مدیریت دانش//پایان نامه درباره سیستم اطلاعاتی بیمارستان

دانلود پایان نامه

دانش مستتر و آشکار:

پولانی اولین کسی بود که دانش عینی و ضمنی سا زمان را تعریف کرده و بین آنها تفاوت قائل شد .دانش عینی  ، دانشی است ملموس ، عقلانی و فنی (دادهها ، سیاست ها ، رویه ها ، نرم افزارها، مستندات و غیره).دانش ضمنی  معمولا در دامنۀ یادگیري ذهنی ، ادراکی و تجربی است ؛ بسیار شخصی بوده و رسمی کردن آن دشوار است(33)

دانش عینی، شامل سیاست ها ، راهنماهاي رویه­ ها ، گزارش هاي دولتی ، گزارش ها، طرح ها ،تولیدات، استراتژي ها ، اهداف ، مأموریت و مزایاي رقابتی شرکت و زیرساخت فناوري اطلاعات است. این دانش به صورتی تدوین شده است که می تواند بین افراد توزیع گشته یا بدون نیاز به دخالت افراد ، تبدیل به یک فرایند یا استراتژي شود . رابطۀ ساده اي بین تدوین دانش و هزینه انتقال آن وجود دارد . هر چه دانش عینی تر شود ، با هزینه کمتري انتقال داده می شود (34)

دانش عینی، دانش سیال  نیز نامیده میشود زیر پس از مستند شدن ، به راحتی می تواند از دست افراد، مستندات یا سازمانها جدا شود.

دانش ضمنی، مجموعه اي از تجربیات ، نقشه هاي ذهنی ، بینش ، فراست، تخصص، اطلاعات ،رموز تجاري ، مجموعه هاي مهارتی ، درك و آموخته هاي یک سازمان و فرهنگ سازمانی که تجربیات گذشته و حال افراد ، فرایندها و ارزشهاي سازمان ر ا در خود نهفته است ، می باشد.

دانش ضمنی که با عنوان دانش نهفته نیز شناخته می شود،معمولا یا در ذهن افراد قرار می گیرد یا در تعاملات گروهی داخل یک بخش یا شعبه سازمان ، جاي دارد.(35) دانش ضمنی ، معمولا سطوح بالاي تخصص یا مهارت را در بر می گیرد . معمولا انتقال آن کند و پر هزینه است و ممکن است با موارد مبهم ، مخدوش گردد (8). دانش مستتر ، دانش مانا  نیز نامیده می شود زیر ا جد اکردن آن از منبع اش، نسبتا دشوار است.

 2-1-4- مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلق دانش

دانش در حقیقت داده هایی هستند که در یک زمینه مشخص قرار گرفته اند و دارای معنی هستند. دانش شامل سایراشکال اطلاعاتی نیز می باشد که آنها رانمی توان در سیستم های اطلاعاتی، نظیر اطلاعاتی که بصورت ناگفته وضمنی در ذهن و افکار کارکنان سازمان وجود دارد. بعد افراد در مدیریت دانش بسیار مهم بوده و بطور طبیعی این بعد، مفاهیم آموختن، پیشتازی در فرهنگ و ترقی به منظور افزایش مشارکت در اطلاعات را دربرمی گیرد(9).

چنان چه بخواهیم بدانیم که داده“ها و اطلاعات چگونه به دانش تبدیل می شود، بایستی ابتدا درباره “مديريت دانش “بدانیم. ابتدائی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از : یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن. در این جا سؤال این است که چرا امروزه موضوع مدیریت دانش این چنین برای سازمان ها اهمیت یافته است؟

چندین عامل در ضرورت “دانش”سهيم اند:

  • مزیت رقابتی : عواملی هم چون افزایش رقابت، جهانی شدن و اقتصاد نوین دانش، رشد پایدار کسب و کار را بیش از پیش دشوار ساخته است. کاهش در تنوع محصولات، رقبای بیشتر و تقلیل زمان بازاریابی، شرایط دشواری را برای رقابت ایجاد می کند. مشخصاً، وارد عصری شده ایم که در آن شرکتها دانش را به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی خویش می بینند.
  • تکنولوژی : پیشرفت های تکنولوژی بر میزان تحول ما تأثیر گذارده و مستلزم نیروی کار مناسب و منعطف، ماهر و تحصیل کرده است. کارها به طور روز افزونی پیچیده می گردند، که بخشی از آن به واسطه تغییرات تکنولوژیک ورقابت در کسب بیشتر سهم بازار و درآمد است. لیکن همین تکنولوژی فرصت هایی را برای تسهیم اطلاعات به ما می دهد که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. تکنولوژی یکی از عوامل مهم در یادگیری بوده و به آموزگاران حرفه ای جهت تجدیدنظر در چگونگی یادگیری افراد درون و بیرون کلاس، کمک می کند.
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.