انتخاب تامين کنندگان:/پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

فرآيند ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان

متخصصان توافق کرده اند که يک بهترين روش براي انتخاب و ارزيابي تامين کنندگان وجود ندارد و شرکت ها سيستم هاي متفاوتي را به کار مي برند. متغيرها و عوامل زيادي بر اينکه چگونه يک شرکت در زمينه انتخاب تامين کننده عمل مي کند، اثر مي گذارند. براي مثال اينکه يک شرکت مي خواهد يک يا بيشتر از يک تامين کننده براي يک قلم کالا داشته باشد؟ هزينه چقدر در رابطه با هزينه عملکرد کيفي تامين کننده مهم است؟ آيا خريدار اميد دارد که روابط کاري بلندمدتي را با تامين کننده برقرار کند؟ آيا کالاي موردنظر مستلزم اين است که تامين کننده هر دو کار طراحي و توليد را انجام دهد؟ پاسخ به هر کدام از اين سوالات مي تواند در اينکه چگونه شرکت تامين کنندگانش را انتخاب و ارزيابي مي کند، تاثير بگذاردMonczka, 1998)).

فرآيند گزينش با به دست آوردن مجموعه اي از معيارها يا شاخص ها براي توصيف کارکرد تامين کننده شروع به کار مي کند. از آنجايي که ارزيابي معمولا متاثر از شاخص هاي چندگانه است، بيشتر برنامه ريزي هاي رسمي گزينش تامين کننده، عملکرد تامين کننده را در کيفيت، قيمت، تحويل و خدمات جستجو مي کنند. از نقطه نظر کاربردي، مي توان مجموعه اي از معيارها را توصيف کرد که متناسب نيازهاي اهداف خاصي باشند. ديکسون[1]، بيست و سه معيار براي گزينش تامين کننده پيشنهاد کرده است. بيست و يک شاخص گزينش تامين کننده را براي مديران خريد آزموده است. در همان زمان شش شاخص تحويل به موقع، کيفيت، هزينه/ قيمت، حرفه اي بودن، پاسخ گويي به نيازهاي مشتري و روابط بلندمدت يا شرکت خريدار را به عنوان معيارهاي تامين کنندگان براي مديران خريد مشخص کرده اند. همچنين گردش موجودي، فاصله، سطح هزينه، تصوير کيفيت را براي ارزيابي تامين کنندگان مدنظر قرار داده اند. علاوه بر اين سازمان هاي گوناگون تامين کنندگان خود را از طريق معيارهاي مختلفي ارزيابي مي کنند. در همين راستا برخي از معيارها با توجه به نوع کسب و کار در جدول 2-1 فهرست وار ذکر شده اند، اطلاعات از تجزيه و تحليل هفت گونه صنعت بدست آمده است. همچنين قيمت، کيفيت و تحويل سه معياري هستند که براي گزينش تامين کنندگان بسيار موردتوجه قرار مي گيرند (عالم تبريزو باقرزاده آذر، 1388).

جدول 2-1-معيارهاي منتخب جهت ارزيابي تامين کنندگان


                    نوع کسب و کار                        
شاخص ها/ معيارها
1-       توليدکنندگان غذاي کودک قيمت، کيفيت، تحويل
2-       سازندگان دوچرخه کيفيت، تحويل، قيمت، تسهيلات، قابليت فني، وضعيت مالي، عملکرد گذشته (سلبقه)، انعطلف پذيري، خدمات
3-       صنايع بطري سازي قيمت، کيفيت حمل و نقل، توانمندي در زمينه بسته بندي
4-       توليدکنندگان قطعات هزينه هاي کسب، کيفيت محصول، زمان بندي تحويل
5-       شرکت هاي تک فني، بازار، سازماني

 

6-       حمل و نقل جاده اي و راه آهن عمومي ساختار، قابليت طراحي، زمان نمونه سازي اوليه، زمان بازبيني طراحي، سيستم کيفيت، طراحي مشترک، سطح فن آوري
7-       شرکت هاي ارتباطات راه دور هزينه (مخارج سرمايه، مخارج عمليات)، کيفيت (فني، عملياتي، تامين کننده)

 

هدف کلي فرآيند ارزيابي تامين کننده، کاهش ريسک خريد و حداکثر کردن ارزش کلي خريدار مي باشد. يک خريدار بايد تامين کنندگاني را انتخاب کند که بتوانند الزامات عملکردي متداول با انتظارات خريدار را برآورده کرده و قادر به بهبود مستمر باشند. يک شرکت بايد فقط آن تامين کنندگاني را مورد ارزيابي قرار دهد که شانس خوبي در واجد شرايط شدن براي بستن قرارداد خريد را دارند  Monczka, 1998)).

[1]Dickson

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.