متغیرهای مرتبط با تعهد سازمانی:پایان نامه ردرباره تعهدسازمانی

دانلود پایان نامه

متغیرهایی که با تعهد سازمانی رابطه دارند ؛

دانشمندان رفتار سازمانی و محققینی که در زمینه تعهد سازمانی به مطالعه می پردازند ، بر این تلاش بوده اند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان چه عواملی تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار می دهند . مودی و دیگران (1979) عواملی را که به تعهد سازمانی بالاتر منجر می شوند را به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرده اند : ( بهارلو ، 1387 ، ص 48 ).

1 – عوامل شخصی

2 – عوامل سازمانی

3 – عوامل غیر سازمانی

هر کدام از این عومل ممکن است در بروز ابعاد مختلف از تعهد سازمانی با درجه های متفاوت، مؤثر باشند(همان منبع).

 

2-2-4-1- متغیرهایی که با تعهد عاطفی رابطه دارند :

محققین متغیرهای زیادی را به تعهد عاطفی ربط داده اند ، با این وجود میر و همکارانش[1] اعتقاد دارند که همه این متغیرها را می توان در سه مقوله اصلی دسته بندی کرد : ویژگی های شخصی ، ویژگی های سازمانی و تجارب کاری .

  • ویژگی های فردی[2] :

 با مرور ادبیات تعهد سازمانی ، به این نتیجه می رسیم که ویژگی های فردی که به طور قابل ملاحظه ای در تعهد سازمانی تأثیر می گذارند در کل شامل ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل سن[3]  ، دوره تصدی شغل[4] ، جنسیت[5]  ، موقعیت خانوادگی[6] ، و سطح تحصیلات[7]  و همچنین سایر ویژگی های فردی از قبیل نیاز به موفقیت[8]  ، احساس صلاحیت[9]  و احساس مهارت[10]  می باشند .

  • ویژگی های سازمانی[11] :

 آلن و میر (1991) به این نتیجه رسیدند که تجاربی که نیاز کارکنان را برای احساس راحتی از نظر روانی و فیزیکی در سازمان ارضاء می کنند ، منجر به تعهد عاطفی می شوند . این تجارب شامل ادراک حمایت از طرف سازمان می شوند ، کارکنانی که احساس می کنند به طور وسیعی از طرف سازمان مورد حمایت قرار می گیرند ، به احتمال بیشتری یک نوع احساس تکلیف در خود برای پاسخ دادن به این حمایت سازمانی ، خواهند کرد .

ویژگی های سازمانی از قبیل ساختار ، فرهنگ و سیاست های سطح سازمانی که می توانند ادراک کارکنان را از حمایت سازمانی افزایش دهند ، به احتمال زیاد منجر به افزایش تعهد سازمانی خواهند شد . در زمینه رابطه سیاست های سازمانی با تعهد عاطفی می توان به حمایت برخی از محققین از این مسأله در ادبیات تعهد سازمانی اشاره کرد. برای مثال، گرینبرگ[12] (1994) می گوید شیوه ای که کارکنان سیاست های سازمانی را درک می کنند و همچنین شیوه ارتباط برقرار کردن با آنها با تعهد عاطفی کارکنان رابطه دارد . کلرلی[13]  و همکارانش (1987) با این نتیجه رسیدند که تعهد عاطفی همبستگی مثبتی با چالش شغلی ، درجة استقلال ، و تنوع مهارتهای مورد استفاده بوسیلة کارکنان دارد . مطالعات زیادی همانند مطالعه ای که ماتیو و زاجاک (1990) انجام دادند ، نشان داده اند که تعهد عاطفی در میان کارکنانی که از ابهام نقش یا تعارض نقش رنج می برند ، پایین است . متغیر کلیدی دیگر که بر روی تعهد عاطفی تأثیر می گذارد ، اعتماد در سازمان است . گیسکنز و استینکمپ[14] (1995) دریافتند که پیوستگی مثبتی میان اعتماد و تعهد عاطفی در مجموعة کانالهای بازاریابی وجود دارد . همچنین مطالعه رویترو وتزل[15] (1998) شواهدی را فراهم نمود که رابطة مثبت میان اعتماد و تعهد عاطفی را در روابط ارباب رجوعان – حضار نشان می داد ( همان منبع ، صص 50-49 ).

[1] – Allen and Meyer , Meyer and Herscovitch

[2]– Personal Characteristics

[3] – Age

[4] – Tenure

[5] – Gender

[6] – Family Status

[7] – Educational Level

[8] – Need for Achievement

[9] – Sense of Competence

[10] – Sense of Professionalism

[11] – Organizational Characteristics

[12] – S., Greenberg

[13] – Colarelli

[14] – Geyskens & Steenkamp

[15]– Ruyter & Wetzels

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.