قانون رويه‌ عادلانه‌اي//پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

به نظرلونثال شش قانون وجود داردكه هنگامي كه به كارگرفته شوند، رويه‌هاي عادلانه‌اي به‌وجود مي آورند :

1-  قانون ثبات : حالتي كه تخصيص رويه ها بايستي براي همه درطي زمان ثابت باشد.

 2-  قانون جلوگيري از تعصب و غرض ورزي : حالتي كه ازكسب منافع شخصي تصميم گيران بايستي در طول فرايندتخصيص ممانعت به عمل آيد.

 3- قانون درستي : اشاره سودمندي اطلاعات مورد استفاده در فرايند تخصيص دارد.

4- قانون توانايي اصلاح : به وجود فرصت هايي براي تغيير يك تصميم ناعادلانه اشاره دارد.

5- قانون نمايندگي :  حالتي كه نيازها، ارزش ها وچشم اندازهاي همه بخش هاي متأثر، توسط فرايند تخصيص بايستي در نظر گرفته شود .

 6- قانون اخلاقي : مطابق با اين قانون فرايند تخصيص بايستي با ارزش هاي اخلاقي و وجداني سازگار باشد. رويه هاي سازماني روشي كه سازمان منابع را تخصيص مي‌دهد، را نشان مي دهند (حسین زاده ، ناصری، 1386، ص 4).

فولگروگرینبرگ[1] اولین محققان اصلی بودندکه  انصاف رویه ای (روشی یا روندی) را در محیط کار آزمایش کردند. شواهد نشان می دهد زمانی که مردم اعتقاد پیدا کنندکه روش تصمیم گیری دریک  امری ناعادلانه است تعهدکمتری نسبت به کار فرمایان وکار خود نشان می دهند و بیشتر دزدی می کنند و دردسر تغییر و تبدیلات شغلی افزایش می یابد و عملکرد را کاهش می دهند و رویه کمک و دستگیری از یکدیگر درمحیط کار و زندگی محدود می شود (مشرف جوادی، دلوی، عبدالباقی، 1385، ص138). در صورت رعایت عدالت رویه ای درسازمان، افراد تمایل بیشتری خواهند داشت تا منافع فردی کوتاه مدت خود را تابع منافع گروه یا سازمان نمایند (طاهری عطار،1387ص 10).

چنانچه آحاد افراد جامعه(سازمان) درتصمیم گیری های مربوط به حوزه کاری خود مشارکت داشته باشند وطبق اصول اخلاقی  با آنان  رفتار شود ادراک عدالت رویه ای بیشتری خواهند داشت. بروکنر[2] می گوید هنگامی که درآمد افراد کم است ادراک عدالتی رویه ای اهمیت ویژه ای می یابد و نمود آن بیشتر می شود طبق پژوهش های مقدماتی  افراد دارای سطح درآمد متوسط یا زیاد دریافتی خود را عادلانه می دانندخواه عدالت رویه ای رعایت شده یا نشده باشد ولی افراد با سطح درآمد کم فقط هنگامی که دریافتی خود را عادلانه ارزیابی می کنند که حاصل رعایت عدالت در رویه باشد. عدالت رویه ای می تواند عامل مهمی برای شناخت انگیزش افراد و جلب همکاری آنان باشد و ازجمله می توان نقش عدالت رویه ای در بهبود خلق و خوی کاری مردم اشاره نمود (رضائیان، 1384، صص52-53). مطالعات نشان می دهد که عدالت رویه ای با واکنش های شناختی، احساس و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک  فرآیند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد (حسین زاده، ناصری، 1386، ص 4). دانشمندان اغلب عدالت توزیعی را به عنوان واکنش های افراد نسبت به تخصیص های اقتصادی یا نسبتاً اقتصادی و عدالت رویه ای را به عنوان واکنش های افراد نسبت به تخصیص منافع اجتماعی و احساسی تعریف کرده اند (رضاییان، 1384، ص51).

عدالت رویه ای در ساختار تجلی پیدا می کند و تمایل بیشتر به فضای سیاسی دارد. عدالت رویه ای ، هم سیاسی است و هم ساختاری. بیشتر هم جنبه سیاسی دارد چرا که توزیع قدرت را امکان پذیر می کند ( میزگرد تبیین علمی عدالت سازمانی فصلنامه برداشت دوم، 1387، ص34 ).

علی رغم شواهد اولیه ناهمسان در باب این که کدام یک از دو نوع ادراک عدالت توزیعی و رویه ای بر دیگری اثر دارد، شواهد پژوهشی بیشتر و بیشتری طی دو دهه گذشته حاکی از تأثیر عدالت رویه ای بر عدالت توزیعی است. در واقع منطق این ارتباط نیز خودگویای همین امر است. چنان که مورد اشاره قرار گرفت، عدالت رویه ای معطوف به روش های تصمیم گیری برای تخصیص پاداش و مزایا است و عدالت توزیعی به رعایت انصاف در پاداش و مزایا. بنابراین به لحاظ عقلانی نیز رویه های منصفانه نتایج منصفانه به بار می آورند، نه نتایج منصفانه رویه های منصفانه. از طرف دیگر سوئنی و مک فارلین در بررسی خود در باب مدل تقدم عدالت رویه ای نسبت به عدالت توزیعی پی بردند که عدالت رویه ای به طور مستقیم ادراکات معطوف به عدالت توزیعی را تحت تأثیر قرار می دهد. شواهد تازه تری در این حوزه نیز توسط رابین، سامرز و میلر ارائه شده است. این محققان نیز در پژوهش خود پی بردند که در طول زمان، عدالت رویه ای، ادراکات عدالت توزیعی را تحت تأثیر قرار می دهد و نه برعکس. براساس گزارش سوئنی و مک فارلین[3] عدالت رویه ای ادراک شده در پیش بینی نگرش ها و رفتارها نسبت به یک سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی از عدالت توزیعی ادراک شده دارای اهمیت بیشتری است. در مقابل عدالت توزیعی ادراک شده نسبت به عدالت رویه ای ادراک شده درپیش بینی نگرش ها و رفتارکارکنان نسبت به پیامدهای حاصل از کار دارای اهمیت بیشتری است (گل پرور، نادی، 1388، صص 63-64).

[1] . Folger & Greenberg

[2] . Brockner, (1995)

[3] . Sweeny & McFarlin

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.