الگوهای کسب وکار-پایان نامه درباره الگو های کسب وکار

دانلود پایان نامه

الگوی پویا: این الگو با الگوی فابر ،شباهت اندکی دارد. بر اساس اين الگو ، طراحي مدل کسب وکار با توجه به عوامل پوياي محيطي و درطي فازهاي مختلفي صورت مي گيرد  (زعفریان، 1391،ص8) .

طراحي خدمات: مسأله اصلي در خدمات ارزش است. ارزش از نظر جهت ديد ارائه دهنده و دريافت کننده به چهار گروه تقسيم مي شود که در طراحي خدمات بايد مورد توجه واقع شود: نخست ارزش مورد نظر كه منظور از آن ، ارزشي است که تهيه(ارائه)کننده خدمات قصد دارد در بالاترین میزان به مشتريان و يا کاربران نهايي ارائه دهد. اين هدف غایی نقطه شروع نوآوري بوده و منجر به ارائه ارزش مي گردد. ارزشي که ارائه کننده ارزش ، به مشتريان خدمات ارائه مي دهد ، ارزش ارائه شده ،نام دارد. ارزش مورد انتظار ، ارزشي است که مشتريان انتظار دارند از خدمات دريافت نمايند. اين نوع ارزش تحت تأثير تجارب قبلي مشتري و يا خدمات مشابه قرار مي گيرد. ارزش گرفته شده ، ارزشي است که مشتري(کاربرنهايي)هنگام استفاده از خدمات ارائه شده ،دريافت مي کند . اين بعد ارزش،خط پايان است و مشتري پسازآن به ارزيابي نوآوري مي پردازد (زعفریان، 1391،ص8) .

طراحي سازماني: به تشريح شبکه ارزشي مي پردازد که براي ازقوه به فعل در آوردن ارزش مورد نظر الزامي است. يک شبکه ارزش شامل دست اندرکاران با منابع و قابليتهاي ويژه است که در تعامل با يکديگر وانجام فعاليتهاي ارزشي به ايجاد ارزش براي مشتريان مي پردازند تا بتوانند استراتژيها و اهداف خود را از قوه به فعل در بياورند. دست اندرکاران اين شبكه ارزش با توجه به منابع و قابليتها ممکن است قدرت بيشتر يا کمتري در شبکه ارزش داشته باشند. بر اساس نظر هاوکينز، شرکاي هر شبکه ارزش شامل سه گروه شرکاي ساختاري که داراييهاي محسوس و غيرمحسوس غيرقابل جانشين را تهيه مي کنند، شرکاي همکار که به تهيه خدمات و کالاها براي برآوردن نيازهاي خاص شبکه مي پردازند و شرکاي حمايتي که خدمات و

کالاهاي عمومي و قابل جانشين را فراهم مي کنند. شرکاي ساختاري نسبت به شرکاي حمايتي از جايگاه بهتري براي اعمال کنترل بر شبکه ارزش دارا هستند طراحي فناوري: دراين بعد معماري فني(بازدرمقابل بسته ،متمرکز در مقابل توزيع شده) ، زيرساختار (پهناي باند بالا در مقابل پهناي باند پايين) ، شبکه هاي دسترسي( ثابت در مقابل بيسيم ، پهناي باند بالا در مقابل پايين ، قابل قياس در مقابل غير قابل قياس) ،پلتفرم هاي خدمات (متمرکز در مقابل توزيع شده ، شخصي در مقابل غيرشخصي ، مطمئن در مقابل غيرمطمئن،قديمي درمقابل جديد)،وسايل دسترسي کاربرنهايي به خدمات  (چند منظوره درمقابل تک منظوره ، تسهيل ذخيره سازي در مقابل عدم ذخيره سازي،گنجاندن نرم افزار در مقابل ترمينال باز) ، برنامه هاي کاربردي (هميشگي در مقابل حساس به زمان ، شخصي در مقابل غيرشخصي،مطمئن درمقابل غيرمطمئن) ، داده (حجم زياد در مقابل حجم کم)  وکارکرد فناوري (هميشگي در مقابل حساس بودن به زمان، شخصي در مقابل غيرشخصي،مطمئن در مقابل غيرمطمئن)  به عنوان مهمترين متغيرهاي طراحي فناوری بررسي مي شوند ( بوام ، 2007 ،ص 108 ) .

جدول ( 2-3) الگوهای طراحی مدل کسب وکار از دیدگاه صاحبنظران مختلف را نشان می دهد .

الگوهای طراحی مدل کسب وکار صاحبنظران مختلف
ردیف نام صاحب اثر نام مدل ابعاد/حوزه طراحی نقاط قوت نقاط ضعف
1 فابر SOFT خدمات -توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش

-توجه به ابعاد مختلف کس و کار در طراحی مدل

-توجه به ابعاد بازار در طراحی مدل

-توجه به عوامل محیطی در طراحی مدل

-عدم توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار

-عدم توجه به تغییرات عوامل موثر بر کسب وکار

سازمان
مالی
فناوری
2 متلی و  پدرسون MAPIT بازار -توجه به زنجیره ارزش

-توجه به ابعاد مختلف کسب وکار در طراحی مدل

-توانایی شناسایی ومقایسه مدل های کسب وکار

-توجه به تاثیر بخش های مختلف شبکه ارزش بر هم

-عدم توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار

-عدم توجه به تغییرات عوامل موثر بر کسب وکار

-عدم توجه به ریسکهای کسب و کار

عوامل
محصول
حوزه تاثیر
معاملات
3 اسلوتزکی،

استاهلر،آفوو توکی وپورتر

IDEA شناسائی -توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش

– توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار

-توجه به تغییرات و قابلیتهای بالقوه فناوری

-توانایی شناسایی ومقایسه مدل های کسب وکار

 

-عدم توجه جامع بر عناصر و ابعاد طراحی مدل کسب وکار

-عدم توجه جامع بر عوامل تاثیر گذار محیطی بر مدل

طراحی
ارزیابی
جمع آوری و یکپارچه سازی
4 امر ال ساوی VISOR ارزش -توجه به مشتری مداری

– توجه به ابعاد و عناصر طراحی مدل

-توانایی یکپارچه سازی رویکردهای مختلف مدل کسب وکار

-توجه به تجارب کاربر و فاکتورهای جایگزینی

-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل
اینتر فیسی
سرویس
سازماندهی
درآمد
5 هری بومن وهمکاران FBBM سازمان -توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش

– توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار

-توجه به شبکه های ارزش انعطاف پذیر به جای زنجیره ارزش سنتی،استاتیک و خطی

-توجه به ارتباط بین ابعاد سازمانی،فناوری وخدمات

-توجه به روایی و پایایی مدل کسب وکار قبل از شکل گیری شبکه

-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل

-عدم توجه جامع بر عوامل تاثیر گذار محیطی بر مدل

فناوری
خدمات
مالی
6 کیجن،بومن،

هکر وفابر

داینامیک طراحی خدمات(ارزش) – توجه به ابعاد و عناصر طراحی مدل

-توجه ویژه به ابعاد مختلف ارزش

-توجه خاص به تغییر محوری و پویایی

 

-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل
طراحی سازمانی(عوامل)
طراحی فناوری
طراحی مالی

جدول( 2-3) الگوهای طراحی مدل کسب وکار صاحبنظران مختلف

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.