انگیزه مدیریت سود-پایان نامه درباره کیفیت سود در شرکت

دانلود پایان نامه

اگرچه انگيزه مديران براي انتشار سود پيش بيني شده به بازار (در شرايط افشاي اختياري) كاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران شركت و سرمايه گذاران و تحليلگران است، ولي آنها ممكن است در جهت حفظ و تأمين منافع خود و نيز جلوگيري از قيمت گذاري نادرست سهام اقدام به انتشار سود پيش بيني شده در بازار كنند. نتايج پژوهش ها نشان مي دهد ، وجود منافع شخصي مديران مي تواند بر رفتار آنها در تعيين سودهاي پيش بيني شده تأثيرگذار باشد. (هیرتز[1]، 2008) مديران با درجه بالاتر منافع وابسته به سهام شركت، تمايل بيشتري براي استفاده از مكانيزم انتشار سود پيش بيني شده سهام در جهت جلوگيري از قيمت گذاري نادرست سهام دارند. (ناگار و همکاران[2] ، 2003)

اگرچه يك برداشت از اين موضوع اين است كه مديراني كه منافع آنها به قيمت سهام شركت مرتبط است (مانند طرح هاي پاداش مبتني بر سهام) همواره اقدام به انتشار پيش بيني هاي سودي در جهت افزايش قيمت سهام مي كنند، ولي نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه در برخي شرايط، منافع مديران ممكن است در جهت انتشار اطلاعاتي (ارائه پيش بيني هايي) باشد كه قيمت سهام را در جهت منفي و به منظور كاهش، تحت تأثير قرار دهد.(آبودی و کاسینگ[3] ، 2000) نتايج اين پژوهش ها نشان مي دهد، مديران داراي انگيزه هايي براي مديريت پيش بيني سودهاي اعلام شده خود به بازار در جهت حفظ و تأمين منافع خود بوده، اين منافع مشخص مديران در شركت نقش بسيار مهمي در تعيين و اعلام سود پيش بيني شده مديريت به بازار دارد. چگونگي تأثيرگذاري اطلاعات منتشرشده توسط مديريت شركت ها درباره ي سود پيش بيني شده تحت تأثير كيفيت و قابليت باور اين اطلاعات است. حسابرسي به عنوان بخشي از نظام راهبري شركت،  می تواند نقش مهمي در اعتباربخشي و حصول اطمينان از كيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت به بازار سرمايه داشته باشد. حسابرسي به عنوان مكانيزم نظارتي مي تواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات حسابداري و از جمله سود حسابداري از طريق به حداقل رسانيدن تفاوت بين وقايع اقتصادي گزارش شده و شرايط اقتصادي موجود در واحد تجاري كه براي استفاده كنندگان برون سازماني غيرقابل مشاهده است، شود. به طور مشخص، حسابرسي باكيفيت از طريق كاهش ميزان خطاي (سهوي و عمدي) موجود در اطلاعات حسابداري باعث افزايش قابليت اطمينان گزارش هاي مالي مي شود. (بهن و همکاران[4] ، 2000). نتايج پژوهش ها نشان داده است، حسابرسي با كيفيت بالا، باعث كاهش مديريت سود (دستكاري تعمدي سود توسط مديريت) شده همچنين باعث كاهش ميزان خطاي اندازه گيري سهوي مديريت در سنجش سود شود. يكي از عواملي كه از ديرباز به عنوان عامل تأثيرگذار بر كيفيت حسابرسي مورد توجه پژوهشگران و مجامع حرفه اي حسابرسي قرار گرفته است، موضوع چگونگي تأثير طول دوره تصدي حسابرسي بر كيفيت حسابرسي بوده است.

 

 

 

 

1-1-1-2- انگیزه های مدیریت سود

در تحقیقهای اخیر، انگیزه های فراوانی برای مدیریت سود شناسایی و معرفی شده است. انگیزه هایی نظیر فشارهای اعمال شده از جانب بازارهای سرمایه، اعتبار و شهرت شخصی مدیریت، قراردادهای پاداش مدیران، هموارسازی سود، کمینه سازی و صرفه جویی در مالیات، کاستن پراکندگی گزارش سود، ارائه تصویری مطلوب از عملکرد شرکت، افزودن قیمت سهام و کاستن هزینه های سیاسی از جمله عواملی هستند که مدیران را به مدیریت سود بر می انگیزد. (لیبی و سیبرت[5] ، 2009)

اما عمده ترین و بااهمیت ترین عوامل انگیزشی مدیریت سود را می توان به شرح زیر مطرح کرد :

  • انگیزه های قراردادی

شامل دو فرضیه طرح پاداش مدیران و فرضیه قرارداد بدهی می شود.( واتز و زیمرمان[6] ، 1986)

 

  • فرضیه هزینه سیاسی یا کاهش هزینه سیاسی

فرضیه هزینه سیاسی به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. اين فرضيه، پيش بيني ميكند كه شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركت هاي كوچك، به احتمال زياد از رويه هاي حسابداري استفاده ميكنند كه سود را كمتر نشان ميدهند. اندازه و بزرگي شركت، شاخصي براي توجه و مدنظر بودن وجهه سياسي آن است. بر اين اساس، فرض بر آن است كه اگر اشخاص طرف قرارداد شركت بدانند كه سود حسابداري نشان دهندة تملك انحصاري مالك نسبت به سود است، در آن صورت ممكن است اين آگاهي براي شركت گران تمام شود. از اين رو، اگر مديران شركت ها احساس كنند كه در كانون توجهات قرار گرفته اند، اين انگيزه را دارند تا از روشهاي حسابداري استفاده كنند كه سود را كمتر نشان ميدهد. آنها با اين گونه رفتار سعي دارند تا احتمال اقدامات سياسي عليه شركت و در نتيجه هزينه هاي مورد انتظار سياسي را كاهش دهند. هزينه هايي كه در پي افزايش سود از سوي اتحاديه هاي كارگري به منظور افزايش دستمزد ازشركت ها درخواست ميگردد، از جمله هزينه هاي سياسي است. (شیپر[7]، 1989).

 

  • انگیزه براورده کردن انتظارهای سود

در صورتی که انتظارهای سود برآورده نشود، می تواند به طور بااهمیتی بر قیمت سهام، شهرت و اعتبار مدیران اثر منفی داشته باشد. بنابراین، مدیران واحدهای تجاری برای اجتناب از بروز چنین پیامدهایی مایل به مدیریت سود هستند.

 

  • دريافت پاداشهاي مديريتي

اين فرضيه پيش بيني ميكند كه اگر بر اساس يكي از معيارهاي عملكرد (نظير سود حسابداري) به مدير پاداش داده ميشود، وي تلاش خواهد كرد تا از روشهاي حسابداري استفاده كند كه سود و در نتيجه پاداش خود را افزايش دهد. اگر مبالغ پرداختي به مدير به طور مستقيم براساس ارقام حسابداري (مانند سود، فروش، داراييها) محاسبه شود، هر گونه تغييردر روشهاي حسابداري، ميتواند بر پاداش پرداختي به مدير تأثيرگذار باشد. (همان منبع)

 

  • افزايش ارزش شركت

يك جريان ثابت سود ميتواند سطح بالاتري از سود تقسيمي (در مقايسه با جريان سود متغير) را تضمين كند كه حاصل آن افزايش ارزش شركت است ، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي دهد. از آنجا كه تغييرپذيري روند سودهاي خالص شركت ميتواند بر انتظارهاي ذهني سرمايه گذاران (در رابطه با دستاوردهاي محتمل آينده، از نظر سود خالص و سود تقسيمي) اثر بگذارد، اين امكان وجود دارد كه مدير

بتواند از طريق هموارسازي سود (يكي از ابزارهاي مديريت سود) اثري مطلوب بر ارزش سهام شركت بگذارد.(ریاحی بلوکی، 1381).

 

  • جذب سرمايه

جريان ثابت سود و در نتيجه، سطح بالاتر سود تقسيمي، سبب افزايش تقاضا براي اوراق بهادار شركت شده، در نتيجه قيمت اوراق بهادارآن افزايش و ريسك سرمايه گذاري در شركت كاهش مي يابد. بنابراين، سرمايه گذاران و اعتباردهندگان چنين شركتي را محل امن تري براي سرمايه گذاري و اعطاي اعتبار ميدانند و شركت توانايي بيشتري براي جذب سرمايه خواهد داشت. (کارلسون و همکاران[8]، 1997)

[1] Hirts et al 2008

[2] Nagar et al. 2003

[3] Aboody & Kaszink

[4] Behn et al

[5] Libby & seybert 2009

[6] Watts & Zimmerman, 1986

[7] Schipper, K. 1989

[8] Carlson steven and Chenchuramaiah T Bathala. 1997

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.