فضاي کلي زندگي:/پایان نامه کيفيت کار و تعهد سازماني

دانلود پایان نامه

فضاي کلي زندگي

منظور، برقراري تعادل و توازن زندگي کاري و ديگر مسئوليت‌هاي زندگي کارکنان است. فضاي کاري وضعيتي است که افراد در آن کار مي‌کنند، اين فضا تجلي برداشت‌هاي کارکنان و سبک مديريت و نظام ارزشي سازمان است. اين برداشت، پاداش و رويه‌هايي را فراهم مي‌آورد که چگونگي انجام کارها را فراهم مي‌کند (شير کوند، 48:1386).

واکذاري خانه‌هاي سازماني به کارکنان، گردش‌هاي دسته جمعي، سرويس اياب و ذهاب، انجام مراسم سنتي، دادن فرصت ادامه تحصيل به کارکنان و بعضي برنامه‌ها نظير برنامه‌هاي تفريحي و سرگرم کننده طوري که کارکنان در کنار خانواده‌شان باشند، انگيزه افراد را در سازمان بالا برده و اين عوامل با وظيفه‌شناسي اجتماعي و عوامل ارتباطي کارکنان رابطه دارد (سيد جوادين، 1381، به نقلاز محمدپور، 24:1386).

2-1-8-6- يکپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان

يکپارچگي و انسجام اجتماعي به ايجاد فضاي کاري به نحوي که کارکنان احساس تعلق به سازمان را داشته باشند، اشاره مي‌کند. وقتي کارکنان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان داشته باشند، هويت خود را با سازمان تعيين مي‌کنند. در امورات سازمان شرکت کرده، در تصميم‌گيري‌هاي آن خود را درگير مي‌سازند و در عضويت در آن لذت مي‌برند. ايجاد اين وابستگي از فرآيند اجتماعي کردن ميسر مي‌شود. فراگرد اجتماعي کردن به کارکنان مي‌آموزد که چگونه در سازمان به منزله يک عضو مؤثر شرکت کنند، بااعضاي ديگر همکاري نمايند، ازهنجارهاي سازماني پيروي و نقش‌هاي خود را با توجه به قواعد و مقررات سازماني به درستي ايفا کنند.

نتايج بررسي‌هاي سازمان نشان مي‌دهد که اجتماعي کردن اثربخش از يک سو به رضايت شغلي، تعهد سازماني و اعتماد به نفس بيشتر در کار و از سوي ديگر به کاهش استرس، فشار رواني و احتمال ترک خدمت اختياري منجر مي‌شود (عباس‌پور، 160:1384).

2-1-8-7- قانون‌گرايي در سازمان

منظور، فراهم بودن زمينه آزادي سخن کارکنان بدون ترس از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انساني مي‌باشد. لذا بايستي رويه‌هاي خاصي که ناظر بر تضمين حقوق کارکنان مي‌باشد، در محيط کار وجود داشته باشد. اگر در سازمان ضوابط قانوني حاکم باشد، رفتار افراد بر طبق علايق فردي کاهش مي‌يابد، ديگر کسي نمي‌تواند بنا به نظر شخصي تصميم‌گيري نمايد و کارها نهادينه مي‌شود و افراد نيز بدون واهمه از انتقام‌هاي بعدي حرف‌هاي خود را مي‌زنن و سلطه قانوني به جاي سلطه انساني نافذ خواهد بود (محمدپور، 24:1386).

2-1-8-8- توسعه قابليت‌هاي انساني

منظور، فراهم بودن فرصت‌هاي چون استفاده از استقلال و خودکنترلي در کار، بهره‌مند شدن از مهارت‌هاي گوناگون و دسترسي به اطلاعات مناسب کار مي‌باشد (شير کوند، 29:1386).

اگر سازماني قصد دارد در آينده موفق شود، بايد کانون توجه خود را براستدادهاي منحصر به فرد يکايک کارکنان خود و راه درست تبديل اين استعدادها به عملکرد پاينده معطوف سازد. اگر سازمان‌ها همه تلاش خود را صرف فرآيندها و برنامه‌ها معطوف سازند و به استعداد منحصر به فرد يکايک کارکنان خود و راه درست تبديل اين استعدادها به عملکرد پاينده معطوف سازد. اگر سازمان‌ها همه تلاش خود را صرف فرآيندها و برنامه‌ها معطوف سازند و به استعداد منحصر به فردي که در نهاد يکايک کارکنان قرار دارد، توجه نکنند، در اين صورت از درک مهمترين وجهه تمايز ميان انسان و همه مخلوقات ديگر چشم‌پوشي کرده‌اند که اين امر صدمات جبران‌ناپذيري به سازمان وارد خواهد کرد. پس سازمان‌ها بايد با تمام وجود در جهت توسعه و شکوفايي استعدادهاي منابع انساني خود تلاش کنند

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.