توسعه و مشارکت کارکنان-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

دانلود پایان نامه

توسعه و مشارکت کارکنان

 • تعالی، حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
 • سازمان های متعالی، شايستگی های لازم حال و آينده جهت به اجرا در آوردن خط مشی ها، استراتژی ها، اهداف و برنامه ها را شناسايی و درک می کنند. آنها با جذب و توسعه کارکنانشان، به شايستگی های مورد نظر دست يافته و آنان را فعالانه و مثبت، به گونه ای همه جانبه حمايت می نمايند، توسعه کارکنان را ترويح و حمايت کرده و آزادسازی کامل قابليت هايشان را ممکن     می سازند.
 • اين سازمان ها کارکنان را به منظور مواجهه و تطبيق با تغييرات مورد نياز عملياتی و قابليت های فردی اماده می کنند. اهميت فزاينده سرمايه های فکری شان را درک کرده و از دانش آنان در جهت منافع سازمان بهره می گيرند. در جستجوی روشهايی برای توجه، پاداش دهی و تقدير از کارکنان هستند که به ايجاد و اجرای ايده های بهبود استفاده می کنند.

7-16-1- يادگيری، نوآوری و بهبود مستمر

 • تعالی، چالش طلبيدن وضع موجود و ايجاد تغيير به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از يادگيری است.
 • سازمان های متعالی، همواره در حال يادگيری از فعاليت ها و عملکرد خود و ديکران هستند. بهينه کاوی داخلی و خارجی را جدی می گيرند. دانش کارکنانشان را به منظور حداکثر نمودن يادگيری در سراسر سازمان به کارگرفته و همگان را از آن بهره مند می کنند.
 • ايده های کليه ذينفعان، به خوبی مورد پذيرش و استقبال قرار می گيرد و نگاه کارکنان به ورای زمان حال و قابليت های کنونی، سوق داده می شود. آنها به دقت سرمايه های فکری خود را حفظ کرده و ار آن برای دستاوردهای تجاری سازمان به صورت مناسب استفاده می کنند.
 • کارکنان آنها، همواره شرايط فعلی را به چالش طلبيده و در جستجوی فرصت های نوآوری و بهبود مستمر که به ارزش افزوده بيانجامد، هستند.

8-16-1- توسعه همکاری های تجاری

 • شركت هاي متعالی، تشخيص می دهند در دنيای کنونی که همواره همراه با تغييرات و افزايش تقاضاست، دستيابی به موفقيت، بستگی کامل به توسعه همکاری ها دارد و بر اين اساس است که همواره در پی توسعه همکاری ها با ديگر سازمان ها هستند. اين همکاری ها، آنها را به ايجاد ارزش افزونتر برای ذينفعانشان از طريق بهينه نمودن شايستگی ها و صلاحيت های محوری قادر می سازد. اين همکاری ها می تواند با مشتريان، جامعه، تامين کنندگان و حتی رقبا بر مبنای بهره مندی دو جانبه ای که به روشنی، شناسايي و تعريف شده است، انجام پذيرد. همکاران تجاری برای دستيابی به اهداف مشترک، با يكديگر همکاری کرده و هر کدام، ديگری را از طريق در اختيار گذاشتن تجربيات، منابع و دانش، پشتيبانی و بر مبنای احترام و اعتماد متقابل و صداقت، ارتباط پايداری را بنا می کنند. [1]
 • 9-16-1- مسؤوليت اجتماعی شركت ها
 • تعالی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که شركت ها در آن فعاليت می کند و تلاش برای درک و پاسخگويی به انتظارات ذينفعان سازمان در جامعه است.
 • شركت هاي متعالی، به عنوان شركت هاي مسؤول با ايجاد شفافيت و پاسخگويی مناسب به ذينفعانشان در قبال عملکرد خود، رويکردهايی اخلاقی اتخاذ می کنند، به مسؤوليت اجتماعی و حفظ محيط زيست حال و آينده توجه نموده و فعالانه آن را ترويج می کنند. مسؤوليت های اجتماعی سازمان در ارزشهای شركت بيان گرديده و باساير فعاليتهای شركت يکپارچه شده است.
 • اين شركت ها انتظارات و الزامات قانونی، اجتماعی، محلی و حتی منطقه ای خود را از طريق مشارکت و فعاليتهای آزاد ذينفعان، برآورده می کنند.
 • اين شركت ها، ضمن اينکه در مورد ريسک ها و مخاطرات، مديريت صحيحی را اعمال می کنند، در تلاش برای اجرای پروژه هايی هستند که هم منافع شركت و هم منافع جامعه را تامين نمايد و اطمينان کامل کليه ذينفعان را نيز در نظر دارند. آنها از تأثيرات حال و آينده شركت بر جامعه آگاه بوده و مراقبت های لازم را برای حداقل نمودن اثرات زيان بار اعمال می کنند.

 

مدلی که جايزه ملی بهره وری و تعالی شركت بر آن استوار است شده، دارای نه معيار است. پنج معيار آن، توانمند سازها و چهار معيار ديگر نتايج هستند.

تواندمندسازها : رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکتها و منابع، فرآيندها

نتايج : نتايج مشتريان، نتايج کارکنان، نتايج جامعه، نتايج کليدی عملکرد

معيارهای ”توانمندساز“، آنچه را يک سازمان انجام می دهد پوشش می دهند و معيارهای نتايج، آنچه را که يک سازمان بدست می آورد. ”نتايج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آيند و ”توانمندسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتايج“ بهبود می يابند. شکل زير، نمايی از مدل را نشان داده که پويايی مدل در آن نمايان است. نوآوری و يادگيری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود يافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتايج را به دنبال خواهد داشت.[2]

[1] [1] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[1] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو

 

[2] [2] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[2] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.