معنویت چیست:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه

معنویت چیست

کلمه Spirituality  برگرفته از ریشه  Spiritus  به معنای ” روح و جان ” است . دیکشنری قدیمی آمریکا  ” روح انسان ” را اینگونه تعریف می کند : اصلی حیاتی و نیرویی حیات بخش در درون انسان که ماهیت اصلی انسان بودن هر فرد است (شریواستاوا، 2001). از آنجا که واژه معنویت در زمینه های گوناگونی به کار می رود ، توصیف آن چندان ساده نیست . آندر هیل (1937) در کتاب زندگی معنوی به این نکته اشاره می کند :

” در حالی که از یک سو ناگریزیم از ابهام و انتزاع بسیار جلوگیری کنیم، از سوی دیگر باید مانع تعاریف سخت و شتابزده شویم ، چرا که هیچ واژه ای در زبان  انسانی ما در مورد واقعیت های معنوی مناسب و صحیح نیستند ”

در نظر باومن (1998) تعاریف معنویت بیش از اینکه این مفهوم را روشن سازد آنرا بیشتر پیچیده می کند ، باومن در ادامه می گوید که اگر ما در ارائه تعریفی عقلانی با شکست مواجه شویم ، وارد دنیای پسامدرن خواهیم شد که در این صورت برای پژوهش های علمی آمادگی نخواهیم داشت . از این رو ، امکان اشتباه گرفتن مفهوم معنویت با دیگر مفاهیم وجود دارد و هم چنین امکان کاربردی  کردن آن مشکل است. علاوه بر این، در نظر برخی افراد، فقدان معنویت، نبود احساس آن و دشواری در سنجش آن بدین معنا قلمداد شده است که معنا و مفهومی ندارد و فراتر از آن به گمان برخی ، اگر چیزی را نتوان سنجید، آن چیز اصلا وجود ندارد. با این همه ، برخی از نویسندگان کوشیده اند برای معنویت تعاریف ارائه دهند که در زیر به برخی ار آنها اشاره می شود :

معنویت به مثابه ی نیرویی انرژی زا، انگیزاننده، الهام بخش و روح بخش زندگی است(کینگت و کاوانگاه، 1999)

معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا ، هدف و فرجامی معین است (کاوانگاه و مایرز، 1999)

معنویت ناظر به هدفی متعالی و الهی، هدفی فراسوی فردیت خویش است (کینگت و سولاکینگ، 2001)

معنویت شیوه ای است که در آن ، شخص بافت تاریخی خویش را در می یابد و در آن زندگی می کند . جست و جویی برای انسان شدن و آگاهی در زندگی می باشد (سولاکینگ، 1990؛ مایرز، 1970)

معنویت تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن ، دیگران، نیروی برتر (خدا)، کندو کاو در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست و جو برای رسیدن به انسانیت کامل است  (هینس، 1999)

به نظر میرسد تعریف اخیر ، هم از  لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جامع تر از دیگر تعریف ها باشد . از یک سو، به ابعاد چهارگانه ارتباطات انسان اشاره دارد که وجود آن،  در هر آن ، در یک بعد اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، تلاش و ایجاد حساسیت برای انسان کامل شدن را پیشنهاد می کند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.