رویکردهای یادگیری-پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

دانلود پایان نامه

رویکردهای یادگیری[1]

در اواسط دهه 1970، مارتون و سالجو مفهوم رویکرد یادگیری را معرفی نمودند (مترادف: استراتژی های شناختی، استراتژی پردازش، استراتژی یادگیری). رویکرد یادگیری فعالیت های یادگیری دانش آموزان برای مطالعه مواد آموزشی را توصیف می نماید. به عنوان نمونه: یافتن ارتباط بین عناصر مواد یادگیری، انتخاب نقاط اصلی یک فصل،تفکر در مورد مثالها ، تکرار نکات اصلی خلاصه، به خاطر سپردن یک تعریف بدون درک، و غیره. رویکرد یادگیری عمیق[2] توسط فعالیت های یادگیری مانند مربوط نمودن ایده ها به یکدیگر، جست و جو نمودن شواهد و نشان دادن تمایل به آنچه که آموخته شده، مشخص می شود. رویکرد یادگیری سطحی [3]توسط فعالیت های یادگیری از قبیل حفظ کردن مکرر و دیگر فعالیت های پردازش معمول (به عنوان مثال، تکرار) مشخص می شود و منعکس کننده تمرکز بر یادآوری و تکثیر می باشد (انتیوستل[4]،1998؛ مارتون و سالجو[5]1976؛ورمانت و ورمتن[6]،2004). متخصصان آموزشی دانش آموزان خود را به اتخاذ یک استراتژی یادگیری عمیق تشویق می نمایند که منجر به سطوح عمیق تر از درک و نتایج علمی بهتر می گردد (انتیوستل،1998؛ ورمانت و ورمتن2004). مطالعه ورمتن و همکاران(2001) نتایج قابل مقایسه ای به همراه داشت. با توجه به شناخت شناسی، رزندال و همکاران (2001) نشان دادند که دانش آموزانی با دانش نسبیتی بیشتر، یادگیری معطوف به معنا در آنها بیشتر بود. در حالیکه دانش آموزان مطلق گراتر الگوی یادگیری معطوف به تکرار را نشان  دادند.الگوی یادگیری دانش آموز دارای چهار جز می باشد: استراتژی های پردازش شناختی[7]، راهبردهای تنظیم فراشناختی[8] ، مفاهیم یادگیری[9]، و جهت یادگیری[10] است. در پژوهش های پیشین با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری چهار الگوها بارها و بارها مشاهده شد: یادگیری معطوف به معنی ، یادگیری معطوف به تکرار،یادگیری معطوف به برنامه و یادگیری بی جهت(ورمانت،1996؛ 1998، باساتوو همکاران، 1998؛ بویل و همکاران،2003).

یادگیری معطوف به معنا[11] توسط ساختار، پردازش موضوع انتقادی نمونه، خود تنظیمی فرآیندهای یادگیری و مطالب، ساخت و ساز دانش به عنوان مفهوم یادگیری و علاقه شخصی به عنوان جهت گیری یادگیری مشخص می گردد. حفظ کردن ، تمرین کردن،تجزیه و تحلیل نمودن، تنظیم بیرونی در یادگیری، یادگیری خود آزمون ازویژگی های یادگیری معطوف به تکرار[12]است. پردازش محسوس، جهت گیری یادگیری شغلی، و مفهوم یادگیری بریادگیری معطوف به برنامه[13] تاکید می نماید. یادگیری بدون جهت[14] شامل فقدان تنطیم و  جهت گیری یادگیری دوسوگرا می باشد.

زیگرز(2001) مطرح نمود که بین دانش آموزان دختر و پسر در رویکردهای یادگیری تفاوت وجود ندارد. علاوه بر تأثیرات شخصی برخی از عوامل زمینه های نیز بر فعالیت های یادگیری اثردارد. مهم ترین و مستقیم ترین آنان، روشی است که در آن دستور العمل ها و تدریس منتقل می گردد (تریگول و همکاران 1999؛ ورمونت و ورلوپ،1999؛ ورمنت،2003). تحقیقات بر عوامل زمینه ای کلی تر متمرکز شده است، به عنوان مثال، تفاوت انضباطی (رامسدن 1988؛وندراستپ و همکاران 1996)، تفاوت در تجربه آموزشی، و تفاوت بین دانشگاه و آموزش از راه دور(ریچاردسون و همکاران 1999).

یک متغیر مهم زمینه ای تجربه آموزشی دانش آموزان است، با توجه به مارتون و سالجو(1977) یادگیری مردم از تجارب آنها در یادگیری و شرکت در آموزش و پرورش و تدریس سرچشمه می گیرد. در مطالعه آنها به طورکلی دانش آموزان با تجربه آموزشی کم، بدون در نظر گرفتن سن، یادگیری کمتری را  نشان داند. آنها پیشنهاد کردند که افزایش تجربه در آموزش و پرورش رسمی با توسعه مفاهیم در دیدگاهها و نگرش آنان در مورد یادگیری امکان پذیر می باشد. به خصوص گذار به مراحل آموزش عالی یک تجربه است که در این توسعه کمک کند. مطالعه آنها نشان داد که مواجهه ناگهانی با هزاران صفحه برای مطالعه یک شوک برای بسیاری از دانش آموزان بی تجربه بود. تعدادی از آنها تعجب می کردند از آنچه که قرار بود از این انبوه اطلاعات یاد بگیرند و چگونه می توانند بهترین انجام شود بود.

بیگز(1987) راهبردهای یادگیری را به عنوان روشهای خاصی که دانشجویان تکالیف یادگیری را انجام
می دهند و تحت تاثیر عوامل محیطی،شخصی و موقعیتی قرار می گیرند،توصیف می کند.بیگز و مور(1993) ابتدا سه رویکرد سطحی،عمقی و پیشرفت به یادگیری را شناسایی کرده اند،اما در تجدید نظرشان آنها را به دو دسته سطحی و عمقی که هر رویکرد ترکیبی از انگیزه و راهبرد است،مفهوم سازی کرده اند.

1.Approaches To Learning

2.Deep Learning

3.Surface Learning

4.Entwistle

5.Marton And Säljö

6.Vermunt And Vermetten

7.Cognitive Processing

1.Metacognitive Regulation Strategies

2.Strategies Conceptions Of Learning

3.Learning Orientations

4.Meaning Directed Learning

5.Reproduction Directed Learning

6.Application Directed Learning

7.Undirected Learning

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.