اهمیت رهبری خدمتگزار:پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان

دانلود پایان نامه

اهمیت رهبری خدمتگزار

پیتر دراکر معتقد است که در سازمان­های قرن 21 که مهمترین ویژگی آن­ها اتکا به دارایی­های دانشی است، اعتماد به کارکنان برای ایجاد و توسعه دانش، پارادایم جدیدی را در رهبری می­طلبد که تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی پیروان باشد (حسین­پور و آهوپای،1392). كاركناني كه وقت و انرژي­شان را در يك سازمان سرمايه­گذاري مي­كنند، انتظار برخورد منصفانه دارند. اين انتظارات، توجه فزاينده­اي از رهبران به منظور تمركز بر انصاف ادراك شدة كاركنان مي­طلبد. براي رهبران و سازمان هايي كه در تشخيص اين انتظارات شكست مي­خورند و يا آن­ها را زير پا مي­گذارند، چه رخ مي­دهد. تحت چنين شرايطي كه پيامدها و رويه­ها غيرمنصفانه ادراك مي­شوند، كاركنان براي توجه نزديك­تر به اعمال رهبر مستقيم يا سرپرستشان نسبت به آنان، برانگيخته خواهند شد. سرپرستان، مستقيم­ترين نمايندگان يك سازمان­اند و انتظار مي­رود برخورد مناسبي نشان دهند. به علاوه، فردريكسون نيز معتقد است كه مشكل واقعي اداره امور عمومي، گسيختگي و گسستگي بين سازمان­ها و كاركنانشان است. در نتيجه آنچه كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، آنست كه چگونه اين سيستم­ها مي­توانند به صورت ارگانيك براي توسعه گروه از طريق همكاري، خدمتگزاري و توازن بين افراد و سيستم عمل كنند. پس مي­توان رهبري خدمتگزار را به عنوان الگويي ويژه براي مديران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ايده آل، رهبراني هستند كه همواره به خدمت رساني به پيروان و احترام به شأن و مقام آن ها متمايل بوده، به رشد و پيشرفت سازمان و حداكثرسازي ظرفيت كاركنان خود اهميت مي دهند. بنابراين انعكاس توجه، ارزشمندي و رهبري خدمتگزار در رفتارهاي سرپرست، حس خوبي ايجاد مي­كند. اين حس، حسي از اعتماد به سرپرست و متعاقب آن اعتماد به سازمان را در كاركنان شكل مي­دهد (نادی و قهرمانی،1390).

بنابراین نظريه رهبري خدمتگزار به عنوان يك سبك اخلاقي اثربخش در رهبري و مديريت در بين نظريه­هاي رهبري از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد كه مي­توان آن­را يكي از سبك­هاي ايده آل در توجه به عوامل انساني به شمار آورد (دامغانیان، 1390: 19).

وجود فضای امن، سالم، توام با اعتماد و تعهد را در سازمان به منظورتسهیل فرآیندهای ایجاد، تسهیم و استفاده از دانش ضروری می دانند. ادبیات رهبری خدمت گزار وجود چنین ویژگی­های فرهنگی را در رهبران خدمت گزار تایید می­کند (حسین­پور و آهوپای،1392).

سبك رهبري خدمتگزار، پتانسيل زيادي براي بهبود رهبري سازمان دارد و رهبر خدمتگزار، انگيزة زيادي براي تمركز بر نيازهاي پيروان داشته، خدمت به آنان را در هستة امور خود قرار مي دهد. رهبران خدمتگزار همواره دغدغة تعالي و رشد انسان­ها را دارند، آنان پيروان را به داشتن تعهد، فداكاري، نظم و انضباط و بهترين بودن تشويق كرده، ارزش­هاي خوب را فراتر از حرف و شعار و از طريق عمل و كردار خود در فرهنگ سازماني تزريق مي كنند (Sousa & Dierendonck, 2010).

از سوی دیگر رهبری خدمتگزار این پتانسیل را دارد تا عملکرد سازمانی را در زمینه های مختلفی همچون بهره وری، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی تیمی، اثربخشی سازمانی، عملکرد مالی و توانمند سازی را تحت تاثیر قرار داده و بهبود بخشد.

رهبري خدمتگزار با حس طبيعي فردي آغاز مي­شود. يعني فردي كه تمايل ذاتي دارد كه خدمت كند. اين انتخاب آگاهانه، فرد را مشتاق مي­كند تا ديگران را هدايت كند. زماني كه به افراد خدمت رشد ارائه مي­شود،

آن­ها با دريافت خدمت، سالم­تر، خردمندتر، آزادتر و داراي استقلال بيشتر مي­شوند و حتي دوست دارند كه خودشان هم خدمتگزار شوند و به اين ترتيب نتايج برجسته و باشكوهي در جامعه پديد مي­آيد و افراد جامعه سود ميبرند (خالصی و همکاران،1391).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.