مدل قيمت گذاري (R-CAPM) :پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

دانلود پایان نامه

1-1-1 مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي تجديد نظر شده(R-CAPM):

 

مديران اقتصادي ما براساس مدل هايي نظير CAPM، D-CAPM، A-CAPM تنها ريسك مؤثر بر تصميمات خود را سيستماتيك اطلاق كرده اند و از این طريق از قاعده فرافكني جهت توجيه عملكرد خود استفاده ميكند. به طوريكه عوامل بيرون از شركت و خارج از تصميم‌گيري خود را ملاك ناكارآمدي و يا عدم تحقق اهداف خود معرفي مي نمايند كه اين موضوع با توجه به شرايط كسب و كار ما كمي دور از واقع به نظر می رسد . از محدوديت هاي مدل هاي سنتي و مدل هاي تعديل يافته مبتني بر آن، اين است كه در اين مدل ها تنها به داده هاي تاريخي جهت محاسبه مقدار نرخ بازده مورد انتظار و نيز تنها به ريسك سيستماتيك توجه شده و هيچگونه توجهي به ريسك غيرسيستماتيك نمي شود.

بنابراين، بهتر است به دنبال مدلي بود كه در آن هم ريسك سيستماتيك و هم غيرسيستماتيك و علاوه برآن داده هاي تاريخي و داده هاي آتی (پيش بيني) به صورت يكپارچه مورد توجه قرارگيرند. بنابراين، نرخ بازده مورد انتظاري كه از اين طريق پيش بيني شود، دقيقتر و به نظر ميرسد كه با واقعيت هاي جامعه ما انطباق بيشتري خواهد داشت. از پيامدها و دست آوردهاي مدل R-CAPMعبارت است از:

  • توسعه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي و دستيابي به مدل قيمت گذاري جامع.
  • تلفيق مدل قيمت گذاري با اهرم ها و ارايه مدل توسعه يافته قيمت گذاري.
  • توجه به ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك به صورت يكپارچه.
  • توجه به داده هاي تاريخي و داده هاي پيش بيني شده به صورت يكپارچه.
  • با واقعيت جامعه ما انطباق بيشتري دارد.

نوآوري حاضر با واقعيات بازار و تأثير انواع ريسك ها در تصميم گيري فعالان بازار سرمايه، انطباق عملي و عيني داشته است. ضمن اينكه دو مبحث نظري يعني مدل قيمت گذاري واهرمها در يك مدل تلفيق و مدل قيمت گذاري را توسعه مي دهد. بنابراين، ضر يب بتا مدل R- CAPM از رابطه زير محاسبه ميشود:

كه در آن بتای j ریسک ذاتی شرکتj،DOL درجه اهرم عملي، DFLدرجه اهرم مالي و DELدرجه اهرم اقتصادي است كه عبارت است از درصد تغييرات انجام شده در فروش يك شركت تقسيم بر درصد تغييرات به دست آمده از اختلال اقتصادي خارجی است و از رابطه زير قابل اندازه‌گيري است:

ريسك ذاتي يا ريسك داخلي را بعد از خارج كردن ريسك هاي عملياتي و مالي بيان مي نمايد و از آن براي تعيين بتاي درجه اهرم اقتصادي استفاده و به روش زير محاسبه مي شود:

كه در آن π j,t−1 سود بعد ازكسر ماليات آخر دوره؛Z j,t−1  اختلالات اقتصادي دوره؛Ej,t-1 ارزش بازار دوره(ارزش خالص مورد انتظار از سهم بازار شركت)، Z j,tاختلالات اقتصادي دوره بعد(اختلال اقتصادي آتي پیش بيني شده) Rm,tبازده بازار دوره بعد؛و در نهايت، محاسبه بازده مورد انتظار در مدلR-CAPM مهم است كه به صورت ذيل است:

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.