معیارهای اقتصادی:/پایان نامه درباره مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

معیارهای اقتصادی

این دسته از معیارها، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی میکنند. مهمترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد عبارتند از:

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) [1]

ارزش افزوده بازار (MVA) [2]

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) [3]

2-5-4-2-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

در حالی که ارزش افزوده بازار تأثیر اقدامهای مدیریت را از زمان شروع فعالیت شرکت اندازهگیری میکند، ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یکسال معین تاکید دارد. ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازهگیری عملکرد و ارزش شرکت بوده و نشان دهنده برآورد سود اقتصادی واقعی یک شرکت در طی سال بوده و از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و نرخ هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه (خالص ارزش دفتری دارایی) بدست میآید.

(2-5)

مبلغ سرمایه × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه)= ارزش افزوده اقتصادی

2-5-4-2-2 ارزش افزوده بازار (MVA)

هدف اولیه بیشتر شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. بدیهی است که این هدف منافع سهامداران را تامین میکند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک میکند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تامین شده توسط سهامداران به حداکثر میرسد. این تفاوت، ارزش افزوده بازار نامیده میشود. ارزش افزوده بازار نشان دهنده این موضوع است که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را بکار گرفته و فرصتهای سودآور آتی را پیش بینی و برنامهریزی کرده است. ارزش افزوده بازار میتواند از رابطه زیر بدست آید:

(2-6)

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام- (قیمت بازار هر سهم ) تعداد سهام منتشره شده)MVA=

گاهی اوقات MVA به عنوان کل ارزش بازار شرکت منهای کل مقادیر سرمایه عرضه شده توسط سرمایهگذاران تعریف میشود. برای اکثر شرکتها منابع تامین مالی شامل سهام عادی، بدهیها و سهام ممتاز میباشد. لذا میتوان کل مقدار سرمایه عرضه شده توسط سرمایه گذاران را مستقیماً از ارزش ارائه شده در صورتهای مالی محاسبه نمود. کل  ارزش بازار یک شرکت مجموع ارزش بازار سهام شرکت در دسترس میباشد ولیکن محاسبه ارزش بازار بدهی به سادگی امکان پذیر نمیباشد. از این رو بیشتر تحلیلگران ارزش بدهی گزارش شده در صورتهای مالی یا ارزش دفتری بدهی ها را به عنوان برآورد ارزش بازار آن به کار میبرند. بنابراین به شرط تساوی ارزش بازار بدهی با ارزش دفتری آن، نتیجه هر دو روش فوق یکسان خواهد بود:

 

(2-7)              ارزش دفتری بدهی + ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام= سرمایه عرضه شده سرمایه گذاران

سرمایه عرضه شده توسط سرمایه گذاران – (ارزش بازار بدهی + ارزش بازار سهام) MVA=

هدف اولیه و اصلی هر واحد انتفاعی به حداکثر رساندن MVA است. از آنجا که ارزش فعلی EVA های آتی مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار میباشد. لذا میتوان MVA را بشرح زیر محاسبه نمود:

(2-8)

در صورتی که EVA های آتی مثبت باشد، سهام شرکت در بازار به صرف فروخته خواهد شد و اما اگر EVA های آتی منفی باشد، سهام شرکت در بازار به مبلغی کمتر از ارزش دفتری (به کسر) فروخته میشود. در حقیقت با تغییر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار نیز تغییر مییابد. اگر تغییر درEVA مثبت باشد، ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود. (جهانخانی، 1374)

 

2-5-4-2-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)

به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده لازم است به جای ارزش دفتری خالص داراییهای شرکت از ارزش بازار آن استفاده شود. بر این اساس شکل تعدیل شدهای از EVA بنام REVA بدست میآید که بصورت زیر قابل محاسبه است:

(2-9)

منظور از ارزش بازار خالص دارائیها، ارزش بازار سهام عادی و ممتاز شرکت بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای آن میباشد. با وجود آنکه EVA از اطلاعات قابل اتکاءتری استفاده میکند ولی این اطلاعات لزوماً اطلاعات مربوطی نیستند. در حالی که در روش REVA به جای تأکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات (ارزش دفتری دارائیها) به مربوط بودن اطلاعات (ارزش روز دارائیها) تأکید شده است و با توجه به اینکه برای محاسبه بازده از مبلغ سود خالص سال جاری استفاده میشود و اطلاعات سود خالص نیز (مثل بهای تمام شده کالای فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاری هستند. بنابراین در نظر گرفتن ارزش روز دارائیها در مخرج کسر محاسبۀ بازده، مطلوبتر بنظر میرسد.

معیارهای استفاده شده جهت ارزیابی عملکرد نباید در ازای روشها و انتخابهای حسابداری حساس باشد، بلکه اصولاً معیارهای مزبور باید توان ارزیابی تصمیمات مدیریت را دارا بوده و ریسک تصمیمات سرمایهگذاری را مورد توجه قرار دهد.در عین حال این معیارها نباید مدیران را به لحاظ قرار گرفتن در موقعیتهایی که خارج از کنترل و اراده آنها بوده، جریمه کرده یا مقصر نشان دهد (داموداران [4]، 2002) با وجود آنکه معیارهای بیان شده در فوق از جمله معمولترین معیارهای حسابداری سنجش عملکرد میباشد، اما برخی از محققین از معیارهای حسابداری دیگری نیز نظیر نسبت فروش به دارائیها (یا میسری ، 2002) و بازده فروش (بوبکری، 2004) در مطالعات خود استفاده کردهاند.

2-6 سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی سود است که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایهگذاران به حساب میآید. به رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد.

[1]– Economic Value Added

[2]– Market Value Added

[3]– Refined Economic Value Added

[4]– Damodaran

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.