنند تا بیشترین پاداش را که مبنای پرداخت آن سود حسابداری بیشتر است ،بدست آورند (همان منبع، ص57).

شناخت زودتر از موقع درآمدها ،سرمایه ای کردن هزینه‌های جاری ،نمونه های از مدیریت سود است .

رفتار فرصت‌طلبانه مدیران ،باعث مخدوش شدن سود شده وبدین ترتیب کیفیت سود زیر سؤال می‌رود و به همین دلیل اعتماد به سود از دست می‌رود تحلیل گران مجبور هستند تا مجددا به تحلیل اطلاعات مالی بپردازند تا سودی که از راه ایمن وبی خدشه بدست می آید را محاسبه نموده وبرای تصمیم‌گیری برآن اتکا کنند.(علوی طبری ،1388،ص 94).

ازآنجاکه اکثر روش‌های حسابداری ،مانند استهلاک، قضاوتی وبرآوردی هستند ،موجب مدیریت سود خواهند شد .شرکت‌های که سود شان محقق نمی‌شود برآن می‌شوند تا به اشکال مختلف، سود را مطابق میل خود درآورند وشرکت‌های که قرارداد وام آن‌ها به سود حسابداری مربوط می‌شود سعی برآن دارند تا هر طور شده، سودی را که باعث تداوم وام می‌شود، حفظ کنند  .

کمتر از واقع نشان دادن بدهی های ناشی از تضمین کالا،زیان ناشی از تغییرات تکنولوژی ، حسابهای دریافتنی زیاد درخرده فروشیها ،جملگی از حوزه های مدیریت سود هستند .

سازه های کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و پیش‌بینی پذیری، می‌باشدکه :

کیفیت اقلام تعهدی به معنای این است که هر چه سود از قابلیت نقد شوندگی بالا تر برخوردار باشد ،مطلوبتر است.

پایداری سود،برسود پایدار به دلیل استمرار ،تاکید دارد  .

پیش‌بینی پذیری ،توان سود در پیش‌بینی سودهای آینده را نشان می‌دهد .

هموار سازی  سود هم  به داشتن اطلاعات محرمانه توسط مدیران اشاره دارد که از آن برای دستیابی به سود متوسط در حالت بحران مالی ،استفاده می‌شود .

نمونه ای از اقدامات انجام‌شده برای هموار سازی سود ،فروش دارایی ها به هنگام رکود مالی است  ،تا از سود غیر مترقبه آن برای هموارسازی استفاده شود .(ابراهیمی کردلر ،1388،ص 2)

امروزه با کاهش کیفیت سود حسابداری ، مدیریت سود که بازی با اقلام تعهدی ناشی از برآوردها ،قضاوتها و روشهای متفاوت است ، رونق یافته است . و به دلیل این‌که سرمایه‌گذاران به سود به‌عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری توجه خاص دارند ، مدیریت سود ازاهمیت خاصی برخوردارشده است .

پژوهش ها نشان داده که نوسان کم سود و پایداری آن ، حکایت از کیفیت سود دارد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که روند سود آن‌ها با ثبات تر است .

مدیران جهت پایدار بودن سود از فروش دارایی ها و موجودی ها در دوره‌های متفاوت استفاده می‌کنند که این خود در مبحث کیفیت سود جایگاه ویژه ای دارد و تفکیک فروش ها به عملیاتی و غیر عملیاتی راایجاب  می‌کند.(ابراهیمی کردلر، 1388،ص 2)

بی کیفیت بودن سود ازآن جهت اهمیت پیدا می‌کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می‌شود که تسهیم منابع به‌صورت ناعادلانه صورت پذیرد، چراکه سهامداران ،دیگر منابع خود را به سمت شرکت‌هایی که سود بی کیفیت دارند ، سرازیر نمی‌کنند .

از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت ، دریافت پاداش و سایر عوامل ، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد . بنابراین کیفیت سود تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن‌ها قرار می گیرد .

طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم هیات استانداردهای حسابداری مالی (1983)، استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ،از سود، استفاده های گوناگونی می‌کنند آن‌ها می‌توانند :

الف – عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند .

ب – توان سودآوری شرکت را طی یک افق طولانی مدت ارزیابی کنند .

ج – سودهای آتی را پیش‌بینی کنند .

د – مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتبار دهی به آن را برآورد می‌کنند.

کیفیت سود، دارای تعاریف متعددی است و اجماعی بر روی تعریف آن وجودندارد .

در این تحقیق سعی می‌شود عمده ترین تعاریف و روشهای ارزیابی آن طبقه‌بندی می گردد .

به‌طورکلی هرچه سود گزارش‌شده به استفاده‌کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند ، آن سود با کیفیت تر محسوب می‌شود . اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات، در تصمیمات متفاوتی استفاده می‌کنند ،امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .(خواجوی ،1384،ص 40)

ازطرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تأثیر می گذارد .ازجمله ،اطلاعات ( غیر مالی) ، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده‌کنندگان و سایرموارد، محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کننده قرار می گیرد .

نظریه کیفیت سود اولین بار توسط تحلیل گران مالی مطرح شد زیرا آن‌ها احساس کردند که سود گزارش‌شده ،قدرت سود را آنچنان که در ذهن متبلور می‌شود ،نشان نمی‌دهد .

آن‌ها دریافتند که تحلیل سود به دلیل ضعف در اندازه گیر های اطلاعات حسابداری، کار مشکلی است .

سؤال اصلی این‌که چرا تحلیل گران در ارزیابی خودشان از سود خالص استفاده نمی‌کنند وپاسخ اینکه ،در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه به کیفیت سود باید توجه شود .

منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود ومیزان احتمال تحقق سودهای آتی است .به عبارت دیگر ارزش شرکت تنها تابع سود نیست بلکه به قدرت واطمینان به سود آوری آتی هم ،مربوط می‌شود.(خواجوی ،1384،ص 40)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.