مدلهاي سازمان بين المللي-پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

مدلهاي ملي ارايه شده توسط سازمانهاي بين المللي

Danish dada  ( 2006 ) با توجه خاص به کشورهاي در حال توسعه، مفاهیم آمادگی الکترونیکی را به طور اساسی بازبینی می کند. نتایج بررسی مقالات قبل نشان می دهد که غالب مدل هاي ارزیابی آمادگی در سطح کلان بوده و  مدل پذیرش فناوري(TAM)[1] سطح سازمانی نادیده گرفته شده است.
( D dada ,2006)

از مهمترين اين سازمانها سازمان ملل است كه مهم ترين فعاليت هاي آن ايجاد كار  گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوين شاخصهاي هزاره و شناسايي نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در رسيدن به اهداف هزاره  است . بانك جهاني نيز فعاليتهاي بخش فاوا خود را به دو بخش مجزا در نقش مشاور و تدارك آمارهاي ملي و بين المللي تقسيم نموده است . سازمان بين المللي اپك مدلي با هدف سنجش ميزان آمادگي پذيرش تجارت الكترونيكي ارايه داده است. اتحاديه ITU وضعيت زيرساختهاي فاوا در كشورهاي مختلف را بررسي ميكند. گروه اكونوميست كه فعاليت هاي كشورها در زمينه هاي فناوري، تجاري، اقتصادي و سياسي را رتبه بندي ميكند.  سازمان OECD  نيز به تعريف شاخصهايي براي سنجش وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دركشورها اقدام كرده است. سازمان OECD علاوه بر حوزه تجارت الكترونيك، موضوعات اجتماعي و اقتصادي، آموزش، توسعه علوم و نوآوري را نيز پوشش ميدهد. سازمان UNESCO با تمركز بر حوزه آموزش الكترونيكي شاخص هاي مربوط به آن را معرفي نموده است. (ضیایی پور و همکاران ، 1390)

2-7  ) مدلهاي آمادگي الكترونيكي در سطح صنعت يا سازماني

پژوهشهاي مختلف همواره بر اين مسئله تأكيد دارند كه فقدان زير ساختهاي كلان ملي مانع اصلي در پياده سازي موفقيت آميز فرصتهاي ديجيتالي هستند؛ درحالي كه پژوهش هاي جديدتر نشان مي دهند كه همزمان با اين امر، آمادگي الكترونيكي بخش هاي زيرمجموعه نظير صنعت يا سازمانها و حتي افراد نيز از اهميت بسياري برخوردار هستند از مهمترين مدلهايي كه براي بررسي رقابت پذيري فناوري اطلاعات در سطح صنايع ارايه شده مدل پنج نيروي رقابتي پورتر است مدل هاي ديگري نيز ارزيابي آمادگي الكترونيكي در سطح صنعت را مورد بررسي قرار داده و ابعاد مختلفي همچون زيرساختهاي فني، ظرفيتهاي به كارگيري و ارزش آفريني را مؤثر دانسته اند . مدل هاي آمادگي الكترونيكي در سطح سازمان از تنوع بيشتري برخوردارند. از جمله اين ها، مدل KPMG است كه براي استفاده در سطح سازمانهاي كشوركانادا به منظور پياده  سازي خدمات رساني الكترونيكي به شهروندان كانادايي طراحي شده است . اين مدل شامل 25 عامل در 6 دسته اصلي: استراتژي الكترونيكي، معماري، مديريت ريسك، قابليت هاي سازماني، مديريت زنجيره ارزش و مديريت عملكرد است.  مدلي ديگر كه با همكاري دانشگاه ملون كامجي تهيه شده، يك چارچوب ارزيابي براي كسب وكار الكترونيك است. برخي از مدلها نيز همچون مدل ميسرا مدلي را براي بلوغ آمادگي الكترونيكي ارايه كرده اند . (ضیایی پور و همکاران ، 1390

1.Technology accept model

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.