مزاياي ورود به بورس:”پایان نامه درباره شفافيت سود حسابداری”

دانلود پایان نامه

مزاياي ورود به بورس براي شرکتها

1- استفاده از معافيت هاي مالياتي، شرکتهايي که در بورس مورد پذيرش قرارمي گيرند ماداميکه از ليست سازمان بورس واوراق بهادار خارج نگرديده باشند ، مىتوانند نسبت به نرخ مقطوع ماليات حداقل از۱۰% معافيت مالياتي بهره مند گردند.

2- امکان افزايش سرمايه بسيار ساده تر:در بورس به جهت تمرکز سرمايه که با هدف مشارکت درحقوق شرکتهاي مورد پذيرش صورت گرفته و تشکيل يک بازار هدفمند را داده است ، امکان افزايش سرمايه بسيار سادهتر از حالتي است که شرکتها در خارج از بورس به اين امر اقدام ميورزند. چرا كه مجبور خواهند بود تا براي افزايش سرمايه به دنبال شرکاي جديد ، که بعضا با چانه زني نيز همراه خواهد بود ومنجر به افزايش هزينه هاي مرتبط با توسعه را فراهم خواهد گردانيد مواجه گردند

2-5- انواع بازارها

2-5-1 بازار كالا و خدمات:

اين بازار اولين بازار تشكيل شده به وسيله انسانهاست. درواقع انسانها در گذشته و حال ياد گرفتهاند كه محل متشكلي را براي خريد و فروش كالاهاي خود داشته باشند و قوانين و عرف حاكم بر اين بازار را رعايت كنند.در بازار كالا در قبال كالا و خدمات ، واحد پولي مورد پذيرش ، به عنوان تسهيل كنندهء معاملات مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين بازار، ارزش هر كالا يا خدمت با مبلغي پول تعريف و عرضه ميشود و معمولا معاملات درون اين بازار ، تحت مكانيسمهاي شناخته شدهاي صورت ميگيرد. در اين بازار كالاها و خدمات به گونه و نوعهاي مختلفي تقسيمبندي ميشوند و هر كدام از آنها تحت حاكميت قوانين و عرف خاص پذيرفته شدهء خود مورد معامله قرار ميگيرند. دراين نوع بازار واحد پولي ، به عنوان واسطه معاملات ميتواند در بخشهاي مختلف بازار به راحتي جابهجا شود و هيچگونه محدوديتي براي آن وجود ندارد. در واقع ما ميتوانيم نقدينگي خود را به راحتي در بخشهاي مختلف بازار و تحت قوانين آن به گردش دربياوريم.(سازمان بورس اوراق بهادار،1390)

2-5-2- بازار پول:

بازار پول ابتدا به جهت نگهداري نقدينگي مردم تشكيل شد و به عنوان يك محل امن براي نگهداري و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبير ميشد. در ابتدا بانك در قبال نگهداري و محافظت از پول مردم از آنها مبالغي را دريافت ميكردند. اما با گسترده شدن دنيا و مناسبات اقتصادي و ايجاد دادوستدهاي گسترده وظايف و مسئوليتهاي جديدي براي بانكها تعريف شده. در اين زمان ، دولتها ياد گرفتند كه شايد بتوان از بانكها به عنوان ابزاري براي كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد. به همين دليل شروع به تبليغ براي جذب نقدينگي مازاد مردم در حسابهاي بانكي كردند ، تا به اين وسيله حجم نقدينگي در دست مردم را كاهش داده و كنترل نمايند و از سرازير شدن ناگهاني اين حجم عظيم نقدينگي به بازار كالا جلوگيري كنند و به اين طريق، بتوانند تقاضا و نهايتا تورم را در بازار كالا و خدمات كنترل كنند.از طرف ديگر نقدينگي جمع شده در حسابهاي بانكي خود ميتوانست به صورت وام و تسهيلات در اختيار بخشهاي توليدي جوامع قرار گيرد و توليد را افزايش دهد.

بانكها در قبال وام و تسهيلات پرداختي به شركتها و مؤسسات بهره دريافت ميكردند و از طرف ديگر به سپردههاي مردم نيز بهرهاي را ميپرداختند و مابهالتفاوت اين دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانكها شناخته ميشد.

بازار پول تا مدتها توانست نقش تعادل آفرين بين عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات را بازي كند تا اينكه بحث كنترل نقدينگي در بازار پول به ميان آمد. با ايجاد بحرانها مردم به بانكها هجوم آوردند و نقدينگي حسابهاي خود را طلب ميكردند و در اين مقطع و زمان بود كه ضعف اصلي بازار پول نمايانگر شد. در واقع بازار پول توان لازم براي كنترل و حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا در شرايط بحراني را به طور كامل نداشت. پس بايد راه ديگري يافته و به كار گرفته ميشد. (شهرآبادی،1390)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.