تامين‌كنندگان نهايي:/پایان نامه درباره تکنیک‌های MADM

دانلود پایان نامه

انتخاب تامين‌كنندگان نهايي

پس از شناسايي تامين‌كنندگان بالقوه لازم است يك فرايند ارزيابي به منظور شناسايي تامين‌كننده يا تامين‌كنندگان نهايي انجام گيرد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه روشي واحد براي ارزيابي تامين‌كنندگان نهايي وجود ندارد و سازمان‌ها مي‌توانند به اقتضاي شرايط و صلاحديد كارشناسان خود از روش‌هاي مختلفي استفاده كنند. در طول نيم قرني كه مساله انتخاب تامين‌كننده مورد توجه قرار گرفته است روش‌هاي متعددي ارائه شده است كه به علت گستردگي روش‌ها تنها به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود.

2-2-1-6-1 : مدل‌هاي وزن‌دهي خطي[1]

در مدل‌هاي وزن‌دهي خطي، به هر معياري وزني تعلق مي‌گيرد، بطوريكه بيشترين وزن به بهترين معيار و كمترين وزن به كم اهميت‌ترين معيار تعلق خواهد گرفت. بر اين اساس نرخ هر معيار در وزنش ضرب شده و حاصل ضرب‌ها جمع مي‌شوند تا يك تابع براي هر تامين كننده بدست آيد و در نتيجه تامين‌كننده‌اي انتخاب خواهد شد كه بيشترين حاصل جمع نرخ ها را داشته باشد. تيمرمن ]67[ و زنز ]79[ درباره تعدادي از مدل‌هاي وزن‌دهي خطي بحث نموده‌اند.

در طول چند سال اخير تعداد زيادي از مدل‌هاي مختلف با تفاوت بسيار كم ارائه شده‌اند. اولين كاربرد مدل‌هاي وزن‌دهي خطي در انتخاب تامين‌كننده به مدل‌هاي جبراني مربوط مي‌شود. در اين مدل يك معيار با وزن زياد مي‌تواند توسط يك معيار با وزن كم جبران گردد (در صورتيكه در مدل غير جبراني كمترين سطح اختلاف بین دو شاخص احتیاج می‌باشد)]26[. در اين بين، مجموعه روش‌های فرا‌رتبه‌ای[2] به وسيله‌ي دي بوئر و همكارانش]27[ پيشنهاد گرديد كه يك روش شبه جبراني مي‌باشد. اين راه حل به خريدار امكانات بيشتري مي‌دهد تا بتواند بين جبران كردن شاخصها محدوديت داشته باشد و يك معيار خوب توسط يك معيار بد جبران نشود. سيانسي و گراندو ]35[  مدلي غير‌جبراني ارائه نمودند به اين صورت كه نرخ‌ها يا شاخصهاي مختلف با هم جمع نمي‌شوند فقط اطلاعات مختلفي به تصميم‌گيرنده جهت راحت تر شدن تصميم‌گيري ارائه مي‌نمايند. هر چند بنظر مي‌رسد اين راه حل كافي نمي‌باشد اما همچنان در اين راه بهبودي حاصل نشده است.

گريگوري]36[ روشي را جهت تخصيص سفارش‌ها به تامين‌كنندگاني كه با هم بيشترين نرخ وزن‌دهي را كسب كردند، ارائه نمود. اين روش دومين كاربرد ارائه شده از مدل وزن دهي خطي مي باشد. بطور كلي تعداد مدل هاي ارائه شده جهت حل مساله غير قطعي و غير دقيق انتخاب تامين كننده بسيار زياد مي باشند.

سوكوپ]62[ يك راه حل بر پايه شبيه سازي جهت به حساب آوردن عدم قطعيت با در نظر گرفتن تقاضا و خدمات پس از فروش ارائه نمود. مشكل استفاده از بعضي روش ها مانند شبيه سازي اين است كه در اين گونه روش ها وزن دهي به شاخصها كمي مشكل تر از روش هاي ديگر مي باشد. در اين مسائل امتياز دهي و انتخاب تامين كننده كمي مشكل مي باشد.

هيل و نيديك ]51[ مقاله‌اي در زمينه استفاده از AHP در انتخاب تامين‌كننده در شرايطي كه اطلاعات غير دقيق در هنگام تصميم‌گيري موجود باشد، ارائه نمود. بطور خلاصه  AHP توانست مشكل وزن دهي به شاخص‌هاي مدل‌هاي وزن دهي خطي را حل كند. در AHP که روشی بر مبناي مقايسات دودوئي است، كافيست تصميم‌گيرندگان يا به عبارتي خريداران اطلاعاتي در مورد رابطه كيفي بين شاخص‌هاي مختلف و همچنين ارتباط شاخص‌ها بين تامين‌كنندگان مختلف را بصورت شفاهي بيان نمايد. تالوري و سالكي ]59[ در مورد انتخاب تامين‌كننده با استفاده از ANP كه همان پردازش تحليلي شبكه و نسخه پيشرفته‌تر AHP مي باشد ارائه نمودند.ويليس و همكارانش]77[ يك مقايسه دودويي بين شاخصهاي دو تامين‌كننده مختلف براي انتخاب بهترين تامين‌كننده را تحليل و بررسي نمودند. مين]14[، براگليا و پتروني]53[ به ترتيب روشي را كه آنرا سنجش سطحي[3] ناميدند مورد بررسي قرار دادند. اختلاف اين روش با روشهاي قبل در اين است كه خريدار احتياج به بدست آوردن دقيق وزن‌ها ندارد.

تامپسون]65[و ]66[ به ترتيب شبيه سازي مونت كارلو[4] و تكنيك مقياس گذاري را ارائه نمود. هر چند استفاده از اين روش‌ها براي بسياري از استفاده‌كنندگان ساده نبوده و تحليل را پيچيده تر و سخت‌تر مي‌نمايد در عوض كافي است كه حدود بازده شاخص‌ها و يا بصورت ساده اطلاعات كيفي را مشخص نمود. بالاخره تعدادي از نويسندگان جهت غلبه بر عدم قطعيت، استفاده از تئوري مجموعه‌هاي فازي را پيشنهاد كردند. اين مفهوم بطور گسترده‌اي وارد بحث انتخاب تامين‌كننده شده است]80[.

[1] Linear Weighting Models

[2] outranking

[3] Indefference trade-off

[4] Monte Carlo Simulation

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.