تاريخچه آموزش مهارت :/پایان نامه درباره کارایی مدارس کاردانش

دانلود پایان نامه

تاريخچه آموزش مهارت در ايران

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، توجه بسياري به آشناسازي دانش آموزان با محيط كار و برقراري ارتباط ميان صنعت و آموزش از طرف مسئولان نظام آموزشي مبذول شد و در اين زمينه اجراي تلا شهايي نيز صورت گرفت. براي مثال، مي توان از «اجرای طرح کاد» در دورة متوسطه و احياي طرح هنرستانهاي همجوار كارخانه در آموزشهاي فني وحرفه اي نام برد. اما از آنجا كه همة اين اقدامات بدون مشاركت جدي و تعامل با بخش صنعت و با رويكرد سنتي انجام شد، توفيق زيادي حاصل نگرديد. در دهة 1360 نيز با افزايش جمعيت دانش آموزي و محدود شدن رشته هاي بازرگاني و خدمات، سهم درصدي دانش آموزان در رشته هاي فني وحرفه اي سير نزولي پيدا كرد به طوري كه در سال 70-1369 به 6/12 درصد رسید. اما دهه 1370 و 1380 آموز شهاي فني و حرفه اي مجدداً افزايش قابل توجهي پيدا كردند، به طوري كه در حال حاضر حدود 34 درصد فار غ التحصيلان پايه هاي دوم و سوم دبيرستان را دانش آموزان فني و حرفه اي تشكيل مي دهند. براي گسترش ارتباط آموزش با بخشهاي اقتصادي و پاسخگويي به نيازهاي بازار كار، در طراحي نظام جديد آموزش متوسطه، شاخة كاردانش تأسيس شد و براي توسعة آن با همكاري تمام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات توليدي و خدماتي اقداماتي صورت پذيرفت. با توجه به اهداف خاص تأمين اين رشته در برنامه ريزي درسي رويكرد پاسخگويي به نيازهاي بازاركار و صنعت مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاشهاي انجام شده براي مشاركت وزارتخانه ها و بخشهاي ديگر دولتي و غيردولتي در توسعة اين آموزشها، نظام آموزش فني وحرفه اي در تشخيص نيازهاي واقعي و جلب همكاري بخشها و دستيابي به اهداف آموز شهاي فني وحرفه اي موفقيت كمّي به دست آورده است (محمد علی، 1390).

 

2-3- معرفی شاخه تحصيلي كاردانش

نظام جديد آموزش و پرورش متوسطه پس از اينكه در سال 1369 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. بر اساس ساختار جديد، آموزش متوسطه شامل شاخه نظري و شاخه فني و حرفه اي گرديد كه دانش آموزان پس از گذراندن پايه اول بر حسب استعداد، رغبت، عملكرد تحصيلي و امكانات موجود به يكي از شاخه هاي تحصيلي مذكور هدايت مي شوند. طراحی و اجرای آموزشهای شاخه کاردانش با عنایت به آئین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، مراکز آموزشی و تولیدی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه مصوب 27763/ ت 444 ه- مورخ 28/9/71 هیأت محترم وزیران از طریق توافقنامه هایی با همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی آموزشهای مهارتی انجام می شود (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، 1384).

2-4- شاخه كاردانش، ویژگی ها، اهداف وساختارآن

يكي از مؤلفه هاي نوين در نظام جديد آموزش متوسطه شاخه كاردانش است كه يكي از دستاوردهاي اين نظام آموزشي به شمار مي آيد، به طوري كه با گذشت بيش از يك دهه از اجراي آن عملكرد بيروني و آثار و نتايج بيشمار آن روز به روز و يكي پس از ديگري نمايان مي شود. هدف کلی این شاخه تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر می باشد. از جمله آثار و ويژگي های شاخه کاردانش مي توان به موارد مشروحه ذيل اشاره نمود:

1- سازماندهي، طراحي و سمت گيري آموزش هاي مهارتي براي ورود فارغ التحصيلان به بازار كار و اشتغال مولد، متناسب با مقتضيات جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي.

2- استفاده از امكانات دستگاههاي دولتي و مؤسسات خدماتي و توليدي بخش غير دولتي براي برنامه ريزي و اجراي رشته هاي تحصيلي و حرفه آموزي هنرجويان (آموزش هاي خارج از آموزش و پرورش).

3- پرورش روحيه كار آفريني به جاي پرورش روحيه كار جويي در فارغ التحصيلان آموزشهاي مهارتي.

4- گسترش سريع و فراگير شدن آموزش هاي مهارتي به دليل ظرفيت بالاي سازگاري روش هاي اجرايي و محتواي رشته هاي مهارتي با نياز هاي ملي ومنطقه اي.

 

اهداف کلی کاردانش

  • تربيت نيروي انساني در سطوح نيمه ماهر و استاد كاري و سرپرستي براي بخشهاي صنعت، كشاورزي وخدمات.
  • احراز آمادگي نسبي هنرجويان براي ادامه تحصيلي در رشته هاي خاص علمي- كاربردي.

 

ساختارکاردانش

شاخه تحصيلي كاردانش از سه زمينه صنعت، خدمات و كشاورزي تشكيل گرديده است. هرزمينه داراي يك يا چند گروه و هرگروه داراي يك يا چند رشته اصلي مي باشد و هر كدام از رشته ها داراي يك يا چند رشته مهارتي هستند و در تمامي رشته هاي مهارتي اين شاخه تحصيلي 53 واحد به دروس عمومي و انتخابي و 43 واحد به دروس مهارتي، تكميل مهارت و اختياري اختصاص يافته است. ضمن اينكه واحدهاي آموزشي مربوط به اين شاخه تحصيلي را هنرستان كاردانش مي نامند.

الف)دروس عمومي: درس هايي است كه آموختن آنها براي ارتقاء بينش علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دانش آموزان دوره متوسطه ضرورت دارد.

ب)دروس انتخابي: درس هايي است كه با توجه به تفاوت هاي فردي به منظور پرورش علايق و استعداد ها و يا رفع نيازهاي آموزشي دانش آموز توسط وي از بين مجموعه اي از دروس فعاليت محور، برابر شيوه نامه مربوط، در پايه اول آموزش متوسطه انتخاب مي شود.

 ج) استاندارد مهارتي: آن دسته از درسهاي اختصاصي شاخه تحصيلي كاردانش است كه از طريق آنها مهارت هاي مورد نياز براي اشتغال به يك كار مفيد به صورت نظري و عملي براساس استاندارد مربوط آموزش داده مي شود. اين دروس حداقل 20 و حد اكثر 43 واحد مي باشند.

د) دروس تكميل مهارت: درس هايي است كه هدف آنها افزايش سطح اطلاعات و مهارت هاي مورد نياز می باشد اين دروس عبارتند از: كارورزي، كارآفريني، ايمني كار و بهداشت و قانون كار.

ه ) دروس اختياري: درس هايي كه به تعداد واحدهاي مورد نياز هر يك از رشته هاي شاخه كاردانش متناسب با فعاليت و هدف هاي هر رشته و حسب شرايط و مقتضيات به هنرجويان كاردانش ارائه مي شود. اين دروس مهارت هاي هم خانواده، دروس تخصصي و دروس عمومي ساير شاخه هاي تحصيلي ديگر هستند كه حداكثر 14 واحد مي باشند (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، 1384).

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.