مؤلفه های ساختار سازمانی:پایان نامه درباره ابعاد ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

. سازمان رسمی

افراد به این منظور در سازمان ها گرد هم می آیند تا کارها و فعالیت هایی را که به تنهایی از عهده انجام آنها بر نمی آیند، با کمک همدیگر پیش ببرند. سازمان رسمی وسیله انجام بخش عمده ای از این گونه فعالیت ها به شمار می آید. اگر چه سازمان رسمی همه سازمان را تشکیل نمی دهد، لیکن بخش بزرگی از آن را در بر می گیرد. سازمان رسمی به معنی ساختار آگاهانه ای از نقش ها در یک سازمان می باشد که به صورت رسمی سازماندهی شده اند. توصیف سازمان به عنوان رسمی، به معنی این نیست که در درون آن هیچ چیزِ غیر قابل انعطاف و زائدی وجود ندارد. سازمان رسمی باید انعطاف پذیر باشد، ساختار می باید محیطی را فراهم آورد که در آن فرد به آسانی بتواند نقش خود را به گونه ای اثر بخش چه در زمان حال و چه در زمان آینده در راستای هدف های گروهی ایفا کند.

بطور کلی سازمان های رسمی از خصوصیاتی برخوردارند که گرچه در هر نهاد و سازمان ممکن است تا حدودی با یکدیگر متفاوت باشند، اما این ویژگی ها، به هر شکلی در هر سازمان وجود دارند. ساختار سازمان های رسمی برای مدیران و کارکنان به طور دقیق، از پیش تعیین می شود تا از این طریق، نقش محوله به آنان تا حدود زیادی روشن شود. اکثر سازمان ها از یک دوام نسبی برخوردارند. ممکن است ساختار و اعضای آن، اعم از کارکنان و مدیران و حتی هدف های آن در دراز مدت تغییر کند، اما سازمان، خود پابرجا می ماند (ال.دفت، 1386).

 

2-2-4 . مؤلفه های رسمی ساختار سازمانی

 2-2-4-1 . تمرکز

در سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود که قدرت تصمیم گیری دارد. هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز   می نامند. هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیر متمرکز است. در رابطه با خرید وسایل، تعیین هدف، انتخاب تأمین کنندگان کالا، تعیین قیمت، استخدام کارکنان و مشخص کردن حیطه کنترل و بازار یابی یک سازمان می تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز عمل کند.

 

2-2-4-2. رسمیت

رسمیت به اسناد و مدارکی اطلاق می شود که در سازمان وجود دارد. در این اسناد روش ها، شرح وظایف، مقررات وسیاست هایی را که سازمان باید رعایت و اجرا نماید نوشته شده است. این اسناد نشان دهنده نوع رفتار و فعالیت هاست. اغلب میزان رسمی بودن یک سازمان را از طریق شمارش تعداد صفحه های اسناد موجود در سازمان تعیین می کنند.

مستند سازی توانمندی لازم را برای اطلاع رسانی نسبت به اهداف، نیّات و سازگاری یک فعالیت به وجود می آورد.

2-2-4-3. پیچیدگی

مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که درون یک سازمان انجام    می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید: عمودی، افقی و فضایی.

مقصود از عمودی تعداد سطحی است که در سلسله مراتب اختیارات وجود دارد. پیچیدگی سازمان از نظر افقی مربوط به تعداد عنوان شغل یا دوایری است که به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارند. پیچیدگی سازمان از نظر فضایی به محل ها و مناطق جغرافیایی اطلاق می شود. مثلاً سازمانی را در نظر بگیرید که از نظر عمودی پنج سطح دارد، از نظر افقی سی و چهار عنوان شغلی یا هفت دایره اصلی دارد و از نظر فضایی پیچیدگی چندانی ندارد و همه فعالیت ها در یک مکان انجام می شود.

 

2-2-5 . محدودیت های ساختار های سنتی

ساختار سنتی که بر اساس مؤلفه های رسمی ساختار شکل گرفته اند، به علت سادگی و سهولت کاربرد، در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما ساختارهای مذکور محدودیت ها و نارسایی هایی دارند که باعث شکل گیری ساختارهای جدید شدند. برخی از این محدودیت ها عبارتند از:

  • بر اساس سلسله مراتب ایجاد شده اند و ارتباطات سازمانی کند، طولانی و فاقد دقت لازم است.
  • به روابط جمعی و گروهی توجهی نمی شود.
  • افراد در یک زمینه خاص انجام وظیفه می کنند و با سایر تخصص ها بیگانه اند.
  • تخصص های ویژه تنها در واحد های سازمانی خاص متمرکز شده اند.
  • ساختار سنتی انعطاف پذیر نیست و در مقابل تغییرات محیط به کندی عمل می کند.
  • روابط بین واحد ها به دلیل نبود اعتماد کافی، اثر بخش نیست.
  • به جنبه های انسانی کارکنان و نیاز های آنان کمتر توجه می شود.

2-3 . بخش دوم: مدیریت کیفیت جامع

2-3-1 .  مفهوم کیفیت

تعریف واحدی از کیفیت وجود ندارد. افراد زیادی در این باره نظر می دهند. گاهی اوقات مشکل این است که تعریف خیلی کلی و عمومی است و قابل استفاده در عمل نیست و گاهی آنقدر جزئی بیان می شود که تنها برای یک بخش خاص مناسب است و قابل بسط به سایر حوزه ها نیست ( گاستر ، 1995 ).[1]

کیفیت را به عنوان انجام کارها به طور درست و پیوسته در همه رده های سازمان می توان تعریف کرد. یعنی، عاملی که بین نیاز مشتریان، کارکنان و هدف های مالی سازمان توازن به وجود  می آورد. انجام کار درست به طور پیوسته، یعنی تأمین خواسته های مشتری (مهربان،1388).

 

Gaster,1995  . [1]

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.