Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

تاثيرICT در روستا:”پایان نامه درباره نقش دفاتر پیشخوان”

روستا و تاثيرICT در آن

توسعه ICT را ميتوان از جنبه هاي مختلف بررسي نمود. ايجاد زيرساخت ارتباطي و ميزان بهره برداري از آن از مهمترين شاخصهاي مورد توجه در تمامي موارد ميباشد. نمودار 2-1 ميزان بهره برداري از امكانات مختلف ارتباطي در جهان را نشان مي دهد. وضعيت توسعه اينترنت و شبكه هاي باند پهن در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و مقايسه آنها با متوسط جهاني در نمودارهای 2-2 و 2-3 نماش داده شده است. همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين موارد اختلاف قابل ملاحظه اي بين  کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشاهده مي شود.

فراهم آوردن فرصت هاي برابر براي تمام افراد جامعه در برخورداري از امكانات و منابع موجود از مهمترين اهداف توسعه است. بهره مندي افراد از امكانات بهتر در شهرها در مقايسه با روستاها منجر به تمركز بيشتر جمعيت در نقاط شهري و توسعه بيشتر در آن مناطق ميشود كه اين خود مشكلات ثانويه اي را به وجود مي آورد.(امینی؛1383؛41)

بسياري از امكانات قابل ايجاد در هر مكاني نميباشند. علاوه برآن در صورت امكان نيز بايد حداقل استفاده براي آن وجود داشته باشد تا ايجاد و بهره برداري و نگهداري آن مقرون به صرفه باشد. اگرچه نمي توان از روستا تعريف واحدي را يافت زيرا هر كشور معياري خاصي را براي تعين روستاها در نظر مي گيرند ولي مهمترين معياري كه تاكنون در نظر گرفته شده است تعداد سكنه در منطقه مورد نظر است. توسعه در ابتدا باعث جذب جمعيت از مناطق اطراف مي گردد ولي اگر توسعه بطور متعادل انجام شود اين جابجائي نامناسب متوقف شده و در نتيجه از تمام ظرفيت جغرافيائي كشور استفاده مي گردد

با افزايش و بكارگيري ICT در نقاط كم جمعيت ميتوان توسعه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي را به همراه كيفيت در آن نقاط به وجود آورد و بسياري از امكانات را از راه دور با هزينه كمتر و بدون نياز به ايجاد ساختارهاي اداري فيزيكي در روستاها فراهم نمود. به دليل تعداد بيشتر روستاها اثر توسعه ICT روستائي در كشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر خواهد بود. با نگاه همزمان به آمار جمعيت روستائي در جدول 1 و ميزان توسعه امكانات در نمودارهای 2-2 و 2-3 نياز به برنامه هاي توسعه ICT در كشورهاي در حال توسعه به شدت بيشتري حس ميشودکه طراحي و اجراي برنامه در گرو تدوين مدل توسعه مناسب است.