درخت سرمایه فکری:پایان نامه درباره مالکیت بر کارایی سرمایه

دانلود پایان نامه

درخت شاخص سرمایه فکری

این مدل توسط برادران روس(۱۹۹۷)، از موسسات خدمات سرمایه فکری لندن به وجود آمده است و در زمره رویکرد‌های کارت امتیازی قرار دارد. هدف این شاخص ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش مشتق شده از آن است. شاخص سرمایه فکری به نسل دوم از روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری تعلق دارد که کاستی‌های شیوه‌های پیشین را رفع می‌‌کند (ناظم و همکاران،1390).

اين الگو، تمامي مؤلفه‌هاي سرمايه فكري را در يك شاخص سازماني گرد هم مي‌­آورد. در اين ادغام، اهميّت ضريب اثرگذاري هر كدام از نماگرها نشان داده شده است. اين شاخص مديران را به طور مستقيم قادر به تشخيص و همچنين قضاوت دربارة وضعيت سرماية فكري سازمان مي‌سازد. همچنين، زمينة مقايسه بين سازمان‌ها و واحدهاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد.

بر مبنای این مدل، سرمايه فكري به سرمايه نيروي انساني، سرمايه سازماني و سرمايه مشتري و ارتباطات تقسيم مي‌گردد. سرماية سازماني نيز سرماية زيرساخت‌ها و سرمايه نوآوري را در برمي‌گيرد.

براي تعريف شاخص سرمايه فکري سازمان، بايد مهمترين معيارهاي سرمايه فکري تعريف و فهرست شوند. سپس بايد فهرست معيارهاي اندازه گيري سرمايه فکري سازمان را ارزيابي و دسته بندي کرده و براي هر بخش از سرمايه فکري، تنها تعداد کمي از معيارهاي معنادار را انتخاب کرد. پس از کارهاي فوق معيار انتخاب شده بايد در يک جدول وزن بندي و خلاصه شوند.

براي تهيه معيارهاي مذکور در تقسيم بندي سلسله مراتبي مدل شاخص سرمايه فکري بايد  سه مرحله زير انجام گيرد: بازنگري اساسي درشاخص‌هاي موجود، ايجاد شاخص‌هايي که نشانگر وجود جريان و ارتباط بين بخش‌هاي مختلف سرمايه فکري هستند و ايجاد سلسله مراتبي از شاخص‌هاي سرمايه فکري.

هرکدام از اين شاخص‌ها تحت يک شاخص اصلي طبقه بندي شده اند، اين کار بدين منظور است که  بتوان از آن براي مقايسه يک بخش درطول زمان (روند) و يا مقايسه يک بخش با ساير بخش‌ها استفاده کرد.

اين مدل كليه‌ي معيارهاي مختلف سرمايه فکري را در يک جدول يا حداقل در تعداد کمتري از معيارها يکپارچه مي كند. به اين ترتيب امکان ايجاد يک تصوير جامع از سرمايه فکري سازمان مهيا می گردد، تصويري که اجازه مقايسه بيروني را به سازمان مي دهد و همچنين رابطه بين سرمايه فکري و سرمايه مالي يک سازمان را پيگيري مي­کند.

۱ Intellectual Capital Serviced IC_Index

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.