رهبری تحول گرا-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه

ویژگی های رهبری تحول گرا را از دیدگاه صاحب نظران مختلف نشان می دهد.

(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا

کرمرهورن (1997)

(بیک زاد و فلسفی 1388 : 9)

تعیین چشم انداز – کاریزما- استفاده از نمادها – توانا سازی – تهیج ذهنی – پایبندی به اصول
ادگارشاین (Boje 2000) کانون توجه – فعالیت های هدفمند – مدلسازی رفتارهای مثبت – تاکید روی منابع انسانی
بنیس و نانوس (1985)

(سنجقی 1380 : 298)

ایجاد چشم انداز مشترک- معنادادن از طریق ارتباطات – ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو – توسعه خویشتن
بس (1989)

(آغاز 1387 : 4)

نفوذ آرمانی – انگیزش الهام بخش – ترغیب ذهنی – ملاحضات فردی
نادلر و تاشمن (1989) (آغاز 1387 : 4) تعیین چشم انداز – انرژی بخشیدن – توانمندسازی – ساختار دهی – کنترل – پاداش دهی
تیکی و داوانا (1986)                                       (بیک زاد و فلسفی 1388 : 7 ) شناسایی نیاز برای تجدید حیات – ایجاد یک چشم انداز جدید – نهادینه ساختن تغییر
کوزش وپسنر (1987 ) (آغاز 1387 : 4) الهام بخشی در راستای یک چشم انداز مشترک – توانمند سازی دیگران برای اقدام – مدلسازی و عمل کردن به عنوان یک الگو – تسخیر قلوب
کانگر (1989) (آغاز 1387 : 4) آشکار کردن فرصت های بهره برداری نشده در موقعیت کنونی یا ابلاغ کردن چشم انداز – ایجاد اعتماد – نشان دادن وسایل رسیدن به چشم انداز

 

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا:

برخی از نقاط قوت عبارتند از :

رهبری تحول گرا به طور گسترده ای از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل مطالعه ویژگی های رهبران و مدیر عاملان برجسته در سازمان های بزرگ و مشهور می باشد رویکرد تحول گرا دیدگاهی گسترده از رهبری ارائه می دهد که مطرح شده مقوله ای فراتر از دیدگاههای پیشین نسبت به رهبری می باشد . بسیاری از مدل های رهبری اساساً بر روی اینکه چنین رهبران پاداش هایی را برای رسیدن به اهداف با پیروان مبادله می کنند تاکید می نمایند اما دیدگاه رهبری تحول گرا دربرگیرنده توجه رهبران به نیازها و رشد پیروان نیز می باشد.

رهبری تحول گرا تاکید زیادی بر روی نیازها ، ارزش ها و روحیات پیروان دارد برنز بیان       می دارد که رهبری تحول گرا شامل تلاش رهبران جهت ایجاد استاندارد های بالای مسئولیت اخلاقی در پیروان می باشد

 

بعضی از نقاط ضعف رهبری تحول گرا عبارتند از :

رهبری تحول گرا به جای اینکه رهبری را رفتاری بداند که افراد بتوانند تعلیم ببینند رهبری را به عنوان یک حالت شخصی تصور می کنند.

ای تئوری فاقد شفافیت مفهومی است. از انجائیکه رهبری تحول گرا شامل طیف گسترده ای است که دربرگیرنده خلق چشم انداز ، انگیزه دادن ، ایجاد اعتماد ، عمل کردن به عنوان یک مهندس اجتماعی می باشد که ارائه تعریف دولتی از پارامترهای آن کار مشکلی است(thouse, 2001).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.