اعتبار ادله ا‌لكترونيكي:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي

دانلود پایان نامه

شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي کارکردي

آيا هر سند و مدرك ا‌لكترونيكي را مي‌توان به عنوان دليل در دادگاه ارايه كرد؟ به‌طور كلي پذيرفتن اين اسناد به عنوان دليل منوط به ايجاد قناعت وجدان در قاضي رسيدگي كننده به دعاوي مطروحه است. با عنايت به ويژگي فضاي رايانه‌اي كه امكان دستكاري، تغيير، نسخه‌برداري و حذف اطلاعات ا‌لكترونيكي را به راحتي فراهم مي‌كند، طبيعي است كه دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذكور با احتياط بسيار رفتار كرده و در حالت عادي، حداكثر آنها را به عنوان قرينه‌اي بر مدعا تلقي كند. بر اسا س قانون تجارت ايران پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام در مواد 52 الي 54 به شرح ذيل است

ماده 52 – داده پيام در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن انكار كرد

ماده 53 – داده پيام در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتي داده پيام مشابه با اسناد موضوع كتاب دوم قانون مدني از جلد سوم در ادله اثبات دعوي (مصوب 13 مهر و 18 آبان 1314 است )

ماده 54 – ارزش اثباتي داده پيام با توجه به شرايط ايمني براي توليد ،ذخيره و ارسال و نيز شرايط ايمني كه براي اطمينان از حفظ تماميت داده پيام به كار گرفته شده و ساير عوامل مربوط تعيين مي شود

قانون تجارت الكترونيكي راجع به داده پيامي كه داراي ارزش اثباتي است سخن مي گويد و دو استفاده از آن مي شود : نخست اينكه داده پيام ممكن است داراي ارزش اثباتي باشد ،چنانچه ظاهر ماده حكايت دارد و مقرر مي كند كه به طور كلي ارزش اثباتي داده پيامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين مي شودو در اين راستا رويه ايمن نيز تعريف شده است دوم اينكه اگر داده پيام فاقد شروط ايمني يا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتي برخوردار نخواهد بود اين امر مفهوم مخالف ماده 54 مي باشد.

براي توضيحات بيشتر در خصوص ارزش اثباتي داده پيامها به چند نمونه خارجي آن نيز استناد مي كنيم

قانون مدني فرانسه پذيرش ارزش اثباتي معادل اسناد كاغذي براي اسناد ا‌لكترونيكي را به تحقق دو شرط منوط نموده است: 1ـ شخصي كه سند از عمل او ناشي شده به صورت مطلوبي قابل شناسايي باشد؛ 2ـ سند ا‌لكترونيكي تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميت آن را تضمين نمايد.
پاراگراف دوم از ماده 9 قانون نمونه آنسيترال معيارهايي را جهت تعيين ارزش اثباتي داده پيام ارايه نموده نموده است: «ميزان اعتبار روش توليد، ذخيره و يا مباد‌له داده پيام، روش حفاظت از تماميت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پيام و هر عامل مرتبط ديگر».

بديهي است كه با توجه به مقررات فوق‌الذكر گاه ممكن است داده پيام از هيچ ارزش اثباتي برخوردار نباشد (و درنتيجه د‌ليلي معتبر تلقي نگردد).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.