ذهنيت فلسفي:/پایان نامه درمورد هوش و سبکهای تفکر

دانلود پایان نامه

چگونگي ايجاد ذهنيت فلسفي در مديران

دوام و بقاي هر سيستم در وهله اول در گرو مديريت و نحوه اداره كردن آنهاست و براي اينكه مديران بتوانند كاركنان را به شكل صحيح اداره و رهبري كنند،  مي بايست با زبان مديريت و مباني و اصول آن جهت رسيدن به اهداف ، مسلط باشند .

بسياري از مديران براين باورند كه تسلط بر وظايف مديريت براي موفقيت يك مدير كافي است ، در حالي كه دانشمندان و محققان علم تعليم و تربيت براين باورند كه بدون داشتن ذهنيت فلسفي ، رهبري موفقيت آميز نخواهد بود . به عبارتي ديگر لازمه بكارگيري وظايف مديريت همانا ، داشتن ذهنيت فلسفي است .

2-2-1-4 ذهنيت فلسفي و انديشه صاحب نظران مديريت

1- ابعاد نظريه و مدل ذهنيت فلسفي از نظر فليب اسميت

فليب اسميت ، ذهنيت فلسفي را به سه بعد تقسيم نموده است كه عبارت از :

  • جامعيت [1]
  • تعمق يا ژرفا[2]
  • قابليت انعطاف [3]
  • جامعيت

1-مشاهده و نگريستن به موارد بخصوص در ارتباط با زمينة وسيع

2-ارتباط دادن مسائل آني و كوتاه مدت به اهداف دراز مدت

3-بكار بستن قوه تعميم

4- شكيبايي در تفكرات و جنبه هاي نظري

  • تعمق يا ژرفا

1-زير سؤال بردن اموري كه بر همگان امري بديهي و مسلم بشمار مي آيد .

2-كشف امور اساسي وبيان آنها در هر موقعيت

3-توجه داشتن به اشارات و كاربرد حساسيت براي اموري كه داراي معاني ضمني و رابطه اي هستند.

4-قضاوت و حكم به روش استنتاجي و قياسي

  • قابليت انعطاف

1-رها شدن از جمود روانشناختي

2-ارزشيابي افكار و نظرات بدون توجه به منبع آنها

3-مشاهده مسائل يا جهات متعدد و ايجاد جانشين هايي براي فرضيه ها ، جنبه هاي مورد نظر ، انتظارات و غيره

4-پذيرفتن نظريه ها و يا قضاوتهاي موقتي و شرطي و اخذ تصميم در مواقع مبهم

شرح و توصيف ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي از ديدگاه فليب اسميت :

           1- مشاهده و نگريستن به موارد بخصوص در ارتباط با زمينة وسيع :

فردي كه داراي ذهنيت فلسفي يا تفكر فلسفي است معمولاً به تصوير بزرگ توجه دارد  (برت نانوس)[4]. او زمينه ادراكات خودرا توسعه مي دهد وتوجه خود را محدود به امر معين نمي سازد ، يعني ارتباط امر خاصي را كه تا كنون در مقابل او قرار دارد با ساير امور درك مي كند. به عنوان مثال: مديراني كه اطلاعات آنها محدود به مطالعه از روش خاصي از دانسته هايشان است ، اغلب دقت خود را متوجه مشكل خاصي كه در زمان حاضر با آن روبرو هستند ، مي نمايند . چون پايه و اساس و يا طريق معيني كه به عنوان الگوي درست باشد ، را نمي دانند . مديري كه به هنگام غيبت يا تأخير كاركنانش با آنان برخورد تندي مي كند و درصدد شناسايي علل و عوامل مؤثر درايجاد اين معضل نيست، او نيز واكنش صحيحي را در قبال همكارانش نشان نداده  است .

براساس اين اصل ، مديري موفق عمل ميكند كه در برخورد با هر پديده و  وضعيت ويا مشكلي به دنبال شناخت عوامل مؤثر در ايجاد آن وضعيت و درواقع در جستجوي عوامل مرتبط با آن باشد (نانوس،ازگلي،فرهي،1377).

          2-ارتباط دادن مسائل آني و كوتاه مدت به اهداف دراز مدت :

ارتباط با مسائل روزانه به هدفهاي دور، مستلزم بكار انداختن عقل ، تسلط بر عواطف و احساسات و مقاومت در مقابل فشار ، امري ضروري است . يعني شخص نبايدخود را تسليم مسأله روز كند ، بلكه با كمك عقل خود و كنترل عواطف خويش در مقابل آن مقاوم باشد . در اين صورت تصميماتي كه براي حل مسأله روزانه خود اخذ ميكند باتوجه به هدفهاي ثابت و دور ، به مرحله اجرا در مي آيند (شريعتمداري ،نقل ازخورشيدي و  همكاران ،1377، ص 39) .

به هر حال تفكر درباره اين مطالب صرفاً براساس مقدار زمان و فضائي كه در بر مي گيرد ، خطا است ، به دشواري مي توان گفت چون شخصي مسأله اي آني را براساس يك برنامه ده ساله مي بيند، داراي ذهنيت فلسفي  بيشتري ، از كسي است كه آن را در يك برنامه  پنج ساله ملاحظه مي كند .

درواقع كليّت چون مي تواند كاملاً به صورت انتزاعي يا آرماني در آيد ، ممكن است بدون مكان و زمان باشد . از هدفي دراز مدت و آرماني بطور جدي انتظار تحقق نرود ولي وجود آن مي تواند به عنوان راهنمايي نسبتاً ثابت در دوره اي طولاني از زمان مفيد باشد (بهرنگي ، 1382) .

              3- بكار بستن قوه تعميم :

دراين اصل بررسي چند موقعيت مشابه و كشف علل و عوامل مؤثر در بوجود آمدن آن موقعيتها وسپس ارائه نظر كلي درباره موقعيت مورد نظر مورد توجه قرار ميگيرد . به عنوان مثال : مديري كه در برخورد بايكي از كارمندان تند خو كه در برخي از موارد با تأخير به سركار مي آيد، به دنبال بررسي علل و عوامل اين رفتار مي باشد و پس از انجام بررسي هاي لازم به اين نتيجه مي رسد كه او به دليل مسائل و مشكلات خانوادگي مجبور به تأخير شده و رفتار او غير عادي و ناخواسته بوده است .بنابراين هرزماني كه كارمندش را دراين وضعيت مشاهده مي كند ، مي داند كه رفتاري مناسب با موفقيت رواني او توأم با دلجويي و به دور از پرخاشگري داشته باشد .

          4- شكيبايي در تفكرات و جنبه هاي نظري

چهارمين نشانه تفكر جامع ، توجه داشتن به تفكرات و شكيبايي در تفكر عميق نظري در زماني داده مي شود كه فرد سعي دارد ، جنبه هاي كلي امري را درك كرده ، به هدفهاي دراز مدت توجه  نموده و تعميم هاي فرضيه استنتاجي را خلق نمايد .

اما از آنجايي كه شكيبايي ممكن است درموقعيت هايي نشان داده شود كه سه نشانه نخست جامعيت، آشكار نيست ، بايد آن را بعنوان نشانه اضافي فهرست كرد تا تميزي براي همتاهاي غير فلسفي آن باشد .

ما اغلب با افرادي كه خود را عاقل جلوه مي دهند ، مواجه شده ايم . اين افراد همواره بر حقايق تأكيد  بيشتري دارند . البته تأكيد  برحقايق درهرموقعيتي پيشنهاد مطمئني است با اين وجود تا آن زمان كه حقايق موجود مورد آزمايش قرار نگيرند و حقايق جديد را پيشنهاد نكنند ، تأكيد  بر حقايق، تأكيد  چندان مفيدي نيست . براي تحقق اين موضوع نوعي شكيبايي براي تفكرات عميق تر مورد نياز است تا به سازماندهي بپردازد . ذهن فلسفي از چنين شكيبايي برخوردار است كه قادر است در برابر فشارهايي كه آنها را به سوي گردآوري حقايق مي كشاند ، مقاومت كند.(نانوس،ازگلي،فرهي،1377)

[1] . Comprehensiveness

[2] .  Penetration

[3] . Flexibility

[4] . Burt Nanus

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.