راهبرد بهبود کیفیت زندگی کاری:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

دانلود پایان نامه

راهبرد بهبود کیفیت زندگی کاری

یک سازمان نوعا از یک یا احتمالا دواستراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود دربهبود کیفیت زندگی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد:

2-2-9-1- انسانی ترکردن کار

بهبود کیفیت زندگی کاری این هدف را دنبال می کند که محیط کار، محتوای کار ونوع کار مطابق شان انسانی باشد هدف اصلی ، این است که کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرارگرفته وبایستی پیشرفت کنند نه اینکه فقط مورد استفاده قرار گیرند وفراموش شوند.

علاوه براین ، کارنباید ماهیت انسانی کارکنان را تغییر دهد، کارنباید تهدید کننده وخطرناک باشد، کارنباید به نحوی طراحی شود که کارکنان نتوانند به سایر وظایف انسانی واجتماعی خود درجامعه به عنوان همسر ،پدرومادرياشهروند ،برسند بلکه کارباید به پیشرفت اجتماعی افراد کمک کند.

2-2-9-2- طراحی شغل

طراحی شغل کارکردی برای تشخیص فعالیت های کاری یک فرد یا گروه دریک محیط سازمانی است اهداف طراحی شغل عبارت است از بهسازی مشاغلی که با الزامات سازمان وفناوری مورد نیاز آن مواجه هستند وباید نیازهای کارکنان واحتیاجات فردی آنان را برآورده سازد(عباس پور، 1384 : 205).

راهبردهای دیگری که می تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان را فراهم آورد به شرح زیر می باشد:

 

1- رهبری موثر ورفتار سرپرستی

کارکنان، علاقه مند به کارکردن با سرپرستی هستند که به آن ها احترام گذاشته ،ازآنها حمایت کند ودربرخورد با آنان انصاف را رعایت نماید سرپرست بایستی دررابطه با زیردستان جو رضایتمندی را به وجود آورد .ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کار خود عمدتا به رفتاری که از ناحیه ی سرپرست با آنان می شود،بستگی دارد.

2- توسعه مسیر ترقی

امروزه بسیاری از سازمانهای پیشروبه منظور بهره برداری هرچه کامل تر از استعدادهای کارکنان خود وکمک به کارکنان درجهت محقق نمودن آرزوهای شغلی خود وتقویت احساس توفیق درانجام کار، فعالیت های برنامه ریزی وتوسعه نظام مند شغلی را انجام می دهند.

اجزای اصلی یک برنامه ی جامعه توسعه مسیر شغلی عبارت است از :

  1. برنامه ریزی منابع انسانی
  2. انتقال فرصت های شغلی واطلاعات مربوط به مسیرترقی کارکنان
  3. مشاوره شغلی هم از ناحیه ی سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد وهم توسط ناحیه پرسنلی
  4. تعلیم وآموزش به کارکنان
  5. توسعه وظایف خاص شغلی وچرخش شغلی

 

3- جداول کاری منعطف

چنین جداولی درقالب سه شکل وجوددارد :زمان منعطف و ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت یا کارمشارکتی و کار فشرده ی هفتگی .سازمان هايی که درکنار برنامه های کاری روزانه و معمول چنین برنامه های کاری را به اجرا می گذارند ، درصدد برآمده اند تا از طریق بهره مندی بیشتر از منابع انسانی خود، کیفیت زندگی کاری آنان را نیز بهبود بخشند( رابینز،1374: 417).

4- ارتباط با کارکنان

از نظرمدیران ارشد سازمان ها پس ازبهره وری ،برپایی راه هایی برای ارتباط با کارکنان ،یکی از اولویت های مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی می باشد بهبود ارتباط میان کارکنان، یک روش اثر بخش وکارامد برای بهبود بهره وری وکیفیت زندگی کاری شناخته شده است ارتباط می تواند انتقال اندیشه های کارکنان را درراستای بهتر شدن فراورده ها ودگرگونی های سازمانی آسان سازد ودرهمان حال احساس مشارکت کارکنان را درکار افزایش دهد وآنان را درنظارت برکار خود هدایت کند.

5- نوسازی سبک سازمانی

راه های متداول برای ایجاد سبک نو درسازمان شامل الف- افزایش سطح مشارکت و ب- به کاربردن نظریه  z [1]می باشد اثر بخشی مشارکت درتصمیم گیری به چندین عامل بستگی دارد که این عوامل عبارت اند از خواست وآمادگی کارکنان برای مشارکت درتصمیم گیری ، نوع دامنه تصمیم های کارکنانی که درآن شرکت می جویند، میزان اطلاعاتی که سازمان آمادگی دارد دراختیار کارکنان قرار دهد وآمادگی وهمراهی سرپرستان ومدیران دراجازه دادن به زیردستان برای مشارکت .برخی از کوشش های کیفیت زندگی کاری که چندین برنامه را درهم گرد می آورد ، برسازمان وشیوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسیار گسترده تر باقی می گذارد یکی از این کوشش ها برپایه نظریه z بدین قرار است :

– استخدام بلند مدت که به شیوه غیررسمی عنوان می شود

– ترفیع وارزشیابی که به طور نسبی به کندی انجام می گیرد

– مسیرهای ترقی شغلی گوناگونی که از راه خدمت درپست های مختلف سازمان پیموده می شود .

– داده های برنامه ریزی وحسابداری گسترده ای که به منظور آگاهی دست اندرکاران ودرتصمیم گیری جمعی ونه برای نظارت جمع آوری می شود.

– تصمیم برپایه داده های درست وبراساس تناسب آن با کل سازمان ونه فقط مطابق نیاز یک بخش گرفته می شود.

– برای گرفتن تصمیم ها واجرای آن ها مسئولیت مشترک وجوددارد اگر چه تصمیم ها اغلب از سوی یک نفر هدایت می شود(رابینز، 1374 : 372- 370).

-بنیانگذار تئوری ویلیام اوچی می باشد.11

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.