رتبه‌بندي عملكرد در DEA-پایان نامه پیش بینی عملکرد بانک باکمک تحلیل پوششی داده

دانلود پایان نامه

رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع1[1]

مدلهاي سنتي DEA نمي‌توانند واحدهاي تصميم‌گيري (بويژه واحدهاي كارا) را رتبه‌بندي كنند. همچنين ممكن است در DEA گروههايي كه ناكارا هستند در عمل از سطح عملكرد مطلوبي نسبت به واحدهاي كارا برخوردار باشند. اين به دليل محدود نبودن وزنها در مدل DEA است. در مدل DEA براي ارزيابي كارايي نسبي يك DMU وزنهاي اختصاصي به نهاده‌ها و ستاده‌ها (Ur,Vi) طوري انتخاب مي‌شوند كه كارايي واحد تحت بررسي حداكثر شود. لذا يك DMU مي‌تواند از طريق اختصاص وزنهاي نامعقول به هر يك از نهاده‌ها و ستاده‌هايش كارا ارزيابي شود. زيرا مدل به بعضي از نهاده ‌ها و ستاده‌ها وزن بالايي را اختصاص مي‌دهد و از برخي نهاده ها و ستاده‌ها چشم پوشي مي‌كند. اين موضوع باعث مي‌شود واحد تصميم‌گيري كه كارا ارزيابي شده است در عمل از سطح عملكرد مطلوبي برخوردار نباشد.

روش كارايي متقاطع يكي از راههايي است كه مي‌تواند براي شناسايي عملكردهاي خوب و رتبه‌بندي مؤثر DMUها از آن استفاده كرد.

روش كارايي متقاطع، عملكرد يك DMU را با توجه به وزنهاي بهينة ساير DMUها مقايسه مي‌كند كه نتيجه اين ارزيابي‌ها در ماتريس كارايي متقاطع نشان داده مي‌شود. در اين ماتريس عناصري كه در سطرiام و ستون jام قرار دارند، كارايي واحد jام هنگامي كه با وزنهاي بهينه DMU iام ارزيابي شده است را نشان مي‌دهد. لذا يك DMU از لحاظ عملكرد در سطح بالايي قرار دارد اگر در ستون مربوط به خود داراي نمرات كارايي بالايي باشد. همچنين يك واحد با عملكرد پايين، در ستون مربوط به خود داراي نمرات كارايي پايين متعددي خواهد بود(Doyle, 1994)[31] .

واحد(n)

…. واحد (2) واحد (1) واحدهاي هدف
E1n …. E12 E11 واحد (1)
E2n …. E22 E21 واحد (2)
Enn ….

واحد(n)

1 . Cross Efficiency

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.