راهبرد منابع انساني-پایان نامه درباره ارتقاء بهره وري

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني به دو دسته عوامل شخصي و محيطي قابل تقسيم است كه عوامل فردي يا شخصي شامل تجربه، ميز ان درآمد، سطح تحصيلات ، سن و آموزش است .

 

1 –  تجربه

هرگاه تجربيات از نسل قديم به نسل جديد به شكلي كامل تر و دقيق تر انتقال يابد ، بهره وري نيروي انساني بالاتر مي رود . بنابراين بايد انتقال تجربه نظام مند شود.

 

2 –  درآمد

يكي از انگيزه هاي بسيار قوي جهت افزايش بهره وري، پرداخت به نيروي انساني بر اساس توانايي هاي اوست . به عبارت ديگر اگر پرداخت به هر فرد بر اساس ميزان تلاش او باشد ، افراد انگيزه بيشتري در جهت افزايش بهره وري خود خواهند داشت.

 

3-  سطح تحصيلات

مطالعه ها نشان مي دهد سطح تحصيلات رابطه مستقيمي با ميزان بهره وري نيروي انساني دارد. يعني هرچه تحصيلات بالاتر باشد ، بهره وري نيروي انساني افزايش خواهد يافت.

 

4 – سن

سن فرد بر بهره وري ، يك اثر دوگانه دارد به اين معنا كه از يك طرف هرچه سن بالاتر باشد به علت كاهش توانايي هاي جسمي، بهره وري فرد كاهش مي يابد. از طرف ديگر هر چه سن بالاتر رود تجربه فرد نيز افزايش مي يابد ؛ پس بهره وري فرد افزايش مي يابد . بنابراين در مورد رابطه سن و بهره وري بسته به اينكه كدام عامل برتري پيدا كند بهره وري نيروي انساني با افزايش سن مي تواند كاهش يا افزايش يابد.

 

5- آموزش

آموزش هاي داده شده به نيروي انساني در صورتي كه در عمل به كار گرفته شود مي تواند سطح بهره وري را افزايش دهد ، در غير اين صورت افزايش بهر ه وري از طريق آموزش محقق نمي شود.

 

دسته دوم عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني عوامل محيطي هستند كه خود شامل مشاركت، مناسبات اجتماعي، محتواي كار و خشنودي شغلي است ، عامل مناسبات اجتماعي از طريق ارتباط بيشتر عامل انساني با يكديگر بر بهره وري مؤثر است . به اين معنا كه هر چه روابط بيشتر شود، انسان ها تحت تأثير روحيه نوع دوستي انگيزه فعاليت بيشتري خواهند يافت، بنابراين بهره وري افزايش مي يابد.

 

عامل خشنودي فرد از كار مي تواند بر بهر ه وري فرد تأثير مثبت داشته باشد به اين معنا كه هر چه فرد با رضايت بيشتري فعاليت نمايد، در نتيجه حاصل كار او بهتر و بهره وري بيشتر خواهد بود و برعكس ( همان منبع ، طالقاني : 121 – 123 ) .

2 21 بهره وري و راهبرد منابع انساني :

منابع انساني و مديريت نيروي انساني در سازمانها به عنوان تسريع کننده افزايش بهره وري در سازمان عمل مي کنند . از اين رو بايد براي افزايش بهره وري ، راهبردهاي مناسبي را در نظر بگيرند . اصولا اهميت بحث از اين جا است که انسان با ساير عوامل سازماني قابل مقايسه نيست . براي مثال ، در يک محيط فيزيکي و صنعتي ، کارايي که حاصل نسبت ظرفيت رسمي به ظرفيت فعلي است تقريباً هرگز به « يک » نمي رسد و همواره کوچکتر از يک است لکن در مورد انسان ( سيستم باز ) به واسطه انگيزش و رهبري صحيح ، کارايي مي تواند از يک بزرگتر باشد . بهره وري مترادف با کيفيت نيروي انساني است و از افرادي که با مهارتهاي خود ، روحيه گروهي ، کارايي ، خلاقيت ، نوآوري ، غرورکاري ، و مشتري گرايي را براي سازمان به ارمغان مي آورند ، سخن مي گويد ( همان منبع ، الواني و احمدي : 8 ) .

 

2 22 – مدل بهره وري منابع انساني :

برخي نويسندگان مدل بهره وري منابع انساني را  به صورت زير ارائه كرده اند

عوامل مؤثر بهره وري منابع انساني عبارت اند از:

الف) خواستن  ب ( توانستن  ج ( امكان داشتن.

اين سه عامل همه موارد و وسايل لازم بيروني و دروني مرتبط با بهره وري منابع انساني در سازمان را به شرح زير دربرمي گيرد:

عوامل لازم دروني: شامل عوامل خواستن و توانستن است. اين عوامل ارتباط مستقيم با منابع انساني و غيرمستقيم با سازمان دارند.

عوامل بيروني: شامل عامل امكان داشتن است. اين عامل ارتباط مستقيم با سازمان و غيرمستقيم با منابع انساني دارد. در اين بين نقش خواستن از دو عامل ديگر يعني توانستن و امكان، بيشتر است و مي توان گفت كه اين عامل به صورت عامل شتاب دهنده بر دو عامل ديگر اثر مي گذارد.

ويژگي هاي كلي عوامل سه گانة فوق به شرح زير است:

1 –  خواستن:  انرژي مي دهد، ايجاد انگيزه و خواست مي كند و منجر به تصميم گيري براي انجام يا عدم انجام كار م يشود. در واقع ، خواستن تابعي از سيستم ارزشي و هنجارهاي حاكم بر فرد و نيز سيستم ارزشيابي و پاداش دهي در سازمان است. هر فرد متناسب با اين دو موضوع تصميم مي گيرد كه كاري را انجام دهد يا ندهد.

2 –  توانستن:  نشان مي دهد كه چگونه انرژي ايجاد شده از خواستن به صورت صحيح مورد استفاده قرار گيرد. اين عامل به توانايي، تجربه، دانش تخصصي و در پايان تواناي يهاي جسمي و روحي فرد بستگي دارد.

3 – امكان داشتن : بسترهاي مناسب و لازم را براي استفاده از انرژي ايجاد شده فراهم مي آورد اين عامل وابسته به سازمان و عوامل محيطي نظير اختيار و مسئوليت ، ابزاركار، تكنولوژي ، منابع ، ساختار سازماني ، قوانين ، روش ها و غيره است. هر چه عوامل مذكور بيشتر در سازمان وجود داشته باشد به همان نسبت بهره وري منابع انساني و شايستگي هاي رفتاري بيشتر خواهد شد ( زاهدي ، 85 : 5 ) .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.