فاصله قدرت:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

فاصله قدرت

فاصله قدرت اينگونه تعريف مي شود: میزانی که اعضاء ضعیفتر نهادها و یا سازمان ها در یک کشور انتظار و پذیرش قدرتی را دارند که بطور یکسان توزیع نشده است. این بعد فرهنگی نشان دهنده میزان مقبولیت عدم تساوی در زمینه هائی از قبیل قدرت، منزلت اجتماعی یا ثروت در میان افراد جامعه است. این بعد گویای این مطلب است که از نظر مردم تا چه حد عدم تساوی در موارد ذکر شده پذیرفته و نرمال تلقی می شود (همان منبع، 46). هافستد در بعد فاصله‌ قدرت‌ به‌ مقوله ‌هايي‌ مثل‌ نابرابري، استقلال‌ افراد، سلسله‌ مراتب، قدرت، حقوق‌ افراد، ارزيابي‌ افراد و سيستم اشاره‌ مي‌كند.

هافستد (1980) بیان می کند: در کشور هائی که فاصله قدرت کم است، کارکنان خیلی نمی ترسند و رؤسا هم اغلب مستبد و پدرانه رفتار نمی کنند، این کارکنان روش مشورتی را برای تصمیم گیری ارجح می دانند، همانطور که پرسشنامه ها نشان می دهد رئیس معمولاً قبل از تصمیم گیری با زیردستانش مشورت می کند. در کشورهائی که در طرف مقابل مقیاس فاصله قدرت قرار دارند و کارکنانشان غالباً از ابراز مخالفت با رؤسایشان می ترسند و شیوه رؤسا هم مستبد و پدرانه است، کارمندان کمتر رئیس مشورت کننده را ترجیح می دهند (اعرابی و همکاران، 1388، 57).

جدول 2-1: تفاوت هاي مهم ميان جوامع با فاصله قدرت زياد و كم

 

فاصله قدرت كم فاصله قدرت زياد
نابرابري در ميان مردم بايد به حداقل برسد نابرابري در ميان مردم پذيرفته و مطلوب است
عدم تمركز محبوبيت دارد مركزيت محبوبيت دارد
افراد زير دست انتظار دارند با آنان مشورت شود افراد زير دست انتظار دارند كه به آنان گفته شود چه كاري انجام دهند
رئيس ايده آل فردي دموكرات و كاردان است رئيس ايده آل فرد مستبد خير انديش و يك پدر خوب است
علائم مربوط به ارجح بودن و مقام و منزلت ناخوشايند است علائم مربوط به ارجح بودن و مقام و منزلت براي مديران قابل انتظار و محبوب است
عدم وابستگي ميان مردم قدرتمند و ضعيفتر تا حدي وجود داشته باشد افراد ضعيف بايد به افراد قدرتمندتر وابسته باشند
همه بايد حقوق مساوي داشته باشند فرد قدرتمند، مسلط است

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.