فرایند کاری سازمان/پایان نامه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 بهبود فرایندهای کاری سازمان

نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهاي سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیري داشته است. اولین نسخه هاي فناوري رایانه در ابتدا براي نگهداري اطلاعات عملکرد سازمان استفاده می‌شد؛ اتفاقات و فعالیتهاي روزها و هفته هاي گذشته را در اختیار مدیران قرار می‌داد. فناوری اطلاعات به یاري فرایندهاي بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را بهبود بخشیده است. اطلاعات دقیق‌تری از مشتري در اختیار عوامل فروش در سازمان قرارگرفته و نیاز مشتري به موقع تشخیص داده می‌شود (کاوسی و همکاران، 1391؛ زرگر،1382: 20). در مجموع تمامی این مباحث گواه بر این موضوع است که فناوری اطلاعات فرآیندهای کاری سازمان ها را متحول ساخته و آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داد است.

از سوی دیگر سازمان ها باید به طور مستمر فرایندهای کاری خود را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را با توجه تغییر شرایط محیطی مجددا طراحی نمایند. مهندسی مجدد فرایندهای کاری[1] (BRP) روشی است که اصلاحات مهمی را در سازمان ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد کاری سازمان می شود. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات یک ابزار مناسب برای بازنگری در فرایند کسب و کار بوده و سطح هم سویی فرایندها با اهداف سازمان را نشان می دهد. فناوری اطلاعات از دو کانال، طراحی مجدد فرایند کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد:

الف) کاهش تعداد واسطه ها[2]: کاهش تعداد مراحل میانی که در نهایت به محصول نهایی منجر می شود، یکی از اهداف اصلی طراحی مجدد فرایندهای کاری است. بهبود فناوری اطلاعات به سه طریق این مراحل را تقلیل می دهد:

  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی که به صورت مشترک توسط تمام افراد سازمان قابل استفاده باشد
  • امکان فعالیت همزمان چند فرد بر روی یک طرح از طریق تجهیزات الکترونیکی
  • امکان تبادل اطلاعات و جوه مالی

ب) افزایش درجه همکاری: دومین جزء طراحی مجدد فرایندهای کاری، افزایش همکاری بین بخش های یک سازمان است. (چرنگن و همکاران، 2004). فناوری اطلاعات از طریق ابزارهای ارتباطی الکترونیکی امکان ارتباط را افزایش داده و طراحی مجدد فرایندهای کاری را تسهیل می کند. زمانی که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات توسط یک سازمان در برگیرنده یک فرایند کسب و کار خوب باشد، باعث افزایش بهره وری می گردد. زمانی که یک سازمان اقدام به سرمایه گذاری وسیع در فناوری اطلاعات می نماید، باید فرایندهای کسب و کار خود را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهد تا از میزان سازگاری فناوری با فرایندهای کاری آگاهی یابد. پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات اگر در کنار سایر سرمایه گذاری ها منجر به بهبود فرایندهای کاری سازمان شود، منافع سازمان را افزایش خواهد داد (فاریابی و تجویدی، 1390). برای مثال کودیبا (2004) نشان داد که زمانی یک سازمان بیشترین استفاده را سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات کسب می کند که فناوری اطلاعات در جهت بهبود فرایندهای کاری سازمان باشد.

در مجموع این پژوهش قصد دارد تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان را مورد بررسی نموده و این راستا نقش میانجی عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری را در این رابطه مورد ارزیابی قرار دهد.

 

[1] Business Process Reengineering

[2] Degree of mediation

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.