سازمان جهاني گمرك//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

دانلود پایان نامه

تشكيلات سازماني و ساختار سازمان جهاني گمرك

اين سازمان بين المللي تخصصي گمركي چه در زماني كه شوراي همكاري گمركي ناميده مي شد و چه در زماني كه به سازمان جهاني گمرك تغيير عنوان داد از تشكيلات متعددي در عرصه تصميم گيري، تصميم سازي و اداري برخوردار بوده است.

شورا، تشكيلات تصميم گير اين سازمان جهاني است و كميته ها و كميسيون ها، تشكيلات تصميم ساز و دبيرخانه و زير مجموعه آن نيز انجام امور اداري سازمان را به عهده دارند.

گفتار اول- تشكيلات سازمان

بند اول- شورا

شورا كه از نمايندگان دولت هاي عضو سازمان تشكيل مي شود، نقش مجمع عمومي يا تصميم گير سازمان را ايفا نموده، هر دولت داراي يك رأي مي باشد. در سال هاي اوليه وطبق كنوانسيون، شورا در سال دو بار تشكيل جلسه مي داد يك جلسه در ماه ژوئن وجلسه ديگر در ماه دسامبر، ولي از سال 1996 ميلادي به دليل مشكلات تردد و عدم امكان حضور رؤساي گمركات دولت هاي عضو، اجلاس شورا هر سال يك بار برگزار مي شود.

معمولاً شورا در اجلاس ساليانه خود گزارشات و پيشنهادات كميته هاي زير مجموعه خود، در طول يكسال (از زمان پايان اجلاس سال قبل تا اجلاس در حال انجام ) را بررسي و در صورت لزوم تصويب مي نمايد.[1]

مصوبات شورا به سه شكل كنوانسيون، توصيه و تصميم است:

  1. كنوانسيون[2] .

2.توصيه نامه[3].

3.تصميم[4]

بند دوم-  كميته ها

کمیته های اصلی سازمان جهانی گمرک عبارتند از :

– کمیته فنی دائمی شامل کمیته فرعی مدیریت اطلاعات

– کمیته اجرایی

– کمیته سیستم هماهنگ HS شامل کمیته فرعی بازنگری در سیستم هماهنگ و کمیته فرعی علمی.

-کمیته تعیین ارزش گمرکی

– کمیته فنی قواعد مبدأ

الف- كميته(اصلي) دائمي فني در سازمان جهاني گمرك :

هرچند به روز كردن و نظارت بر اجراي دو كنوانسيون نمانكلاتور و ارزش، سبب تشكيل سازمان جهاني گمرك بود، ولي وظايفي كه طي كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي برعهده اين سازمان بين المللي تخصصي گمركي قرار گرفته،‌مطالعه كليه جنبه هاي شيوه هاي گمركي را هم شامل مي شود. تشكيلاتي كه در سازمان به اين مهم مي پردازد از يك طرف اصلي است، چون براساس كنوانسيون تشكيل شورا، موجوديت يافته و زير مجموعه كميته ديگري نيست. از طرف ديگر چون فعاليت اين كميته براي رسيدن به راه حل هاي عملي درجهت رسيدن گمركات كشورهاي عضو به حداكثر ممكن از هماهنگي و يكنواختي در انجام تشريفات گمركي خواهد بود كه وظيفه اي است مستمر و هميشگي؛ بنابراين كميته مذكور دائمي محسوب شده و موضوع فعاليت اين كميته نحوه انجام تشريفات در گمرك يعني رويه هاي گمركي است،‌داراي عنوان فني نيز هست.

تاريخ تشكيل اين كميته سال 1953 ميلادي است كه همان تاريخ تشكيل سازمان جهاني گمرك مي باشد. كميته اصلي دائمي فني با حضور نمايندگان كليه كشورهاي عضو سازمان سالانه دو بار تشكيل جلسه مي دهد و در اجلاس هاي آن ناظراني از سازمان هاي بين المللي ديگر(به دليل ارتباطي كه بين فعاليت اين كميته و سازمان هاي بين المللي مرتبط چون اتاق بازرگاني بين الملل، اتحاديه جهاني پست، سازمان جهاني هواپيمايي كشوري و………. وجود دارد) و كشورهاي غير عضو نيز شركت مي كنند.[5]

ب- كميته اصلي مبارزه با تخلفات گمركي:

كميته مبارزه با تخلفات گمركي وظيفه هدايت كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك در زمينه كنترل هاي گمركي و كمك به آنها براي مبارزه با تخلفات گمركي را به عهده دارد.

اين كميته در ابتدا در سال 1974 در قالب يك كارگروه تخصصي توسط كميته دائمي فني و در زير مجموعه آن تأسيس شد،‌اين كار گروه مطالعات مربوط به مبارزه با تخلفات گمركي را به عهده داشت و حاصل مطالعات اين كارگروه به وسيله كميته دائمي فني در قالب يك كنوانسيون جهت تصويب به شوراي سازمان ارائه شد و در اجلاس نايروبي در 1980 به تصويب رسيد.

[1]  ياسايي، پيشين، ص 50.

[2] Convention.

[3] Recommendation

[4] Decision

[5] 2For details on the French tariff see Asakura, World History of the Customs and Tariffs, 2002,

  1. 193–194.
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.