سبک رهبری:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای

دانلود پایان نامه

سبک رهبری

طریقی که رهبر، از نفوذ شخصی برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری نامیده می شود. اکنون این سوال به ذهن متبادر می گردد که چگونه می توان در دیگران نفوذ کرد؟ در جواب باید گفت که راه نفوذ، داشتن قدرت است. که به طور کلی به دو قدرت پست و مقام و قدرت شخصی تقسیم می گردد. قدرت پست و مقام شامل قدرت تشویق و تنبیه است و قدرت شخصی مرکب از قدرت منتسب (مرجعَ) و قدرت مهارت (تخصص) می باشد (سید جوادین 1389، 660).به عبارت دیگر روشی را که رهبری در برخورد با کارکنان خود به آن متوسل می شود بیانگر سبک رهبری است. سبک به راهی که رهبران از طریق آن در پیروان خویش نفوذ می کنند و به آن الگو رفتار مستمر مدیر نیز گفته می شود تلقی می شود. در واقع رهبر چشم انداز سازمان را می بیند و سعی می کند با انجام اقدامات مقتضی پیروان را در جهت نیل به چشم انداز ترغیب نماید. بدین ترتیب یکی از الزامات اساسی اداره هر سازمان بکارگیری سبک رهبری مناسب است و برای کار در محیط گروهی حیاتی است. در عصر حاضر که یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رفاه حال ملل و سازمان ها، شیوه مدیریت و رهبری است؛ نقش مدیریت اهمیتش از آنجا مشخص می گردد که سازمان زمانی می توانند بر مشکلات فائق آیند که نیروی انسانی آنها با هم هماهنگ باشند و در جهت تأمین اهداف کلی سیستم گام بردارند و مسلم است که چنین همکاری و هماهنگی زمانی حاصل می شود که مهم ترین وظیفه و عنصر مدیریت که رهبری است، بهبود و توسعه یابد (نکویی مقدم و همکاران ، 1389).

از آنجایی که ارتباط بین سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان است، آنچه مسلم است این است که برحسب اینکه رهبران در هدایت و رهبری سازمان چه سبکی را به کار برند، رفتارهای سازمانی متفاوتی خواهد داشت که نشأت گرفته از ویژگی ها و خصوصیات متفاوت آنها خواهد بود. بنابراین از آنجا که رمز موفقیت اداره هر سازمان یا مؤسسه به رهبری و مدیریت آن بستگی دارد با توجه به سبک رهبری در بکارگیری مشارکت افراد و رسیدن به اهداف نقش مهمی ایفا می کند. از یک طریق سبک های رهبری مانند نقشه یا الگوهایی هستند که بنا بر ضرورت های سازمانی راه حل هایی را برای ما روشن می کند. به طوری که در ادارۀ امور یک سازمان استفاده از نقشه و یا سبک های رهبری اجتناب ناپذیر (سعیدیان و همکاران ، 1388).

در کل می توان گفت سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمان است.سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل ارزش ها، اعتماد به کارکنان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. طبق تعریف لینکن استونر از رهبری، رهبران سازمان ها جهت دستیابی به هدف هدایت و خصوصاً اعمال نفوذ بر افراد و فعالیت آنها سبک ها و رویه های مختلفی را در پیش گرفته اند. سبک رهبری ترکیبی است از خصایص، مهارت ها و رفتار رهبران که به عنوان مداخله و پیگیری از ان استفاده می کنند (شکور و همکاران  1388،  1255).

سبک رهبری که مدیر ضمن کار از آن استفاده می کند به عنوان یکی از مهم ترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت بیان شده است. منظور از سبک آن نیست که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت رفتار کند بلکه مقصود آن است که چگونه دیگران به ویژه زیر دستانش رفتار وی را درک می کنند. سبک رهبری به عنوان الگوهای رفتاری پایدار فرد به صورتی که به وسیله دیگران ملاحظه می شود، تعریف شده است ( هرسی و بلانچارد ، 1380).

سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با  دیگران یا کار بوسیله دیگران از آن استفاده می کنند و توسط دیگران درک می شود.در مورد سبک و شیوه های رهبری، مطالعات زیادی در طی سالهای گذشته صورت گرفته است که  سعی کرده ایم  به صورت خلاصه در جدولی آنها را گردآوری نماییم.در جدول 2-5 شاهد این اطلاعات خواهید بود که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

جدول2-5   سبک ها و تئوری های رهبری

تئوری خصوصیات فردی رهبر تئوری سبک های رفتاری نظریه های اقتضایی نظریات نوین
براساس این دسته از نظریات، خصوصیات ویژه و برتری برای افراد که نقش رهبری را در گروه ها و سازمانها به عهده می گیرند، برشمرده می شود. از جمله: هوش، بیان رسا، انگیزش درونی، رشد اجتماعی و وسعت نظر در این دسته از نظریات ، سبک ها و روش های مناسب رهبری برای بازخورد با زیردستان مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین این نظریات عبارتند از:

– سبک های مبتنی بر بکارگیری اختیار و اقتدار

– شبکه مدیریت بلیک و موتون

– سیستم های چهارگانه لیکرت

-پیوستار رهبری

-مطالعات میشیگان

-مطالعه اوهایو

در این دسته از نظریات بر یک سبک و شیوه رهبری تأکید نمی شود و براساس شرایط و موقعیت سبک مناسب رهبری انتخاب می شود. ازجمله:

– رهبری اقتضایی فیدلر

– تئوری مسیر- هدف

– دوره زندگی هرسی و بلانچارد

– شبکه مدیریت سه بعدی

– الگوی رهبری مشارکتی

– رهبری  وضعیتی

این نظریات از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد ظهور کرده اند. از جمله:

– اسناد  رهبری

– جایگزینی رهبری

– رهبری خدمتگزار

– رهبری ممتاز

– رهبر تحول گرا و تبادلی

– رهبری تمام عیار

– رهبری فرهمند

– نظریه تبادل –رهبر – اعضاء

1.leadership style

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.