ايجاد دانش،پایان نامه درمورد بهبود عملكرد زنجيره تأمين

دانلود پایان نامه

ايجاد دانش

ايجاد دانش به توانايي سازمانها در ايجاد ايده ها  و راه حل هاي نوين  و مفيد اشاره دارد. سازمان ها با توسعه  و  تجديد ساختار دانش قبلي و كنوني با روش هاي مختلف به خلق واقعيّت ها  و مفاهيم جديد مي پردازد.

ايجاد دانش فرآيند مهمّي است كه در آن انگيزه ، تلقين ، تجربه  و شانس ، نقش مهمّي ايفا مي كنند. معيار سنجش دانش نو، نقش مؤثّر آن در حل مسايل جاري  و نوآوري در بازار است.

با اين حال توصيّه نمي شود كه سازمان ها بكوشند تحت هر شرايطي ، دانش جديد ايجاد نمايند.روش هاي مختلفي وجود دارد كه با آن ها مي توان تجربيّات را دوباره آزمود . در برخي موارد يك سازمان مي تواند با استفاده از استراتژي تقليد ، تكرار  و جايگزيني بخشي از دانش موجود را دوباره احيا نمايد . در برخي موارد يك سازمان مي تواند با تكيّه بر توانايي هاي خود  و كاهش كاستي ها تواناييهاي خود را بهبود بخشد.

 

2-3-5-2  اعتبار بخشي به دانش

اعتبار بخشي به دانش ، به گستره اي اشاره دارد كه شركت ها مي توانند بر روي دانش اثر گذاشته  و اثرات آن را بر محيط سازماني ارزيابي نمايند. چرا كه با گذشت زمان بخشي از دانش گذشته نياز به بازنگري  و انطباق با واقعيت هاي كنوني دارد . اغلب تقابل مداوم  و چند وجهي بين فنآوري ، فنون و افراد براي سنجش اعتبار دانش مورد نياز است . براي مثال وقتي سازمان مجموعه جديدي از فناوري ها ، ابزار  ، رويّه ها  و فرآيند ها را به كار مي گيرد ، نيازمند بهبود و روز آمد سازي مهارت هاي كاركنان خود است تا بتواند به خوبي خود را با واقعيّت هاي رقابتي جديد منطبق سازد.

اعتبار بخشي به دانش  ، فرآيند مبحثي از كنترل ، آزمون  و بهبود مداوم دانش پايه براي رسيدن به واقعيّت هاي موجود و بالقوّه است. با تغيير واقعيّت ها  ، نيازبه  تبديل دانش به اطلاعات و داده پيش مي آيد.به اين دليل كه پيشرفت در يك زمينه ، اطلاعات ، فرضيّه ها ، قوانين و مقررات جديدي را ايجاد كرده  و بخشي از قواعد و فرضيّه هاي قديمي را از رده خارج مي سازد. بنابراين براي سازمان ها مرور ، آزمون  و افزايش مداوم اعتبار دانش پايه براي رسيدن به دانش جاري ضروري است.

 

2-3-5-3  ارائه دانش

ارائه دانش حاكي از شيوه هايي است كه از آن طريق دانش به اعضاي سازمان ارائه مي شود.به طور كلّي سازمان ها مي تواند روند هاي مختلفي در جهت ايجاد دانش پايه خود اتّخاذ نمايند. با اين وجود دانش سازماني در موقعيّت هاي مختلفي توزيع شده ، روند هاي مختلفي را در بر دارد  و در رسانه هاي مختلف چاپي و الكترونيكي ذخيره شده است و هر كدام گونه متفاوتي از ارائه دانش را ايجاب مي كند. به دليل اين گونه هاي مختلف ، تجديد ساختار  و منسجم ساختن  اين دانش از منابع مجزّا براي اعضاي سازمان دشوار است. براي مثال ممكن است در يك سازمان هر بخش از داده هاي خود را به شكلي پردازش نمايد كه با ديگر بخش ها هماهنگي نداشته باشد چرا كه استانداردي براي يك فرصت يكسان وجود نداشته باشد. اگرچه اعضاي سازمان امكان دارد اطلاعات مربوط را از طريق سازماندهي داده ها در پايگاه هاي مختلف بيابند امّا باز هم منسجم ساختن  و تعبير اطلاعات از جهات مختلف دشوار است.

اعضاي سازمان با مجموعه هايي از شيوه ها سر و كار دارند . اگر لازم باشد كه آن هاشيوه كاري خاصّي را بياموزند ، تأخير در منسجم سازي و دروني سازي اين دانش جديد امري طبيعي است. بنابراين يك سازمان ممكن است استاندارهاي برنامه ريزي يكساني ايجاد نمايد  و يا از الگوهاي يكساني براي ارائه « داده » ، « دانش » و « اطلاعات » بهره گيرد.

 

2-3-5-4  اشتراك دانش

لازم است كه دانش قبل از بهره برداري در سطوح سازماني در درون سازمان به اشتراك گذارده شود. تعامل بين فناوري هاي سازمان ، فنون و افراد مي تواند اثر مستقيم بر توزيع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار سازماني با توجّه به شكل كنترل ها  و نقش هاي سنتّي ، فرصت هاي توزيع دانش  و تعامل بين فناوري ها ، فنون و افراد كاهش  مي دهد. به عبارت ديگر، ساختنار افقي سازماني ، تقويّت و سياست در هاي باز ، جريان دانش را در ميان بخش ها  و افراد سرعت مي بخشد. استفاده از پست الكترونيكي ، شبكه داخلي ، بولتن  و گروه خبري به توزيع بهتر دانش در درون سازمان كمك كرده و به واسطه آنها افراد مي توانند با يكديگر از جنبه هاي مختلف تبادل نظر نمايند.

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.