روشی برای توانمندسازی:/پایان نامه درباره بازاریابی آموزشی

دانلود پایان نامه

آموزش روشی برای توانمندسازی کارکنان

امروزه سازمان ها براي ادامه حیات خود در رقابت شدید جهانی باید از ویژگی هاي منحصر به فردي برخوردار باشند که براي دستیابی به چنین ویژگی هایی نیازمند نیروي انسانی شایسته و توانمند می باشند. علی رغم تاکید فراوان بر مقوله ي توانمندسازي و استقرار سازمان هاي مبتنی بر توانمندي مشاهده می شود که سازمان ها در امر توانمندسازي و استفاده از مهم ترین منبع یعنی نیروي فکري کارکنان ضعیف عمل می کنند. سازمان ها در این زمینه به صورت سنتی عمل کرده و قادر به استفاده بهینه از هوشمندي ها و توانمندي هاي کارکنان خود نیستند همان طور که تحقیقات نشان داده اند فاجعه بزرگ در زندگی انسان ها کمبود توانمندي ها نیست بلکه به کار نگرفتن آن هاست ( شیروانی و احمدی، 1389،ص 14 ).

هر سازمان یک سیستم است. این سیستم ها باز هستند و برای بقاء و ادامه حیات خویش باید خود را با محیط وفق دهند، تغییر یابند و متحوب شوند. سازمانها برای دست یابی و تحقق اهدافی خاص به وجود می آیند. رسیدن به اهداف سازمانی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. و همچنین اصل توانایی و موفقیت نهایی سازمان هم بستگی به توانایی های کارکنان آن در انجام موفقیت آمیز وظایف جاری خود و سازگاری با وضعیت جدید دارد. مهمترین فعالیت به سازی و توسعه منابع انسانی نیز از طریق آموزش کارکنان میسر می شود. جان پریور ( 1994 ) معتقد است که دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و مدیران یکی ار سریعترین و مفیدترین اقدامات آموزشی است که عهده دار ارتقای سطح علمی ، کاربردی و کیفی آنان است ( دعایی  و عاقل، 1381،ص 38 ).

2 ـ 7 ) برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

برنامه ریزی آموزشی در سازماهای امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و این به خاطر آن است که با برنامه های مدون آموزشیمی توان یادگیری را در سازمان نهادینه کرد. در این مرحله کارشناسان آموزش سازمان بعد از شناسایی نیازها و هدفهای مورد انتظار و منابع مورد نیاز برای تحقق هدفهای برنامه را مشخص می کنند. به طور معمول منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی را می توان به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی، تقسیم کرد. منابع انسانی شامل نیروهای آموزشی مانند : استادان، استادکارها، مربیان و کادر اجرایی می باشد و منابع مادی را نیز می توان در دو گروه :

الف ) امکانات فیزیکی : مثثل کلاس درس، آزمایشگاه، کارگاه، کتاب، جزوه، رایانه و اینترنت .

ب ) منابع مالی شامل هزینه های جاری و سرمایه ای تقسیم بندی کرد.( سلطانی ، 1385،ص 105 ).

2 ـ 8 ) نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی تکنیکی است که سازمان ها با تعیین نیازهاي اساسی خود براي اقدامات اثربخش، برنامه ریزي می کنند. نیازسنجی نشان می دهد که چه نوع برنامه هاي آموزشی در کجاي سازمان و براي چه کارکنانی مورد نیاز است ؟ تحت چه شرایطی باید آموزش انجام شود؟ و معیارهاي ارزشیابی برنامه ها و دورهاي آموزشی چیست ؟ ( فرجاد، 1388 ،ص 40 ) ، بنابراین شناسائی نیازهاي توسعه کارکنان در واحدهاي مختلف سازمانی و سپس نیازسنجی جهت تعیین فعالیت هاي مرتبط با رشد آنان ضروري است. انجام نیاز سنجی دقیق در تدوین اهداف آموزشی، ملاکهاي ارزیابی آموزش و طراحی برنامه آموزشی نقش مفید و موثر ایفا می نماید.از این رو یکی از مهمترین عواملی که در افزایش اثر بخشی آموزش هاي کارکنان موثر است، انتخاب دقیق و جامع ترین رویکرد براي نیاز سنجی آموزشی است (سعیدي رضوانی وآهنچیان، 1386 ) .

نیازسنجی آموزشی فرآیندي است که انجام آن مستلزم به کارگیري و استفاده از مدل ها، الگوها و ابزارهاي عملی و کارا است تا بتوانبه نتایج حاصل از این فرآیند تکیه کرد وآن را به عنوان مبنایی براي پی ریزي سایر مراحل برنامه ریزي آموزشی به کار گرفت.انتخاب یا طراحی و تدوین مدل نیاز سنجی می تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیاز سنجی شود یک مدل مناسب باید قلمرو، روش ها و رویه هاي اجرایی و سایر ابعاد لازم جهت انجام یک پروژه نیاز سنجی را مشخص و معین کند( مجتهد، مهدوي، سروش، 1382 ). طرح ریزي و اجراي پروژه هاي نیاز سنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروي از یک طرح و الگوي عمل مشخصی است انتخاب یا طراحی و تدوین الگوي نیازسنجی می تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیاز سنجی شود.یک الگوي مناسب باید هدف ، قلمرو( حوزه)، روش ها و رویه هاي اجرایی، و سایر ابعاد لازم جهت انجام یک پروژه را مشخص و معین کند. منظور از الگو، چهار چوب مفهومی ویژه اي است که فرآیند جمع آوري و تحلیل اطلاعات را راهنمائی و هدایت می کند( ژیان پور، 1390،ص 2و3 ).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.