تاثیر اجتماعی-پایان نامه درباره پذیرش وکاربرد فناوری

دانلود پایان نامه

تاثیر اجتماعی

تاثیر اجتماعی بصورت میزانی که یک فرد مهم درمی یابد که دیگران باور دارند که او باید از این سیستم جدید استفاده نماید تعریف می شود. تاثیر اجتماعی بعنوان یک تعیین­کننده مستقیم برای تمایل رفتاری بصورت هنجار ذهنی در TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB، فاکتورهای اجتماعی در MPCU، و تصویر در IDT نشان داده می شود. تامپسون و همکاران (1991) از عبارت هنجارهای اجتماعی در تعریف ساخت خودشان استفاده کردند و مشابهت آن را با هنجار ذهنی در TRA تائید نمودند. تا آنجا که آنها دارای برچسب های متفاوتی هستند، هر کدام از این ساخت ها  شامل فرضیه ای  صریح  و ضمنی می باشند که رفتار افراد با باوری متاثر می شود که  آنها  گمان می کنند که دیگران آنها را بعنوان نتیجه تکنولوژی استفاده شده  می بینند. پیوست 1و 2 و3 سه ساخت مرتبط با تاثیر اجتماعی را نشان می دهد: هنجار ذهنی (TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB)، فاکتورهای (عامل های) اجتماعی (MPCU) و تصویر (IDT).

مقایسه مدل حاضر پیوست  1 و 2 و3 نشان داد که ساخت های تاثیر اجتماعی که در بالا فهرست شد، بطور مشابهی عمل می­کنند. هیچکدام از ساخت های تاثیر اجتماعی در زمینه های اختیاری معنادار نیست؛ هرچند، هر کدام زمانیکه بکارگیری اختیاری می باشد، معنادار می شود. ونکاتش و دیویس (2000) پیشنهاد کردند که چنین اثراتی می تواند به پذیرش در زمینه های اجباری نسبت داده شود که منجر به تاثیرات اجتماعی برای دارا بودن اثری مستقیم بر تمایل می شود؛ در عوض، تاثیر اجتماعی در حوزه ­های اختیاری با اثرگذاری بر ادراکات در مورد تکنولوژی عمل می کند مکانیزم های دخیل در اینجا درونی سازی و هویت بخشی می باشند. در وضعیت اجباری، تاثیر اجتماعی به نظر تنها در مراحل اولیه تجربه فردی با تکنولوژی دارای اهمیت است و با نقش سایشی آن در طول زمان و درنهایت بی معنا  شدن با بکارگیری تحمیلی کم اهمیت می شود(ونکاتش و دیویس 2000).

نقش تاثیر اجتماعی در تصمیمات پذیرش تکنولوژی پیچیده است و در معرض دامنه ای وسیع از تاثیرات تصادفی قرار دارد. تاثیر اجتماعی دارای اثری بر رفتار فردی از طریق سه مکانیزم است: پذیرش، درونی سازی و هویت بخشی. در حالیکه دو مکانیزم دوم با تغییر ساخت باور یک فرد مرتبط هستند و یا منجر می شوند که فردی به منافع حالات اجتماعی بالقوه پاسخ دهد، مکانیزم پذیرش سبب می شود که یک فرد بطور ساده ای تمایل خود در پاسخ به فشار اجتماعی را تغییر دهد- بعبارت دیگر، گرایش های فردی برای سازگاری با تاثیر اجتماعی. تحقیق پیشین پیشنهاد می کند که افراد با احتمال زیادی با انتظارات دیگران سازگار می شوند زمانیکه آن افراد توانایی پاداش دادن به رفتار یا تنبیه عدم رفتار را دارا هستند. این دیدگاه پذیرش با نتایج سایر نوشتارهای قبول تکنولوژی سازگار بوده و نشان می دهد که اعتماد بر عقاید دیگران تنها در وضعیت های اجباری معنادار است، بخصوص در مراحل اولیه تجربه، زمانیکه عقاید فردی نسبتا ناشناخته است. این فشار هنجاری در طول زمان تحلیل خواهد رفت همزمان با اینکه تجربه افزایش می یابد، بنیانی عملی تر را برای  تمایل فرد برای استفاد از این سیستم فراهم می آورد.

این تئوری پیشنهاد می کند که زنان بیشتر تمایل دارند تا نسبت به عقاید دیگران حساس­تر باشند و بنابراین تاثیر اجتماعی را برجسته تر می یابند خصوصا زمانیکه  تمایلی برای استفاد از تکنولوژی جدید را شکل می دهند. در مورد انتظارهای عملکرد و تلاش، اثرات جنسیت  ممکن است با پدیده های روانشناسی موجود در نقش های جنسیتی که بطور اجتماعی ساخته شده، تحریک و ایجاد گردد. مرور فرا تحلیلی رودس[1] (1983) بر روی اثرات سن بدین نتیجه رسید که نیازهای پیوندجوئی با سن افزایش می یابد، و پیشنهاد می کند که کارکنان مسن­تر احتمال بیشتری دارد تا برتری افزایشی را به تاثیرات اجتماعی بدهند، با این اثر که با تجربه کاهش می یابد. بنابراین، انتظار یک تعامل پیچیده با این متغیرهای تعدیل کننده همزمان با تاثیر بر رابطه­ی  تاثیر- تمایل اجتماعی  وجودداشته است.

Rhodes[1]

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.