سطوح یادگیری سازمانی//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

دانلود پایان نامه

سطوح یادگیری سازمانی

سه نوع یادگیری سازمانی و به تعبیر دیگر، سه سطح یادگیری معرفی شده است:

یادگیری تک حلقه ای، یادگیری دوحلقه ای و یادگیری سه حلقه ای. یادگیری تک حلقه ای و یادگیری دو حلقه ای برای اوّلین بار توسط آرگریس واسچون معرفی شده است(آمون، 2012،  4). منظور از یادگیری تک حلقه ای آن است که فرد توجّه می کند تا نتیجه کارها با برنامه اوّلیّه یکی باشد و همواره فرد تلاش می کند تا وضع موجود حفظ شود و تعادل و پایداری در سازمان ایجاد شود البتّه اگر نیاز به ایجاد تغییراتی در سازمان باشد، به گونه ای عمل می کند که سیاست های حاضر، اهداف یا نقشه های ذهنی در سازمان تغییر نکند (گورجس وهمکاران، 1999، 439). مدل یادگیری دو حلقه ای می تواند از معایب و مشکلات مدل یادگیری تک حلقه ای جلوگیری کند(آرگریس، 1976، 368). در یادگیری دو حلقه ای هنگامی که فرد متوجّه عدم تطابق نتیجه با هدف اوّلیّه می شود، در پی اصلاح اشتباه بر می آید تا بتواند به تغییرات و شرایط خارجی و داخلی سازمان پاسخی مناسب بدهد، همواره فرد این آزادی را دارد تا بتواند به گونه ای که می تواند هنجارهای سازمانی و ضوابط اساسی و سیاست های موجود را تغییر دهد(بیرلی و همکاران، 2000، 597). یادگیری سه حلقه ای این نوع یادگیری را می توان یادگیری یاد گرفتن نامید. این نوع یادگیری زمانی اتفّاق می افتد که سازمانها به خوبی یاد بگیرند چگونه یادگیری یک حلقه ای و دو حلقه ای رااجرا کنند(بهنامی، 1384،24).

 

به طور کلی یادگیری در تمامی سطوح فردی، گروهی و سازمانی باعث می شود که یک سازمان به سازمان یادگیرنده تبدیل شود، که در ادامه به توضیح سازمان یادگیرنده می پردازیم.

 

2-1-10-سازمان یادگیرنده

با بررسی  ادبیّات مدیریّت، رد پای سیستم های یادگیرنده را در تئوری های سازمان و مدیریّت اوایل قرن بیستم و قبل از آن می­توان یافت. گرچه تا آن زمان نامی از سازمان های یادگیرنده به میان نمی آمد، امّا فردریک تیلور تئوری پرداز مکتب علمی بر تشریک مساعی مدیر و کارکنان در یافتن روش بهتر انجام کار و آموزش پرسنل تأکید داشت. با رعایت این اصل، سازمان در حقیقت یادگیری را میان کارکنان ترویج می دهد، ایده­های جدید خلق می شوند و در سراسر سازمان انتشار می یابند(سلاجقه وهمکاران، 1389، 53). از نظر پیتر سنگه یک سازمان هیچ گاه نمی تواند اظهار کند که که به طور کامل همه چیز را می داند. سازمان یادگیرنده در سال 1990 با انتشار کتاب پنجمین فرمان توسط پیتر سنگه مطرح شد با توجّه به این که یادگیری حاصل تغییرات دانش، باورها و رفتارها می باشد. سازمان یادگیرنده ظرفیت یادگیری فردی، ساختار سازمانی، فرهنگ، طراحی ، مدل های ذهنی را بالا می برد و کارکنان را به مشارکت تشویق می کند (ویلیرس، 2008، 12). یکی از مشخّصه های سازمان یادگیرنده این است که آن ها به یادگیری سازمانی اهمیّت می دهند و هم چنین باور دارند که یادگیری می تواند به اثربخشی و توسعه سازمانی کمک کند (باتول و همکاران، 2011، 912). از نظر والسو سازمان یادگیرنده در برگیرنده و اجرا کننده ویژگی های سازمانی است که این ویژگی ها بعد از یادگیری فردی ایجاد می شود(واسلو، 2001، 354). از نظر مین و همکارانش سازمان یادگیرنده سازمانی است که کارکنانش دائماً دانش جدید را کسب، تسهیم و استفاده می کنند تا با هر تغییرات محیطی سازگار باشند(مین وهمکاران، 1991، 29). پدلر، بارگون، بویدل(1991)، سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی می دانند که یادگیری را بین اعضایش تسهیل می کند و در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک دائماً در حال تغییر خود است(یانگ وهمکاران، 2004، 32). شارمان (2005)، در مطالعه ای تحت عنوان «مدیران سازمان یادگیرنده» به این نتیجه رسید که مدیریّت در سازمان یادگیرنده با مدیریّت در سازما ن های سنتی تفاوت بسیار زیادی دارد(عزیزی نژادوهمکاران، 2012، 71). گاروین «معتقد است سازمان یادگیرنده عبارت است از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد، کسب و انتقال دانش و اصلاح رفتار افراد برای انعکاس دانش و بینش جدید» (سلاجقه وهمکاران، 1389، 54). در این شرکت ها افراد همواره به راحتی خواسته ها و تمایلات خود را مطرح می کنند و به هم کمک می کنند به تخصصات یکدیگر اعتماد دارند و همواره بهترین راه و روش برای رسیدن به هدف را تعاملات گروهی می دانند، همواره افراد در این شرکت ها نباید به تنهایی در برابر مشکلات واکنش نشان دهند و در واقع یک نوع مسئولیّت جمعی وجود دارد(وارسی وهمکاران، 2009، 201 ). سازمان یادگیرنده سازمانی است که کارکنان را تشویق می­کنند تا با قبول خطرات و ریسک ها مشکلاتی را که اتّفاق می افتد با هم و به صورت غیرانفرادی حل نمایند(باگرام، 2003، 6).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.