Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

عملكرد زنجيره تأمين،پایان نامه درمورد بهبود عملكرد زنجيره تأمين

دانلود پایان نامه

زنجيره تأمين شامل شبكه اي از مشاركت كنندگان  و كانال هاي مختلف عمليّاتي از برون و بيرون سازمان است كه روي مطلوبيّت ستاده هاي زنجيره تأمين تأثير مي گذارند.(  Dego yang , 2006 , p 43).

ü  يك زنجيره تأمين شامل دو يا چند سازمان  است كه از نظر قانوني از هم جدا بوده  و توسط جريان هاي مواد ، اطلاعات ، مالي به هم مرتبط هستند. اين سازمان ها مي توانند شركت هايي باشند كه قطعات ، اجزاي تشكيل دهنده  و محصولات نهايي توليد مي كنند  و حتي فراهم كنندگان خدمات لجستيك  و خود مشتري ( نهايي ) را نيز در بر مي گيرند ( استدلر و كيلگر ، 1385 ، ص 17 ).

  • زنجيره تأمين شامل شبكه اي از تسهيلات و روش هاي توزيع است كه نقش تدارك  و تهيّه مواد ، حمل و نقل اوليّه  و محصولات نهايي  و رساندن اين محصولات به دست مشتريان را ايفا مي كند      (  papogeergios,2009, p 1933).
  • يك زنجيره تأمين طوري همه اين فعاليّت ها را هماهنگ مي كند كه مشتريان بتوانند محصولاتي با كيفيّت بالا و خدمات قابل اطمينان در حداقل هزينه به دست آورند.(شاكريان ، 1391، ص15).

بنابراين يك زنجيره تأمين از يك شركت  و مشتريان  و تأمين كنندگان آن شركت تشكيل شده است . اين مجموعه ، گروهي اوليّه  و پايه اي از اعضاء است كه زنجيره تأمين ساده اي را ايجاد  مي كند . در زنجيره هاي تأمين گسترش يافته  سه نوع ديگري از اعضاء وجود دارند. نخست اينكه در ابتداي اين زنجيره هاي تأمين ، تأمين  كننده يك تأمين كننده  و يا تأمين كننده آغازين  و دوّم اينكه در انتهاي زنجيره ، مشتريِ مشتري  و يا مشتري نهايي قرار دارند . در نهايت هم اينكه دسته كاملي از شركت ها كه به يكديگر خدمت دهي مي كنند نيز در اين زنجيره ها وجود دارد. اين شركت ها ، خدماتي همچون  امور تداركات ، مالي ، بازاريابي  وتكنولوژي اطلاعات را ارائه مي دهد ( هوكس ، 1387 ، ص 25 ).

 

2-1-4  عملكرد زنجيره تأمين[1]

متغير وابسته در اين تحقيق عملكرد زنجيره تأمين مي باشد. بهبود مستمر عملكرد در يك زنجيره تأمين پويا براي اكثر تأمين كنندگان  و خرده فروشاني كه در پي كسب و تداوم رقابت پذيري هستند به يك موضوع مهم تبديل شده است . همچنين كنترل و بهبود عملكرد زنجيره تأمين به يك وظيفه پيچيده تبديل شده است. يك سيستم مديريت عملكرد پيچيده شامل طيف گسترده اي از فرآيند هاي مديريتي نظير شناسايي معيار ها ، تعريف اهداف ، برنامه ريزي ارتباطات ، نظارت ، گزارشدهي  و بازخور است ( Cai & Lio, 2009 ,p 512).

در زمینه زنجیرۀ تأمین پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب تهیه کنندگان، تولید کنندگان و خرده فروشان مرتبط، به منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است.
زنجیرۀ تأمین مورد استفاده در شرکت ها( نظیر شرکت های Dell ، wal- mart ، Samsung ، Toyota، Lenoro ، Gome و ….) ، در عمل از ابزارهای مدیریت عملکرد متفاوتی برای حمایت از استراتژی های زنجیرۀ تأمینشان استفاده می کنند.
نظارت و بهبود عملکرد زنجیرۀ تأمین باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است.
(Shphard et al,2006,p:248 ).معيار هاي متنوّعي در ارزيابي عملكرد و ارزيابي بهبود اثر بخشي در چهار زمينه طبقه بندي شده اند : كيفيّت ، زمان ، هزينه و انعطاف پذيري. از اين گذشته ، آنها برپايه كمّي  يا كيفي بودن هزينه  اي و غير هزينه اي بودن و تمر كز  بر سطوح فني / عمليّاتي / استراتژيك  و فرآيند هاي زنجيره تأمين نيز طبقه بندي مي شوند(Cai & Lio, 2009 ,p543 ) .

بهاتناگار  و اس سوهال (2006) معيار هاي عملكرد زنجيره تأمين را به شرح زير نام برده اند :

(Bhatnagar & S.sohal, 2003, p 446)

üزمان تأخير :

مقياس مدّت  تحويل سفارش ، از نقطه نظر مشتري ، ميانگين فاصله زماني موعد سفارش تا موعد دريافت محموله (ارسالي ) توسط مشتري مي باشد ( استدلر  و كيلگر ، 1385 ، ص 77).

ü موجودي :

موجودي در كل زنجيره تأمين پخش است  و همه چيز از مواد اوليّه  و قطعات در جريان ساخت گرفته تا محصولات نهايي  را شامل مي شود . موجودي ها توسط سازندگان ، توزيع كنندگان  و خرده فروشان نگهداري مي شود.(هوكس ، 1387 ، ص 24 ).

ü زمان رسيدن به بازار :

زمان رسيدن به بازار عبارت است از فاصله زماني ميان شكل گيري ايده ي طرح محصول  تا ارائه محصول به مشتري است (برلون و ديگران ، 1383 ، ص 108 ).

ü كيفيّت :شاخص هاي بيانگر مطابقت مشخصات محصول يا خدمت با نيازمندي ها  و انتظارات مشتري ( رباني و ديگران ، 1384 ، ص 3 ).

 

 

ü خدمت به مشتري :

به گفته وارن هاسمن استاد دانشگاه استنفورد ” خدمت يعني به توانايي در پيش بيني بر آورده كردن تقاضاي مشتري از طريق محصولات خاص هر شخص و تحويل به موقع بر مي گردد” (هوكس ، 1387، ص 158 ).

ü انعطاف پذيري:

انعطاف پذيري توانايي عكس العمل  و تغيير با حداقل جريمه در زمان ، هزينه  و عملكرد تعريف شده است (  senhacy,2006, p 476 ).

 

[1] Supply chain performance

دانلود پایان نامه